Fafo: Hjem

Log innSøk i fafo.noEnglish

blank

Forskning

Ansatte

Publikasjoner

Fafo-tv

Arrangementer

Om Fafo


Fafo: Nyhetsarkiv desember 2010

blank

Nyheter fra Fafos førsteside * Nyhetsarkiv hovedside

Anna Hagen Torgeir NyenNy Fafo-rapport: Yrkesrettet opplæring i Spekter-området

23. desember 2010
Fafo-forskerne Anna Hagen og Torgeir Nyen ser i en ny rapport på hvilken rolle fagopplæringen spiller for noen sentrale virksomheter innenfor Spekter-området. Grunnlaget for beskrivelsen er intervjuer med representanter for virksomhetene. Hagen og Nyen diskuterer hvorvidt ulike tiltak kan bidra til å øke tilbudet av læreplasser og videre hvilke andre forhold som kan være sentrale i en diskusjon om en fornyet samfunnskontrakt rundt oppretting av flere læreplasser.
Pil Last ned Fafo-rapporten Yrkesrettet opplæring i Spekter-området
Pil Les mer om Fafo-rapporten Yrkesrettet opplæring i Spekter-området

Kristine Nergaard Torgeir Aarvaag Stokke Ny Fafo-rapport: Arbeidslivets organisasjoner 2008/2009

22. desember 2010
Fafo-forskerne Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke har sett på utviklingen av organisasjonsgraden på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden og på hvor stor andel av lønnstakerne som dekkes av tariffavtale. De ser videre på andel organiserte arbeidstakere med verv for sin fagforening eller sitt fagforbund, og de sammenligner organisasjonsgraden blant ikke-vestlige innvandrere med situasjonen blant lønnstakerne sett under ett. Data er hentet fra AKU 2008 og fra ulike registre.
Pil Last ned Fafo-rapporten Arbeidslivets organisasjoner 2008/2009
Pil Les mer om Fafo-rapporten Arbeidslivets organisasjoner 2008/2009

May-Len SkilbreiPublisering hos Routledge: Taking trafficking to court

21. desember 2010
Fafos instituttleder May-Len Skilbrei har skrevet kapitlet "Taking Trafficking to Court" i boka Human Sex Trafficking, redigert av Frances Bernat og utgitt hos Routledge. Boka undersøker sexhandel i ulike land og som har ulike destinasjoner. Skilbrei tar for seg saker om menneskehandel som har nådd norske rettssaler så langt.
Pil Les mer om boka Human Sex Trafficking

Instituttsjefene ønsker god julFafo.no ønsker alle sine lesere:

God jul og godt nytt år!

23. desember 2010
Instituttsjefene Tone Fløtten og May-Len Skilbrei kunne overraske sine medarbeidere med nisseluer, sirupsnipper og juleønsker ved arbeidsstart lille julaften. Vi synes bildet passer godt også som avslutning på et innholdsrikt år på fafo.no, og ønsker velkommen tilbake til nye arrangementer og publiseringer på nyåret.

Jon Lahlum
Leder av Informasjonsavdelingen

Anne Britt Djuve Ny artikkel om introduksjonsprogrammet: Empowerment or Intrusion?

16. desember 2010
I løpet av de siste 10–15 årene har en rekke vestlige land gjennomført sosialpolitiske reformer i retning av aktivering. I en ny artikkel drøfter Fafos forskningssjef Anne Britt Djuve den normative legitimiteten til denne typen politikk, med det norske introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger som eksempel. Artikkelen er publisert i Journal of International Migration and Integration, vol. 11, utg. 4 (2010).
Pil Sammendrag: Empowerment or Intrusion? The Input and Output Legitimacy of Introductory Programs for Recent Immigrants

Anna HagenNytt Fafo-notat: Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv

16. desember 2010
Som ledd i evalueringen av Kunnskapsløftet, gjennomfører Fafo et delprosjekt om innføringen av prosjekt til fordypning. Prosjekt til fordypning utgjør i dag en stor del av opplæringstilbudet i skolen for elever som velger yrkesfag i videregående opplæring. Fafo-forsker Anna Hagen har sammen med Marianne Dæhlen fulgt en gruppe elever og lærlinger gjennom det fireårige opplæringsløpet. I denne delrapporteringen analyserer de betydningen av prosjekt til fordypning for overgangen fra skole til læretid og for den videre opplæringen i bedrift. Sluttrapporten fra prosjektet vil bli publisert i 2012.
Pil Last ned Fafo-notatet Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv
Pil Les mer om Fafo-notatet Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv

Kristin Alsos Line Eldring

Ny artikkel: Husarbeid uten grenser?

14. desember 2010
Fafo-forskerne Kristin Alsos og Line Eldring har skrevet artikkelen «Husarbeid uten grenser?» i Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 4/10. Etter EUs østutvidelse i 2004 har et stort antall polske kvinner kommet til Norge for å arbeide med rengjøring i private hushold. Hovedspørsmålet i artikkelen er hvordan de norske reguleringene for betalt husarbeid i private hjem har utviklet seg over tid, hvordan de virker, og hva som er mulige forklaringer på at de ikke fungerer. Artikkelen er basert på dokumentanalyse samt en survey og intervjuundersøkelse gjennomført blant polakker i Oslo-området i 2006 og 2009.
Pil Les mer om artikkelen Husarbeid uten grenser?

Inger Marie HagenNy Fafo-rapport: Vold og trusler om vold i offentlig sektor II

14. desember 2010
Inger Marie Hagen har skrevet en oppfølgingsrapport til Fafos kartlegging fra 2009 av vold og trusler om vold mot ansatte fra brukere i offentlig sektor. I denne nye rapporten går Hagen «bak tallene» og lar de ansatte selv komme til orde: Hvordan oppstår volds-/trusselepisodene, hvordan håndteres de, og hvilke tiltak og virkemidler kan benyttes for å redusere forekomsten av vold og trusler? Rapporten konkluderer med at tjenestene står overfor store arbeidsmiljøproblemer, og at behovet for systematisk forbedringsarbeid er stort.
Pil Last ned Fafo-rapporten Vold og trusler om vold i offentlig sektor II
Pil Les mer om Fafo-rapporten Vold og trusler om vold i offentlig sektor II

Dagfinn Hertzberg Svein Erik MoenNy Fafo-rapport om medarbeiderdrevet innovasjon

13. desember 2010
Fafo-forskerne Dagfinn Hertzberg og Svein Erik Moen har spurt halvparten av 1100 ansatte i fem industribedrifter i Buskerud om deres deltakelse i bedriftenes innovasjonsarbeid. Åtte av ti svarer at de liker å arbeide med forbedringer på jobben, og fire til fem av ti har fremmet forslag eller ideer til forbedringer eller endringer på jobben. Videre svarer de ansatte at ledernes oppfølging, og mulighet til å utvikle ideer, betyr mest for å stimulere til innovasjonsaktivitet. Svarene vitner også om at det fins potensial for mer deltakende innovasjon.
Pil Last ned Fafo-rapporten Deltakende innovasjon
Pil Les mer om Fafo-rapporten Deltakende innovasjon

Kjetil Selvik Ny artikkel om makt og avmakt i Gulfen

10. desember 2010
Fafo-forsker Kjetil Selvik har skrevet artikkelen «Golfmonarkiene – mer variasjon enn olje kan forklare» i Babylon. Tidsskrift om Midtøsten og Nord-Afrika, nr 2, 2010. Artikkelen retter et kritisk søkelys på olje som eksklusiv forklaring på politisk utvikling i monarkiene på den arabiske halvøy, som formulert i teorien om renteniststaten, og argumenterer for å bringe inn regional variasjon og historisk kontekst i diskusjonen av demokratiproblemet i regionen.
Pil Les mer om tidsskriftet Babylon

Kristian Rose TronstadNy Fafo-rapport: Mangfold og likestilling i arbeidslivet

8. desember 2010
Fafo-forsker Kristian Rose Tronstad presenterte på et frokostseminar hos Fafo i dag en ny rapport. Tronstad har analysert arbeidsgivere og tillitsvalgtes erfaringer med å rekruttere og ha innvandrere i sin virksomhet. Mer enn halvparten av arbeidsgiverne i bedriftsundersøkelsen rapporterer at de har fastlagt konkrete mål for likestilling, og Tronstad har kartlagt hva slags tiltak arbeidsgivere og tillitsvalgte har iverksatt.
Pil Last ned rapporten Mangfold og likestilling i arbeidslivet
Pil Les mer om rapporten Mangfold og likestilling i arbeidslivet
Pil Les mer om seminaret hos Fafo-seminaret Antall innvandrere i arbeidslivet doblet på ti år

Arne Backer GrønningsæterNy artikkel om Russland og hiv

6. desember 2010
Fafo-forsker Arne Grønningsæter har sammen med forskerne Aadne Aasland (NIBR) og Peter Meylakhs (Institute for Independent Social Research St Petersburg) skrevet artikkelen «Flere positive – men er alt negativt? Russland og hiv-epidemien» i tidsskriftet Nordisk Østforum, vol 24, nr 4. I artikkelen ser de på ulike forhold i det russiske samfunnet som kan forklare hvorfor Russland har problemer med å begrense hiv-epidemien.
Pil Les mer om Nordisk Østforum

Logo fattigdomsåretNasjonalt avslutningsarrangement for det europeiske fattigdomsåret 2010
13. og 14. desember

2010 ble av EU utpekt til det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon. I løpet av året har det funnet sted både fellesskapsaktiviteter i regi av EU-kommisjonen og nasjonale aktiviteter. Norge er et av 29 land i Europa som har tatt del i det europeiske fattigdomsåret. Arbeidsdepartementet er ansvarlig for gjennomføringen av fattigdomsåret i Norge. I samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet, og med bistand fra Fafo, inviteres det til et todagers arrangement på Union Scene i Drammen. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Påmeldingen er nå stengt. Arrangementet kan ses på nett-tv. Pil Program

Leif E. MolandNy rapport: HMS og IA: To sider av samme sak?

3. desember 2010
Fafos forskningsleder Leif Moland presenterte i dag «3-2-1-prosjektet» på den nasjonale IA-konferansen «Sammen skal vi lykkes». Sammen med Kirsti Jacobsen og Terje Pettersen ved STAMI har han i en ny rapport evaluert dette utviklingsprosjektet, som har pågått siden 2007 etter initiativ fra Arbeidsdepartementet og med Arbeidstilsynet som hovedansvarlig. Prosjektets mål har vært å høste erfaringer med trepartssamarbeid og bransjeinnretting som grep for en mer treffsikker innsats for et styrket arbeidsmiljø.
Pil Last ned rapporten HMS og IA: To sider av samme sak?
Pil Les mer om konferansen Sammen skal vi lykkes

Kristine NergaardNytt Fafo-notat: Fagorganisering i Norden

1. desember 2010
I dette notatet ser Fafo-forsker Kristine Nergaard på utviklingen i organisasjonsgrad i Danmark, Finland, Norge og Sverige over tid, og videre på utviklingen etter bransje, sektor, alder og kjønn. I tillegg beskriver Nergaard hvordan styrkeforholdet mellom hovedorganisasjonene – målt ved medlemstall – har endret seg i de ulike nordiske landene. Hun finner at organisasjonsgraden har sunket merkbart i Danmark, Finland og Sverige de siste årene har, og også i Norge har den gått noe ned.
Pil Last ned Fafo-notatet Fagorganisering i Norden
Pil Les mer om Fafo-notatet Fagorganisering i Norden

Kristian Rose TronstadFafo-frokost 8. desember: Antall innvandrere i arbeidslivet doblet på ti år

De siste ti årene har det norske arbeidslivet blitt mer mangfoldig, og per i dag er mer enn 250 000 innvandrere sysselsatt. På dette frokost-seminaret lanserer Fafo-forsker Kristian Rose Tronstad rapporten ”Mangfold og likestilling i arbeidslivet”, der han har analysert arbeidsgivere og tillitsvalgtes erfaringer med å rekruttere og ha innvandrere i sin virksomhet. Mer enn halvparten av arbeidsgiverne i bedriftsundersøkelsen rapporterer at de har fastlagt konkrete mål for likestilling, og Tronstad har kartlagt hva slags tiltak arbeidsgivere og tillitsvalgte har iverksatt. Seminaret holdes hos Fafo i Borggata 2 B, kl 08.30-09.45. Seminaret er nå fulltegnet!
Pil Program

Line EldringFafo Østforum seminar 7. desember:
Arbeidsinnvandringen til Norge – status og statistikk i 2010 

I 2010 har arbeidsinnvandringsdebatten blant annet handlet om forholdene i bransjer som ikke tidligere har fått så mye oppmerksomhet, som renhold, transport og hotell og restaurant, arbeidsledighet blant arbeidsinnvandrere, krav i offentlige kontrakter, rettssak om allmenngjøring i skipsverftene, solidaransvar, eventuelle virkninger av EUs nye vikarbyrådirektiv, arbeidsvilkår til sjøs og en ny undersøkelse blant polakker i Oslo-området. På dette seminaret vil vi gjøre opp status, med bidrag fra representanter fra de sentrale offentlige institusjonene på dette feltet. Representanter fra UDI, NAV og SSB vil legge fram oppdaterte registertall og vurderinger, og Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo vil presentere besøkstall og andre erfaringer i 2010. Seminaret holdes hos Fafo i Borggata 2 B, kl 14-16. Prosjektleder i Fafo Østforum Line Eldring er møteleder.
Pil Program og påmelding

 

blank

Fafo, Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresse: Borggata 2B Kart. Tlf: +47 22088600 Faks: +47 22088700 Epost:fafo@fafo.no * Hvem svarer på hva?
Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Web Statistics