logo fafo 194x64
Analyse av behovskomponenten i Helse Sør-Østs inntektsmodell

Prosjektleder

Eksterne forskere

Maja Tofteng, Samfunnsøkonomisk analyse

Rolf Røtnes, Samfunnsøkonomisk analyse

Oppdragsgiver(e)

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Forskningstema

Velferdstjenester

Fordelingen av HSØs basisramme følger av et fastsatt indikatorsett (inntektsmodellen). HSØ har igangsatt tre prosjekter i HSØ for å se på ulike inntektskomponenter på nytt.

Fordelingen av HSØs basisramme følger av et fastsatt indikatorsett (inntektsmodellen). HSØ har igangsatt tre prosjekter i HSØ for å se på ulike inntektskomponenter på nytt. Et av prosjektene er å vurdere behov for endringer i kriteriene som ligger til grunn for fordeling av inntekter innen Sykehusområde Oslo. Fordeling av inntekter innen Oslo har en modell som i stor grad er basert på historiske rammer, og denne modellen skal endres slik at HSØ-modellen brukes som grunnlag for fordeling av inntekter.

Inntektsmodellen innen HSØ benytter i utgangspunktet objektive kriterier for behovet for sykehustjenester, samt kompensasjon av særskilte funksjoner og kostnader i de tre sykehusene. Behovskomponenten skal kompensere for variasjon i alderssammensetning og sosioøkonomiske kriterier. Kostnadskomponenten skal kompensere for særlig kostnader som HF selv ikke rår over samt særskilte oppgaver. Som en del av for behovskomponenten innenfor psykiatri og rusbehandling inngår et storbykriterium. Storbykriteriet er skjønnsmessig satt til kvadrert folketall i kommunen(e) det enkelte sykehusforetak har ansvaret for.

Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse skal sammen analysere:

1. Hvordan ulike anslag for befolkningsutvikling og befolkningssammensetning i bydeler innenfor HSØs område påvirker fordelingen av basisrammen til HSØ og hvordan det påvirker inntektene til LDS
2. I hvilken grad vil levekårsforskjellene innad i Oslo fanges opp i kriteriene i inntektsfordelingen til HSØ?
3. Hvilken kunnskap har man om hvordan de sosial-økonomiske kjennetegnene som de fire bydelene er overrepresentert på driver helsebehov?

Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse skal dokumentere (beskrive, tallfeste og beregne) særlig effekter av et relativt sett hyppigere behov for spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for LDS sitt opptaksområde sammenlignet med HSØ. Analysen baseres på tilgjengelige data og eksisterende analyser, som for eksempel de tre levekårsanalysene for Oslo som er gjennomført av Fafo for Oslo kommune.

  • Prosjektperiode: november 2017
  • - : november 2017

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi