logo fafo 194x64
Fafo-båten 2017: Forskerstafett på trossedekket
Onsdag 16. og torsdag 17. august
Fafo-båten, MS Sandnes

Trossedekket

Ligger akter på MS Sandnes. Det er ute, men under tak.

Øvrige arrangementer på Fafo-båten

Fafo-deltakelse på andre arrangementer

Hele programmet for Arendalsuka

 

 

I forskerstafetten på Fafo-båten holder Fafo-forskerne ti-femten minutters innledninger og deretter er det åpent for spørsmål og diskusjon. Hver etappe i stafetten varer 25 minutter og foregår på trossedekket, eller poopen akter på MS Sandnes.

Arrangementene er gratis og åpne for alle. Påmelding er ikke nødvendig.

 

Onsdag 16. august

14:00 Etappe 1: Hva vi vet om plattformøkonomi

Plattformøkonomi, formidlingsøkonomi, delingsøkonomi. Kjært barn har mange navn. Kristin Jesnes beskriver plattformøkonomiens inntog i det norske arbeidslivet. Hvor mange jobber via plattformer, hva kjennetegner plattformene og tilknytningsformene de benytter seg av, og hvilke konsekvenser får plattformøkonomien for reguleringer og spilleregler i arbeidslivet?

14:30 Etappe 2: Hva vi vet om robotisering i arbeidslivet

Vil automatisering føre til tapte jobber og arbeidsledighet? Johan Røed Steen forklarer hva forskningen kan fortelle oss om konsekvensene av digitalisering og robotisering i arbeidslivet.

15:00 Etappe 3: Hva vi vet om midlertidige ansettelser

Reglene for midlertidige ansettelser ble endret sommeren 2015, da det ble åpnet opp for midlertidige ansettelser inntil et år uten nærmere begrunnelse. Kristine Nergaard forteller hva vi vet om midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv, og om vi ser noen endringer i bruken av slike ansettelser i etterkant av lovendringen.

15:30 Etappe 4: Hva vi vet om lønns- og arbeidsvilkår i bemanningsbransjen

Bygg og anlegg står for én tredjedel av den totale bruken av innleid arbeidskraft i Norge, og flere tar til orde for å begrense adgangen til innleie i byggebransjen. Kristin Alsos forklarer hvordan likebehandlingsprinsippet fungerer i Norge, og hvordan Norge skiller seg fra andre land når det gjelder reguleringer av de innleides lønns- og arbeidsvilkår.

16:00 Etappe 5: Hva vi vet om ansattes styrerepresentanter

Hvor mange ansatte benytter seg av retten til å velge styremedlemmer i private selskap? Fafo-forsker Inger Marie Hagen presenterer funn fra en fersk undersøkelse.

16:30 Etappe 6: Hva vi vet om seniorer og jobbskifte

Hvorfor skifter noen jobb i høy alder mens andre sitter stille? Anne Inga Hilsen beskriver noen typiske mobilitetsmønstre.

17:00 Etappe 7: Hva vi vet om seksuell trakassering i arbeidslivet

Seksuell trakassering er et økende problem i arbeidslivet. Hvorfor er det så vanskelig å gjøre noe med det? Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad presenterer utfordringer i arbeidslivet mot seksuell trakassering på norske arbeidsplasser.

Torsdag 17. august

10:00 Etappe 8: Hva vi vet om TISA, arbeidsmarkedet og offentlig sektor

Sammen med EU og 28 andre land forhandler Norge om TiSA, en ny avtale om handel med tjenester. Regjeringen mener en slik handelsavtale er viktig for Norge. Kritikerne frykter at den skal gjøre det vanskelig for Norge å hindre sosial dumping og føre til økt privatisering. Fafo-forskerne Åsmund Arup Seip og Kristin Jesnes forteller hvordan TiSA virker, og hvilke konsekvenser avtalen får for arbeidsmarkedet og offentlig sektor.

10:30 Etappe 9: Hva vi vet om den «nye» kinesiske velferdsstaten

Når den økonomiske veksten i Kina bremser opp, satser kinesiske myndigheter på å sikre sin egen legitimitet gjennom en ny og mer gjennomgripende velferdsstat. Den sosiale kontrakten mellom myndigheter og folk har dreid fra økonomisk vekst til sosial sikkerhet. Kina-kjenner og Fafo-forsker Kristin Dalen gir et innblikk i de viktigste trekkene i den nye kinesiske velferdsstaten.

11:00 Etappe 10: Hva vi vet om standarder for likestilling i arbeidslivet

Kan en standard for likestilling i arbeidslivet bidra til mer likestilte bedrifter og virksomheter? På oppdrag fra fylkeskommunen i Agder utarbeidet Fafo et forslag til en likestilling- og mangfoldstandard og ulike sertifiseringsordninger. Anne Hege Strand og Ragnhild Steen Jensen beskriver hvordan en slik standard kan se ut og hva som skjer videre med forsøket i Agder.

11:30 Etappe 11: Hva vi vet om de nordiske frontfagsmodellene

Norge, Sverige og Danmark har alle forhandlingsmodeller som går ut på at industrien forhandler først og fastsetter en ramme som de øvrige forhandlingsområdene skal følge. Men hvordan fungerer dette i praksis? Kristine Nergaard og Kristin Alsos beskriver de viktigste likhetene og forskjellene mellom disse modellene.

12:00 Stafettpause

14:00 Etappe 12: Hva vi vet om bolig først i rus- og psykisk helsearbeid

Inger Lise Skog Hansen forteller hva vi vet om suksesskriterier for å bidra til en trygg bosituasjon i egen bolig. I Bergen og Sandnes har man forsøkt en modell kalt Housing first for bostedsløse med rus- og psykiske helseproblemer. Hva kan vi lære av det?

14:30 Etappe 13: Hva vi vet om enslige mindreårige asylsøkere

Den siste tiden har det blitt rapportert om stadig økende utfordringer i arbeidet med enslige mindreårige asylsøkere. Det er meldt om økt uro, flere forsvinninger og mange ungdommer som har det vanskelig. Silje Sønsterudbråten ser nærmere på denne utviklingen, og hva som kan gjøres for å møte disse utfordringene.

15:00 Etappe 14: Hva vi vet om NAV-kontorenes oppfølging av unge brukere

Det er stor bekymring knyttet til unge som faller utenfor utdanning og arbeidsliv. NAV-kontorene benytter ulike måter for å organisere oppfølgingen av unge brukere. Anne Hege Strand beskriver bruken av ungdomsteam i oppfølgingsarbeidet av unge utenfor arbeidslivet.

15:30 Etappe 15: Hva vi vet om organisering og menneskehandel blant tiggere

Forskere på Fafo har siden 2004 forsket på menneskehandel og sårbarhet i ulike migrasjonsstrømmer. Guri Tyldum tar utgangspunkt i denne forskningen, og diskuterer ulike indikasjoner på utnytting og tvang blant tiggere i Oslo, basert på Fafos forskning blant fattige tilreisende fra Romania i Skandinavia.

16:00 Etappe 16: Hva vi vet om innvandrerorganisasjoner

Myndighetene ønsker at innvandrerorganisasjoner skal bidra til et mer integrert samfunn, men frykter at de er for innadvendte. Ragna Lillevik gir et innblikk i hvordan organisasjonene selv ser sin rolle.

16:30 Etappe 17: Hva vi vet om eldre med hiv

Snart er halvparten av hivpositive i Norge over 50 år. Dette medfører nye levekårsutfordringer for personer som lever med hiv, og det vil bety nye utfordringer for helsetjenester og eldreomsorg. Arne Backer Grønningsæter vil presentere hva forskningen kan fortelle oss om disse utfordringene.

17:00 Målgang. Takk for denne gang.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi