logo fafo 194x64
Ansettelsesformer
Aktuelt prosjekt: Midlertidig arbeid: Blindgate eller springbrett til varig sysselsetting?


Faste ansettelser er en hovedregel i norsk arbeidsliv. Men det finnes alternative tilknytninger. Ved Fafo er det gjennomført en rekke prosjekter om unntakene. Det dreier seg om midlertidige (tidsavgrensede) ansettelser, innleie av arbeidskraft og arbeidstakere som kun tilkalles etter behov.

Fafo følger utviklingen i tilknytningsformene til arbeidslivet og hvordan disse endrer seg over tid. Hva er omfanget av midlertidige ansettelser? Hva kjennetegner veksten i bemanningsbransjen, og hvordan henger denne sammen med de store endringene i norsk arbeidsliv de senere årene? Hvorfor benytter arbeidsgiver andre tilknytningsformer enn fast ansettelse, og hva er konsekvenser for arbeidstakerne? Vi er også opptatt av hvordan lovgivning og tariffavtaler påvirker bruken av ulike typer tilknytningsformer.

Les mer...Lukk

Bruk av midlertidige ansettelser er et omstridt tema. Stridens kjerne er om denne tilknytningsformen fungerer som en inngang til fast jobb eller om det leder til lengre perioder med usikkerhet. I forlengelsen av denne diskusjonen spør man også om midlertidig ansatte i større grad enn andre har jobber av lav kvalitet, det vil si at arbeidet er lite utviklende og/eller er preget av dårlig arbeidsmiljø.


Rundt åtte prosent (2013) av arbeidstakerne er ansatt på midlertidig basis. Det er vanligere med midlertidige ansettelser i offentlig og privat tjenesteyting enn i bransjer som industri og bygg, og mange midlertidig ansatte er vikar for noen som er borte fra jobben for en kortere eller lengre periode. Andelen midlertidig ansatte er lav i Norge sammenlignet med mange andre land. Men forslagene om å gjøre det enklere for arbeidsgiver å bruke midlertidige ansettelser gjør at midlertidig ansatte vil være et sentralt tema i tiden framover. Vil antall midlertidig ansatte øke? Hvordan endrer arbeidsgiverne sin praksis? Og blir det lettere eller vanskeligere å komme over i en fast tilknytning?


Arbeidsgiver løser ofte behovet for fleksibilitet gjennom innleie av arbeidskraft eller ved at arbeidet settes ut til en underleverandør. Derfor finner vi en god del arbeidstakere som ikke er ansatt på den arbeidsplassen de utfører arbeidet. Bemanningsbransjen har økt mye i tiåret etter EU-utvidelsen i 2004, og omfatter i dag yrker og bransjer som tidligere ikke benyttet «vikarer». Mange av de innleide arbeidstakerne er arbeidsinnvandrere. Derfor har diskusjonen om arbeidsinnleie også dreid seg om hvilke arbeidsbetingelser arbeidsinnvandrerne har. Norge har fått nye regler for innleie av arbeidskraft som konsekvens av EUs vikarbyrådirektiv, og mange vil være opptatt av hvordan disse fungerer.

Publisering

 • Svalund, S. & Berglund, T. (2017). Fixed-term employment in Norway and Sweden: A pathway to labour market marginalization? European Journal of Industrial Relations, 1 –17.

 • Svalund, J. & Nielsen, R. A. (2017). Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid? Tja, det kommer an på. Foredrag på Fafo-båten, Arendalsuka 17. august, i en debatt med ungdomspolitikere.

 • Berglund, T., Nielsen, R., Reichenberg, O. & Svalund, J. (2017). Temporary contracts, employment trajectories and dualisation: a comparison of Norway and Sweden. Paper, Industrial Relations Conference Europe (IREC) 2017, Warsawa.

 • Svalund, J. & Nielsen, R. A. (2017). Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid? Søkelys på arbeidslivet, 01-02(34).

 • Friberg, Jon Horgen (2016), The rise and implications of temporary staffing as a "migration industry" in Norway. Nordic Journal of Migration Research 6(2) 2016

 • Nielsen, R. A. & Svalund, J. (2016). Fixed-term employment in Norway: Long-term consequences for annual wages. Paper, Nordic working life conference 2016, Tampere.

 • Svalund, J. & Berglund, T. (2016). Fixed-term employment in Norway and Sweden: pathway to labour market marginalisation? Paper, Nordic working life conference 2016, Tampere.

 • Svalund, J., Peixoto, A. & Jesnes, K. (2016). Employers’ use of fixed-term contracts across industries in Norway and Sweden. Does regulation matter? Paper, Nordic working life conference 2016, Tampere.

 • Vulkan, P., A. Saloniemi, et al. (2015). "Job Insecurity and Mental Well-Being in Finland, Norway, and Sweden." Nordic Journal of working life studies 5(2): 33-53.
 • Svalund, J. (2013). "Holdninger til arbeidslivsregulering: Hva betyr jobbtrygghet og arbeidsmarkedsposisjon? [Attitudes towards labour market regulation: The significance of job security and labour market position]." Søkelys på arbeidslivet 30(4): 295-312.

 • Svalund, J. (2013). Labour market institutions, mobility and dualization in the Nordic countries. Nordic Journal of working life studies, 3(1), 123-144.

 • Svalund, J., Casinowsky, G. B. et al. (2013). Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis. European Journal of Industrial Relations, 19(3), 183-200.

 • Svalund, J. & Kervinen, H. (2013). Trade union power during labour adjustments – comparison of company-level cases. Transfer: European Review of Labour and Research, 19(4), 489-505.

 • Svalund, J. (2013). Adjusting labour through crisis: A three industry comparison. Economic and Industrial Democracy: first published online October 9, 2013

 • Ødegård, A. M., Berge, Ø. & Alsos, K. (2012). A case study of temporary work agencies in the Norwegian construction sector – a growing informal market beyond regulation? Transfer, 18(4).

 • Eldring, L. (2011), Posted workers in Norway: Win-win or lose-lose? CLR-News 1/2011, p. 10-15, European Institute for Construction Labour Research.

 • Engelstad, F., Storvik, A. E., Svalund, J. & Hagen, I. M. (2003). Makt og demokrati i arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk (Makt- og demokratiutredningen).

Fafo-rapporter

Fafo-notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi