logo fafo 194x64
Den nordiske modellen
Den nordiske modellen

Kontakt

Aktive prosjekter

Fullførte prosjekter

Den nordiske samfunnsmodellen har de senere årene fått mye oppmerksomhet i både politikk og forskning. Fra å mene at modellen ikke var levedyktig på 1980 og 1990-tallet, fremheves modellen nå som et globalt forbilde og det er sterk internasjonal interesse for kunnskap som forklarer modellens framvekst og suksess.

Les mer...Lukk

Selv om det opplagt er klare forskjeller mellom de nordiske landene, har de noen fellestrekk som skiller dem fra andre land. Den nordiske modellen kjennetegnes av samspill mellom:

 • stabil økonomisk styring med sterk vektlegging av full sysselsetting,
 • et regulert arbeidsmarked med sterke parter og en koordinert lønnsdannelse, og
 • omfattende, skattefinansierte velferdsstater med en omfordelende profil.

Sentralt for å forstå modellens virkemåte, er maktbalansen mellom partene i arbeidslivet og mellom de politiske partiene. Maktbalansen har gjort det mulig å samordne ulike politikkområder, og å inngå kompromisser.

Modellen har vist seg levedyktig gjennom kriser, og den har evnet å kombinere effektivitet og likhet. De nordiske befolkningene har gode levekår i et komparativt perspektiv, og de nordiske landene rangeres på topp i internasjonale sammenlikninger av for eksempel sysselsetting, likestilling, inntektsulikhet, organisasjonsgrad og omstillingsevne

Fafo har siden 1980-tallet gjennomført en rekke komparative studier av utviklingen i nasjonale arbeidslivs- og velferdsregimer i Norden og Europa.

I 2014 ble prosjektet NordMod2030 avsluttet. Dette prosjektet ble ledet av Fafo, men forskere fra alle de nordiske landene deltok. Prosjektets hensikt var å belyse hvordan nasjonale og internasjonale utviklingstrekk har påvirket de nordiske landene, og hvilke utfordringer den nordiske modellen står overfor. Les mer om dette prosjektet på www.nordmod2030.no.

Publisering

 • Engelstad, F., Larsen, H. & Rogstad, J. (2017).The Public Sphere in the Nordic Model. In F. Engelstad, H. Larsen, J. Rogstad & K. Steen-Johnsen (eds.), Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model (pp 46-70). De Gruyter.

 • Engelstad, F., Larsen, H., Rogstad, J. & Steen-Johnsen, K., eds. (2017). Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model. De Gruyter.

 • Engelstad, F., Larsen, H., Rogstad, J. & Steen-Johnsen, K. (2017). Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society. In F. Engelstad, H. Larsen, J. Rogstad & K. Steen-Johnsen (eds.), Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model (pp 1-21). De Gruyter.

 • Dølvik, J. E. & Martin, A. Eds. (2017). European Social Models From Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration. Oxford University Press (paperback)

 • Hansen, Nana Wesley and Seip, Åsmund Arup (2017) Government employers in Sweden, Denmark and Norway: The use of power to control wage and employment conditions, European Journal of Industral Relations, Sage Publications.

 • Dølvik, J. E. (2016). Le modèle nordique en periode de crise: est-il toujours capable de s’adapter? Dans B. Palier & R. Roussel, (éd.), Stratégies de croissance, emploi et protection sociale. Revue française des affaires sociales, 2016/1 (No 5). Paris.

 • Hippe, J. M. & Nergaard, K. (2016). Nordisk arbeidsliv: Modell under press. I I. Frønes & L. Kjølsrød (red.), Det norske samfunn. Bind 2. 7. utg. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

 • Martin, A. & Dølvik, J. E. (2015). Conclusion. In Dølvik, J. E. & Martin, A. (eds.), European Social Models from Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration (386-391). Oxford: Oxford University Press.

 • Dølvik, J. E. &  Martin, A., eds. (2015). European Social Models from Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration. Oxford: Oxford University Press.

 • Dølvik, J. E., Andersen, G. J. & Vartiainen, J. (2015). The Nordic Social Models. Consolidation and Flexible Adaptation. In Dølvik, J. E. &  Martin, A., eds., European Social Models from Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration (246-287). Oxford: Oxford University Press.

 • Dølvik, J. E. & Martin, A. (2015). Introduction. In Dølvik, J. E. &  Martin, A. (eds.), European Social Models from Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration (1-20). Oxford: Oxford University Press.

 • Dølvik, J. E. & Martin, A. (2015). From Crisis to Crisis: European Social Models and Labour Markets Outcomes in the Era of Monetary Integration. In Dølvik, J. E. &  Martin, A., eds., European Social Models from Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration (325-386). Oxford: Oxford University Press.

 • Fløtten, T. & Hippe, J. M. (2013). Befolkningen åpner for reformdebatt. Kronikk. NRK Ytring, 23/8 2013.
 • Dølvik, J. E. (2012). Nordiske arbejdsmarkedsmodeller i skiftende internationale kontekster. Økonomi & Politik, Tema: De nordiske velfærdsmodeller og globaliseringen, 85(4), 43-59.

 • Magnusson, L., Jørgensen, H. & Dølvik, J. E. (2009). The Nordic approach to growth and welfare: European lessons to be learned? Brussels: ETUI.

 • Hernes, G. & Hippe, J. M. (2007). Kollektivistisk individualisme. Epilog. I J. E. Dølvik, T. Fløtten, G. Hernes & J. M. Hippe (red.), Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Fløtten, T., Grønningsæter, A., Hippe, J. M. & Christensen, J. (2007). Den reformerte velferdsstaten – en ny samfunnskontrakt. I J. E. Dølvik, T. Fløtten, G. Hernes & J. M. Hippe (red.), Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Dølvik, J. E., Fløtten, T., Hernes, G. & Hippe, J. M. (red.) (2007). Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Hippe, J. M. (2006). Den nordiske modellen under press – arbeidsgiverorganisasjonenes utfordring? NAVOs tidsskrift Orienterer, 2.

 • Bråten, M., Dølvik, J. E., Longva, F. & Steen, A. H. (1997). Norwegian Labour Market Institutions and Regulations. I J. E. Dølvik & A. H. Steen (red.), Making Solidarity Work? The Norwegian Labour Market Model in Transition. Universitetsforlaget.

 • Djuve, A. B. (1994). Freedom of provision of services – Convergence of working conditions or continued national disparities? I Convergence or divergence? Welfare states in the face of European integration. Proceedings from COST A7 Workshop in Sorø, Denmark. June.

 • Hagen, K. & Hippe, J. M. (1993). The Norwegian Welfare state: From Post War Consensus to Future Conflicts? I K. Kiel (red.), The Norwegian Model. Oslo: Universitetsforlaget.

Fafo-rapporter

Fafo-notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi