logo fafo 194x64
Tariffavtaler og lovreguleringer
Tariffavtaler og lovreguleringer

Kontakt

Andre forskningstema

Aktive prosjekter

Fullførte prosjekter

Lønns- og arbeidsvilkår kan både reguleres gjennom lovregler, tariffavtaler og individuelle avtaler. Tariffavtaler er avtaler som inngås mellom en fagforening og en arbeidsgiverorganisasjon eller en enkelt arbeidsgiver. En tariffavtale består som regel av to deler: En hovedavtale som regulerer forholdet mellom organisasjonene og mer overordnede regler og en landsdekkende overenskomst som regulerer lønns- og arbeidsvilkår for en bransje eller en sektor.

Les mer...Lukk

Hver enkelt tariffavtale vil gjelde innenfor en avgrenset del av arbeidsmarkedet, for eksempel en bransje, yrkesgruppe eller sektor. Avtalene gjelder kun på virksomheter hvor de er gjort gjeldende, men mange bedrifter praktiserer likevel deler av tariffavtalene på frivillig basis. Tariffavtalene kan også allmenngjøres, og dermed gis virkning for flere virksomheter enn de som er bundet av dem.


Arbeidsmiljøloven og tariffavtalene spiller sammen på ulike måter. Loven kan gi regler som kan fravikes ved tariffavtale. Tariffavtalene kan gi bedre rettigheter enn de loven fastsetter for arbeidstakerne. I tillegg gir tariffavtalene bestemmelser på områder som ikke er regulert i arbeidsmiljøloven, for eksempel betaling for ubekvem arbeidstid.


Viktige forskingsområder i Fafo er forholdet mellom arbeidsmiljøloven og tariffavtalene, tariffavtalenes virkeområder og utvikling, samt arbeidskonflikter og konfliktløsning.

Publisering

  • Alsos, K., Seip, Å. A. & Nygaard, P. (2016). I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år. Pax Forlag.
  • Nergaard, K. & Hansteen, C. (2015). Tvister om valg av tariffavtale og om organisasjonsgrenser. Arbeidsrett, 12(1), 100–121.

  • Eldring, L. & Skjærvø, K. (2015). Allmenngjøring av tariffavtaler. Kapittel 4 i Fellesforbundets landsmøtehefte Lønn, kjøpekraft, fordeling og velferd 2000-2014 (s. 16-21).

  • Alsos, K. (2010), «Tvungen lønnsnemnd – finnes det alternativer?» Arbeidsrett og arbeidsliv, Bind 5 s. 123-154.

  • Alsos, K. & Eldring, L. (2008). Labour mobility and wage dumping: The case of Norway. European Journal of Industrial Relations 14(4), 441-459.

Fafo-rapporter

Fafo-notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi