logo fafo 194x64
Midlertidig arbeid: Blindgate eller springbrett til varig sysselsetting?

Prosjektleder

Eksterne forskere

Kristina Håkansson (prosjektleder / project leader)

Tomas Berglund

Tommy Isidorsson

Anna Peixoto

Oppdragsgiver(e)

VAM-programmet, Norges forskningsråd

Forte: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forskningstema

Ansettelsesformer

Målet med prosjektet er å studere hvordan midlertidige ansettelser påvirker folks jobbkarrierer og muligheter til skaffe seg fast arbeid. Prosjektet sammenligner Norge og Sverige.

Spørsmål vi undersøker er blant annet:

 • Er midlertidig ansettelse et springbrett inn i stabile eller faste jobber, eller en blindgate som låser folk inn i en runddans av korttidsjobber?
 • Hva er grunnene til at arbeidsgivere ansetter arbeidstakere på midlertidige kontrakter og hvordan påvirkes slike beslutninger av reglene for stillingsvern?
 • Hvordan varierer sjansene for å gå fra midlertidig til fast jobb mellom Norge og Sverige – og hvordan endres sannsynligheten for slike overganger hvis vilkårene for midlertidige ansettelser liberaliseres? 
 • Er det lettere for midlertidig ansatte enn for arbeidsledige å finne stabilt arbeid?

Årsaken til at vi sammenligner Norge og Sverige er at landene har en rekke likhetstrekk, samtidig som reglene for bruk av midlertidige ansettelser er langt mer liberale i Sverige enn i Norge.

Tredelt prosjekt

Prosjektet bygger på tre hovedmoduler:

 • En komparativ kvantitativ analyse av utviklingen i arbeidsmarkedstilknytning for midlertidig ansatte og sammenliknbare ledige over en periode på syv år.
 • En komparativ kvalitativ studie av hvorfor virksomheter bruker ulike typer midlertidige arbeidskontrakter og hvordan disse grunnene påvirkes av endringer i regelverket.
 • En kvantitativ studie av hvordan virksomhetenes bruk av midlertidige ansettelser påvirker sammensetningen av arbeidsstokken og mobilitet inn og ut av virksomheten.

Datakilder

I de komparative kvantitative analysene vil vi kople informasjon om personers tilknytningsform fra arbeidskraftsundersøkelsene (AKU) med data fra offentlige sysselsettingsregistre som gir informasjon om deres arbeidsmarkedstilknytning over tid.

Vi vil også kople på data som kan belyse hvordan forskjeller og endringer i reglene for stillingsvernet, samt variasjoner i konjunkturer og jobbsøkernes kompetanse, erfaring med mer påvirker slike beslutninger i ulike virksomheter og bransjer.

Analysene skal gjennomføres både på svenske og norske data. Slik informasjon vil bli supplert med intervjuer med arbeidsgivere i utvalgte bransjer for å finne ut hva som påvirker arbeidsgivernes bruk av midlertidige stillinger og hvorfor de tilbyr slike jobber til noen og fast jobb til andre.

 • Prosjektperiode: januar 2014
 • - : desember 2018

Publisering

 • Svalund, J., Saloniemi, A. & Vulkan, P. (2016). Attitudes towards job protection legislation: Comparing insiders and outsiders in Finland, Norway and Sweden. European Journal of Industrial Relations, 1–20.
 • Svalund, J. & Berglund, T. (2016). Regulation of fixed-term employment and the long-term risks of temporary employment in Norway and Sweden. Paper, Ilera 2016, Milano.

 • Svalund, J. & Jesnes, K. (2015). Why temporary employment contracts? A study of employers’ reasons for hiring on temporary contracts across five different sectors in Norway. Paper, Industrial Relations Conference Europe (IREC) 2015, Gøteborg.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi