logo fafo 194x64

Nyheter

Fafo-frokost 26. oktober om asylsøkere med helseproblemer

19. oktober 2017

Fafo har evaluert et tilbud for asylsøkere som trenger oppfølging ut over det som tilbys i ordinære mottak. Dette kan være personer med fysiske funksjonsnedsettelser, alvorlig somatisk eller psykisk sykdom eller utviklingshemninger. Rapporten lanseres på denne frokosten.

Åpent møte 25. oktober: Tjenesten og MEg

18. oktober 2017

Forskere fra Sintef og Fafo inviterer til et åpent møte for å be om innspill til et nytt samfunnsfaglig forskningsprosjekt om ME-sykes og pårørendes behov. En av hovedutfordringene i dette prosjektet blir å fange opp ulike erfaringer i møtet med offentlige tjenester, som skole, helse og velferd. Anne Kielland (bildet), Arne Backer Grønningsæter og Andrew Kroglund (Sintef) er ansvarlige.

Fagforbundets ungdomsbarometer

17. oktober 2017

I denne rapporten presenteres resultatene fra Fagforbundets ungdomsbarometer 2017. Trygghet og rettferdighet er stikkord for hva ungdom mellom 16 og 25 år  ønsker seg. De er blant annet spurt om hva som er viktig for yrkesvalg, fagforeningsmedlemskap og interesse for politiske saker. Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård har skrevet rapporten.

Beviser på ekstreme forbrytelser i Syria

16. oktober 2017

Dette skriver Mark B. Taylor i Ny Tid, hvor han omtaler dokumentarfilmen Syria’s Disappeared. The Case Against Assad. Filmen er et historisk dokument på de ufattelige forbrytelsene mot menneskeheten som finner sted i dagens Syria. De arabiske revolusjonene i 2011 syntes å komme ut av det blå, men var samtidig ikke vanskelige å forstå; de repressive regimene i den arabiske verden hadde levd på lånt tid lenge.

Redde ansatte lar være å varsle

13. oktober 2017

Det er ikke uvanlig at arbeidsgivere begrenser ansattes ytringsfrihet i strid med Grunnlovens paragraf 100. Forskningen viser også at det kan være risikofylt å stille kritiske spørsmål eller varsle om ulovlige og uetiske forhold på arbeidsplassen. Det skriver Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård i en kronikk i FriFagbevegelse.

Tiltak mot frafall i ungdomsskolen

12. oktober 2017

I løpet av høsten skal Fafo-forskerne Kaja Reegård (bildet) og Jon Rogstad gjennomføre en pilotstudie om tiltak for å forebygge frafall i ungdomsskolen. Målet er å styrke mestringsfølelsen slik at flere blir bedre rustet til å fullføre videregående utdanning. Prosjektet er finansiert av Kronprinsparets fond.

Fafo søker forsker på fagopplæring og kompetanse

11. oktober 2017

Fafo har for tiden flere store prosjekter knyttet til fagopplæring og kompetanseutvikling. Vi søker derfor etter én eller flere forskere som er interessert i fag- og yrkesopplæringen, overgangen mellom utdanning og yrkesliv og kompetanseutvikling i arbeidslivet.

Hva mener arbeidsgivere om foreldrepermisjon?

11. oktober 2017

Forhold på arbeidsplassen er viktige for hvordan man ønsker å benytte seg av rettighetene til foreldrepermisjon. I dette prosjektet, som er på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, kartlegges arbeidsgivernes holdninger til foreldrepermisjon. Det spørres også om det tilrettelegges for balanse mellom arbeids- og familieliv. Forskere er Inger Marie Hagen (bildet), Anne Hege Strand og Vilde Marie Ørnung.

Samhandling og produksjonsflyt for vedlikehold av ubåter

10. oktober 2017

I 2013–2015 gjennomførte et av Forsvarets vedlikeholdsverksteder for ubåter et utviklingsprosjekt. Målet var å etablere bedre samarbeid og økt produksjonsflyt, og derigjennom øke verdiskapingen. I denne rapporten beskriver Sol Skinnarland og Leif E. Moland hvordan prosjektet ble gjennomført og hvilke resultater som ble oppnådd.

Asylprosedyrer og integrering i Litauen

09. oktober 2017

Anette Brunovskis (bildet) og Silje Sønsterudbråten har vurdert Litauens asylprosedyrer, integreringsarbeid og håndtering av irregulær innvandring. Hensikten er å gi innspill til hvilke deler av systemene som kan forbedres for å sette landet bedre i stand til å møte sine internasjonale forpliktelser. Så langt er det svært få som har søkt om asyl i Litauen.

Fafo skal evaluere opptrappingsplanen for rusfeltet

06. oktober 2017

Blir tilbudet til folk med rusmiddelproblemer bedre? Ivaretas de pårørende på en god nok måte? Dette er to sentrale spørsmål når opptrappingsplanen for rusfeltet skal evalueres. Fram til 2020 vil det komme årlige statsurapporter, før det blir en sluttevaluering i 2021. Det er Helsedirektoratet som er oppdragsgiver. Inger Lise Skog Hansen (bildet) er prosjektleder.

Erfaringer med pensjonsreformen

05. oktober 2017

Tove Midtsundstad skal, i samarbeid med Frischsenteret, undersøke foreløpige erfaringer med pensjonsreformen. Ser målsettingene med reformen ut til å nås? Forskerne vil også se på forskjeller ut fra utdanningsnivå og mellom bransjer. Fafo skal undersøke endringer i pensjoneringsatferd og arbeidsmarkedsdeltakelse. Norges forskningsråd er oppdragsgiver, og prosjektet skal avsluttes i 2020.

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi