logo fafo 194x64

Nyheter

Inkludring og mangfold i Rema 1000

12. desember 2017

I varehandelen stilles det ikke store krav til formell utdanning ved ansettelse, og det er mulig å avansere uten høyere utdanning. Rema 1000 har mål om inkludering og mangfold, og Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen (bildet) har undersøkt hvordan dette fungerer i praksis. Kortrapporten publiseres i dag, mens hovedrapporten fra prosjektet vil bli publisert i januar.

Fafo Østforum videreføres

11. desember 2017

Fafo Østforum videreføres i tre år fra 2018. Det er nå 25 deltakere i forumet, med Skatteetaten som den nyeste. Arbeidsinnvandring og utfordringer knyttet til et mer internasjonalt arbeidsmarked er hovedtemaer i forumet, som nå har holdt det gående i 13 år. Kunnskapsformidling gjennom nettside og seminarer er de viktigste aktivitetene.

Kunnskap om kjønn og utdanning i Vest-Afrika

08. desember 2017

Situasjonen for jenter i regionen er utfordrende. En stor barriere mot utdanning er ideen om at jenter skal gjøre andre ting enn å gå på skole. Spesielt utsatt er barn med en funksjonshemning, som lever i fattigdom eller er hjemløse, som er under forflytning, eller bor i områder utsatt for konflikter eller vold. Rapporten er skrevet av Anne Kielland, Anne Hatløy, Tone Sommerfelt, Tewodros Aragie Kebede and Kathleen M. Jennings.

Ny offentlig tjenestepensjon

07. desember 2017

Ny tjenestepensjon i offentlig sektor er på trappene. Den endelige utformingen er ikke bestemt, men den såkalte «påslagsmodellen» er favoritt. Her diskuteres aktuelle produktvarianter med utgangspunkt i at den enkelte skal ha den samme pensjonen uansett hvilken modell som velges og at kjønnsnøytraliteten ivaretas.Geir Veland (bildet) og Pål Lillevold fra Lillevold & Partners har skrevet rapporten på oppdrag fra Storebrand.

Flere styrer – færre ansattevalgte

06. desember 2017

I hvor mange – og hva slags – selskap og konsern har de ansatte valgt styrerepresentanter? Det viser seg at ordningen bare er på plass i hvert femte selskap og hvert sjette konsern, og også at andelen er på vei nedover. Dette skriver Inger Marie Hagen i en artikkel i Søkelys på arbeidslivet. Resultatene er basert på selskapsinformasjon fra konsern og selskap med minst 30 ansatte.

Barn med funksjonshemninger løftes opp

05. desember 2017

Det er med stor glede vi leser at den nye utenriksministeren vil prioritere barn med nedsatt funksjonsevne i opptrappingen av norsk utdanningsbistand. Et slikt fokus er helt nødvendig, skriver Anne Kielland i denne kronikken i Vårt Land, tilgjengelig på Verdidebatt.no.

Opplæring på arbeidsplassen – en viktig vei til målet

04. desember 2017

Anna Hagen Tønder og Tove Mogstad Aspøy (bildet) har skrevet en artikkel  i International Journal for Research in Vocational Education and Training, 4(3). Den handler om ulike veier til å få fagbrevet. Oppfordringen til politikerne er å se fullføring av videregående opplæring i et litt lengre perspektiv – og der læring på arbeidsplassen spiller en viktig rolle.

Opptak på Fafo-tv: Fafo Østforum seminar 30. nov: Arbeidsinnvandring – statistikk og levekår

30. november 2017

For første gang er østeuropeiske arbeidsinnvandrere med i SSBs levekårsundersøkelse blant innvandrere. På dette seminaret presenterte SSB noen av resultatene. Det ble også en oppdatering på statistikkfronten. Servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Oslo og Bergen fortalte om besøksutvikling og andre erfaringer.

Midlertidig ansettelse kan føre til marginalisering

29. november 2017

Jørgen Svalund (bildet) og Tomas Berglund fra Göteborgs Universitet har skrevet en artikkel i European Journal of Industrial Relations, der de sammenlikner Norge og Sverige. Tittelen "Fixed-term employment in Norway and Sweden: A pathway to labour market marginalization?"  viser til sårbarheten som følger med denne typen ansettelser.

Retur av personer – hvilke tiltak støttes av forskningen?

28. november 2017

Retur av personer uten lovlig opphold har vært et prioritert område i utlendingsforvaltningen gjennom mange år. Det har vært gjennomført ulike forskningsprosjekter og evalueringer. I dette prosjektet skal det gjøres en kritisk litteraturstudie som ser på hvilke returpolitiske tiltak som støttes av forskning. Silje Sønsterudbråten gjør prosjektet på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet.

Kan inkludering læres?

24. november 2017

Jon Rogstad har skrevet artikkelen "Et knippe refleksjoner om inkludering og voksnes læring" i tidsskriftet Dialog 2017. Han diskuterer bruken og oppfatningen av begrepene inkludering og integrering i akademia og i samfunnet. Han spør også om inkludering er noe som kan og bør læres.

Ernæring ikke prioritert i norsk bistand

23. november 2017

Anne Hatløy (bildet) og Tone Sommerfelt har, sammen med Liv Elin Torheim, skrevet en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening om ernæring og bistandspolitikk. Ernæring er en viktig faktor på den globale utviklingsagendaen, men er ikke prioritert fra norsk side.

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi