logo fafo 194x64

Nyheter

Ragnhild Steen Jensen

Varehandelen som inkluderingsarena

17. august 2017

Butikkjobb er inngangsporten til arbeidslivet for mange unge arbeidstakere og for de som ikke har eller ønsker særlig utdanning. Varehandelen tar også imot mange via arbeidstrening i regi av NAV. Denne rapporten, som er skrevet av Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard, handler om hvordan  varehandelen fungerer som inkluderingsarena. Undersøkelsen er initiert av Hovedorganisasjonen Virke og er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Johannes Oldervoll

Kommunenes erfaringer med endringer i arbeidsmiljøloven

16. august 2017

Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser var ment å øke
arbeidsgivernes fleksibilitet. Retten til utvidet stilling skulle gi deltidsansatte sterkere rettigheter. I denne rapporten undersøker vi hvilke utslag endringene har hatt for kommunene. Rapporten er skrevet av Kristin Alsos, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad, og er finansiert av KS.

TiSA-avtalen. Konsekvenser for arbeidsmarkedet og velferdsstaten

TiSA-avtalen. Konsekvenser for arbeidsmarkedet og velferdsstaten

15. august 2017

TiSA - Trade in Services Agreement - er en avtale om handel med tjenester, som 50 land forhandler om. Kritikerne frykter økt konkurranse og at avtalen vil begrense vår mulighet til å regulere tjenester. Kristin Jesnes og Åsmund Arup Seip konkluderer med at TiSA trolig ikke vil begrense norske myndigheters handlingsrom ut over de forpliktelsene som allerede finnes.

Trepartssamarbeid på kommunenivå

Trepartssamarbeid på kommunenivå

14. august 2017

Gir trepartssamarbeidet merverdi? I denne rapporten beskriver Leif Moland hvordan 16 kommuner har gjennomført lokale utviklingsprosjekter som ledd i det nasjonale programmet "Sammen om en bedre kommune". Rapporten legges fram på et arrangement i regi av Fagforbundet under Arendalsuka 14. august.

Guri Tyldum

Arbeidsmarkedet etterspør papirløse migranter

10. august 2017

I diskusjoner om hvorfor og hvordan vi skal begrense innvandring fokuseres det ofte bare på reisen; at reisen er farlig, at den skal være avskrekkende og at vi må kontrollere grensene. En vel så effektiv strategi vil være å redusere mulighetene papirløse migranter har for å tjene penger i Europa, ifølge Guri Tyldum.

Kaja Reegård

Frafall med mening

08. august 2017

I dag defineres en tredel av ungdomskullet som frafalte. Er det virkelig så mange ungdommer som ikke passer inn – eller er det utdanningssystemet som ikke gir plass? Kaja Reegård og Jon Rogstad stiller spørsmålet i denne kronikken.

Ny bok om europeisk fagbevegelse

Ny bok om europeisk fagbevegelse

03. august 2017

Jon Erik Dølvik har forfattet kapitlet "Norwegian trade unions and the ETUC: a changing relationship" i en ny bok om europeisk fagbevegelse. Boken "National trade unions and the ETUC: A history of unity and diversity" er redigert av Andrea Ciampani og Pierre Tilly, og er en
oppfølging av boken 1973-2013: 40 års historie av European Trade Union Confederation.

Stipendiatstilling om arbeidslivets parter, tariffavtaler og forhandlinger

Stipendiatstilling om arbeidslivets parter, tariffavtaler og forhandlinger

01. august 2017

Ved Fafo er det ledig et PhD-stipendiat knyttet til fagbevegelsesprogrammet. Fagbevegelsesprogrammet er finansiert av LO, og er et flerårig forskningsprogram som omfatter kollektive partsforhold i arbeidslivet, tariffavtaler og tarifforhandlinger i et komparativt nordisk-europeisk perspektiv.

Kristine Nergaard

Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende

30. juni 2017

I et nytt notat bringer Kristine Nergaard oppdaterte tall for arbeidsutleie fra bemanningsselskap og selvstendig næringsdrivende i norsk arbeidsliv for 2016. Hun gir en første drøfting av omfanget av innleie av arbeidskraft innen bygg og anlegg. Denne drøftingen vil bli utdypet i sluttrapporten fra prosjektet Tilknytningsformer i arbeidslivet, som vil foreligge i løpet av første halvår  2018.

Dag Olberg

Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken

28. juni 2017

Anna Hagen Tønder og Dag Olberg skal kartlegge bestemmelser om kompetanseutvikling i tariffavtalene. Dette skal danne grunnlaget for en diskusjon om hvordan partene gjennom tariffoppgjørene kan sikre arbeidstakerne nødvendig kompetanse. Prosjektet gjennomføres på oppdrag for LO.

Hanne Kavli

Tøffere for innvandrerkvinner å bli i jobb

28. juni 2017

Politikerne bør interessere seg for hva som skal til for at flere innvandrede kvinner ikke bare får seg en jobb, men også blir i stand til å beholde den, mener Fafo-forsker Hanne Kavli.

Åsmund Arup Seip

Makt og kontroll for offentlige arbeidsgivere

27. juni 2017

Åsmund Arup Seip har sammen med Nana Wesley Hansen ved Københavns Universitet publisert en artikkel i European Journal of Industrial Relation. Den handler om offentlige arbeidsgiveres muligheter til å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår, og omfatter Norge, Sverige og Danmark. To av temaene er politisk innblanding og desentraliserte lønnsforhandlinger.

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi