logo fafo 194x64

Nyheter

Tilskuddsordning for innvandrere som vil starte egen bedrift

22. februar 2018

Hvilke barrierer støter innvandrere på når de vil starte egen virksomhet i Norge? I 2014 ble det innført en tilskuddsordning for etablereropplæring tilrettelagt for innvandrere. Den har finansiert både lokale prosjekter og et nasjonalt kompetansesenter. Ragna Lillevik (bildet) og Silje Sønsterudbråten har evaluert innsatsen på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

JPI-programmet Demographic change, equality and wellbeing

21. februar 2018

Tove Midtsundstad (bildet) og Anne Inga Hilsen skal arrangere en internasjonal workshop og utarbeide et policynotat som oppsummerer forskningen om eldres deltakelse i arbeidslivet i Europa. Dette som del av det internasjonale programmet Joint Programming Initiative (JPI). Policynotatet presenteres på en internasjonal konferanse i juni 2018.

Vet du hvordan mobiltelefonen din er laget?

20. februar 2018

Mark Taylor har, i samarbeid med Institutt for informatikk, laget en rapport om produksjon av mobiltelefoner. Dette er ledd i et større arbeid om bærekraftige verdikjeder i elektronikkbransjen. Forskningen er del av prosjektet The Sustainable Actors for Responsible Trade (SMART), knyttet til EUs Horisont 2020.

Oppdatert rapport om delingsøkonomien i Norden

19. februar 2018

Kristin Jesnes og Jon Erik Dølvik har oppdatert en kunnskapsstatus for Nordisk ministerråd. Her ser de på konsekvenser av delingsøkonomien for arbeidsforholdene i de nordiske landene. De gjør også rede for hvordan arbeidslivets parter forholder seg til lovlighet, regulering, beskatning og konkurranse.

Levekår for rumenske og bulgarske lastebilsjåfører

19. februar 2018

Mona Bråten ved Fafo skal i samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI) kartlegge levekår og lønns- og arbeidsforhold blant rumenske og bulgarske lastebilsjåfører i Norge. TØI har prosjektledelsen.

Hvordan fungerer tilskuddsordningen mot barnefattigdom?

16. februar 2018

Fafo har evaluert den nasjonale tilskuddsordningen som skal bidra til å inkludere barn og unge i fritids- og ferieaktiviteter. Sammenliknet med tidligere er kommunene mer oppmerksomme på barnefattigdomsutfordringene, de har et mer planmessig arbeid og samarbeider oftere med frivillige organisasjoner. Rapporten er skrevet av Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen.

Hva gjør Norge for jenters rettigheter internasjonalt?

16. februar 2018

Regjeringen har løftet jenters rettigheter som et satsingsområde i utviklingspolitikken. Hvordan har det gått? Plan International Norge lanserte Fafo-rapporten «Efforts to ensure girls' rights and equality in Norwegian development cooperation» den 16. februar. Anne Hatløy og Tone Sommerfelt har skrevet rapporten.

Opptak Fafo-tv: Hundens år – starten på en ny æra for Kina?

15. februar 2018

Hva innebærer tanken om «sosialisme med kinesiske særtrekk i en ny æra»? Hvordan ser kinesiske ledere for seg utviklingen fram mot målet? Det er spørsmålene som ble stilt på denne Fafo-frokosten, som markerte at Hundens år starter den 16. februar. 

Hvordan fagorganisere høyt utdannede?

14. februar 2018

I dette notatet ser Jørgen Svalund på hvordan arbeidstakere med mange studiepoeng forholder seg til fagorganisering generelt, og hovedsammenslutningen Akademikerne spesielt. Svalund ser også på mulighetene for organisering av høyt utdannede arbeidstakere i et lengre tidsperspektiv, basert på prognoser for sysselsetting og utdanningsbehov fram mot 2035.

Opptak Fafo-tv: Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

12. februar 2018

Her kan du se opptak fra Fafo Østforums seminar mandag 12. februar. Det handlet om hva språk, kultur og tilhørighet betyr for hvordan man egentlig har det på jobben. Føler arbeidsinnvandrerne seg integrert på arbeidsplassene og i det norske samfunnet?

Mot nytt bedriftsdemokrati?

12. februar 2018

Fafo har påvist en kraftig nedgang i antall selskap med ansatterepresentanter i styret. Inger Marie Hagen skriver om utviklingen i det norske bedriftsdemokratiet i denne kronikken i Dagsavisen, sammen med AFI-forsker Eivind Falkum.

Hvordan øke organisasjonsgraden?

12. februar 2018

Hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden har bedt Fafo og AFI om å lage et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med å styrke organisasjonsgraden i Norge. Bakgrunnen er en tendens til en fallende organisasjonsgrad, spesielt i privat sektor. Forfattere er Kristine Nergaard (bildet), Arild Henrik Steen og Ida Drange.

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi