logo fafo 194x64
Aspekter ved arbeidskamp
Del I: Generelle utviklingstrekk siste 30 år, Del II: Arbeidskamp i helsevesenet
Aspekter ved arbeidskamp

Ordrenummer:

398

Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-rapport 398

ISBN 82-7422-382-9

ISSN 0801-6143

2002

Nettutgave

(pdf 437 kB)

Arbeidskamp er i Norge langt på vei synonymt med streik, og det er streiker i forbindelse med tariffrevisjoner som er gjenstand for analyse i denne rapporten. Tidsperspektivet dekker de siste 20–30 årene. Første del av rapporten drøfter om det har skjedd vesentlige endringer i forløp og utfall blant mer omfattende tariffmessige streiker. Dette omfatter plassoppsigelsens form og omfang, arbeid under konflikt (dispensasjoner), streikenes formål og bruk av tvungen lønnsnemnd. I del II ser vi spesielt på streiker i helsevesenet, og går nærmere inn på Helsetilsynets rolle i forhold til partene samt den rollen dispensasjonssøknader etter hvert har fått i disse streikene.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi