Anne Hege Strand
Anne Hege Strand
Forsker

    Utdanning:

    Ph.d., Sosiologi, Universitetet i Bergen


Arbeidsområder:

Velferdsstaten, kjønn, familie, økonomiske levekår og fattigdom, kryss-nasjonale studier av husholdsøkonomi

Anne Hege Strand har en PhD i sosiologi og har vært forsker ved Fafo Institutt for Arbeid- og velferds­forskning siden 2012. Hun jobber med ulike temaer innen velferdsstat, grupper utenfor arbeidslivet, trygdeytelser og familie- og velferdspolitikk og levekår blant utsatte grupper. I tiden hos Fafo har hun gjennomført og ledet flere prosjekter knyttet til utviklingen i Arbeids- og velferdsetaten. Hun har også i flere prosjekter jobbet med den såkalte NEET gruppen altså unges utenforskap og arbeidsinkludering og relasjonen mellom tjenesteyter og mottaker av ulike velferdstilbud. Strand har bred metodeerfaring og har gjennomført både register­datastudier av trygdedata, samt kvalitative intervjuer og surveyundersøkelser, samt kunnskapsoppsummeringer.


Forskningstema:

Levekår og fattigdom | Anstendige arbeidsforhold | Inkluderende arbeidsliv | Forum for innovasjon i velferd

+47 97649145
Jon Helgheim Holte og Anne Hege Strand
Digital omlegging under koronapandemien
Oppfølging av unge i AFT-tiltak
Fafo.notat 2021:03
Nerina Weiss og Anne Hege Strand
Jeg vet og Snakke sammen: Verktøyenes endringsteorier
Evaluering av Jeg vet og Snakke sammen: Delrapport 1
Fafo-notat 2020:13
Marianne Takvam Kindt og Anne Hege Strand
Hele mennesker – delte tjenester
Utenforskap blant unge i utsatte boområder
Fafo-rapport 2020:12
Anne Hege Strand, Arne Backer Grønningsæter, Roy A. Nielsen og Jon Helgheim Holte
Tid for aktivering
Evaluering av forsterket ungdomsinnsats i NAV
Fafo-rapport 2020:19
Anne Hege Strand og Marianne Takvam Kindt
Fafo-notat 2019:24
Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Likestilt arbeidsliv
Intervjuundersøkelse i tre virksomheter på Agder
Fafo-notat 2018:23
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup
Fafo-report 2018:22
Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2017:32
Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2015:41
Anja Bredal, Beret Bråten, Kristin Jesnes og Anne Hege Strand
Et blikk inn i skolen
Minoritetsrådgivere sett fra brukeres ståsted
Fafo-rapport 2015:40
Anne Hege Strand og Roy A. Nielsen
Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger
Hvor langt unna arbeidslivet står mottakerne?
Fafo-rapport 2015:29
Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:51
Anne Skevik Grødem, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand
Unge mottakere av helserelaterte ytelser
Fordelingen mellom offentlig og familiebasert forsørgelse av unge NEET
Fafo-rapport 2014:37
Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:38
Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Anne Hege Strand og Kristian Rose Tronstad
Fafo-rapport 2013:14
Anne Britt Djuve, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2012:63
Anne Hege Strand
Boligsosiale midler
Rapportering av tilskudd til styrking og utvikling av tjenester i bolig for bostedsløse. Tabellnotat for 2011
Fafo-notat 2012:11
Anne Hege Strand
Styrket innsats mot barnefattigdom. Rapport for 2011
Rapportering fra kommuner og bydeler som får tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet
Fafo-notat 2012:06

  • Prosjektledelse: Jon Rogstad, OsloMet
  • Fullført prosjekt