Arne Backer Grønningsæter

Levekår Hivpositive

Dette er en større levekårsundersøkelse blant hiv-positive i 2008. Vi skal oppdatere kunnskapsstatus for å finne ut av hva som har skjedd på feltet etter levekårsundersøkelsen Fafo gjennomførte i 2001/2002. Det skal gjennomføres 5 kvalitative intervj uer soim en forberedelse til survey.

Prosjektdeltaker(e)

Arne Backer Grønningsæter

Eksterne forskere

Arne Backer Grønningsæter

Oppdragsgiver(e)

Helsedirektoratet

Prosjektperiode

mai 2007
januar 2009
81372