Arne Backer Grønningsæter

Modeller for finansiering av barnehagesektoren

Utrede alternative og/eller forbedrede utgaver av tilskuddsmodeller til dagens to modeller (kostnadsmodellen og stykkprismodellen), og konsekvensene av disse.

Prosjektdeltaker(e)

Arne Backer Grønningsæter

Eksterne forskere

Geir Veland

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsforbundet

Private Barneh Landsforb. PBF

Prosjektperiode

juni 2005
oktober 2005
81081