Inger Lise Skog Hansen
Inger Lise Skog Hansen
Seniorforsker

    Utdanning:

    Cand.polit., sosiologi, Universitetet i Oslo


Arbeidsområder:

Levekår, velferd, funksjonshemming, sosial eksklusjon og marginalisering

Forskningstema:

Inkluderende arbeidsliv | Tjenester og tjenesteutvikling | Forum for innovasjon i velferd | Forum for innovasjon i velferd (test)

+47 99518028
Inger Lise Skog Hansen, Tom E. Markussen og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2023:06
Tone Fløtten, Gunhild Astrid Frisell og Inger Lise Skog Hansen
Veldedighet i velferdsstaten
Hvem trenger hjelp til livsopphold fra de frivillige organisasjonene?
Fafo-rapport 2023:09
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen og Gunhild Astrid Frisell
Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen og Anette Brunovskis
På vei mot et vanlig liv, slik du selv definerer det
Evaluering av Blå Kors’ gatenære tiltak og tilbudet Steg for Steg
Fafo-rapport 2021:27
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng og Linn Sørensen Holst
Et tjenesteområde i utvikling
Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Resultatrapport
Fafo-rapport 2021:17
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng og Linn Sørensen Holst
Et tjenesteområde i utvikling: Kortversjon av resultatrapport
Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval og Linn Sørensen Holst
Fafo-rapport 2020:29
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen and Helle Cathrine Hansen
Mind the gap
Nordic 0–24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people. Final report from the process evaluation
Faforeport 2020:21
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Trøbbel i grenseflatene
Samordnet innsats for utsatte barn og unge
Fafo-rapport 2020:02
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2019:33
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Fafo-notat 2019:21
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen and Helle Cathrine Hansen
Fafo-report 2019:23
Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen, Aage Aagesen og Lise Lien
Bedre livsmestring og sosial inkludering
En behovsanalyse av Blå Kors’ gatenære tiltak og Steg for Steg
Fafo-rapport 2019:10
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2018:44
Arne Backer Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2018:43
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup
Fafo-report 2018:22
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval, Sara Andersson, Linn Sørensen Holst og Ketil Bråthen
Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet
Første statusrapport, nullpunktsanalyse 2016
Fafo-rapport 2018:08
Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen
Fra deltakelse til mestring
Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Fafo-rapport 2018:04
Inger Lise Skog Hansen
NAV i fengsel
En følgeevaluering av innsattes tilgang til NAV-tjenester
Fafo-rapport 2017:37
Inger Lise Skog Hansen
Fra bostedsløs til varig bolig
Evaluering av forsøk med Housing first i Bergen og Sandnes
Fafo-rapport 2017:06
Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland
En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet
Diskusjon av strategiske muligheter
Fafo-rapport 2016:42
Inger Lise Skog Hansen, Mark B. Taylor and Arne Backer Grønningsæter
Fafo-paper 2016:24
Inger Lise Skog Hansen, Viggo Nordvik og Arne Backer Grønningsæter
Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling
Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Delrapport
Fafo-rapport 2014:06
Jørgen Svalund og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2013:54
Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem og Vidar Bakkeli
Fafo-rapport 2013:49
Anne Skevik Grødem, Inger Lise Skog Hansen og Miriam Latif Sandbæk
Fafo-notat 2013:20
Inger Lise Skog Hansen og Anne Skevik Grødem
Samlokaliserte boliger og store bofellesskap
Perspektiver og erfaringer i kommunene
Fafo-rapport 2012:48
Inger Lise Skog Hansen og Hilde Haualand
Diskriminerende barrierer i arbeidslivet
Aktivitets- og rapporteringsplikt som virkemiddel for området nedsatt funksjonsevne
Fafo-rapport 2012:25
Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen
Med NAV på laget?
Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV
Fafo-rapport 2011:24
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2011:21
Inger Lise Skog Hansen og Bjørn R. Lescher-Nuland
Bolig og oppvekst
En studie av konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold
Fafo-rapport 2011:16
Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter
Nye velferdssignaler
En analyse av stortingsmeldinger og offentlige utredninger om velferdspolitikken
Fafo-rapport 2010:40
Inger Lise Skog Hansen, Christer Hyggen og Bjørn Richard Nuland
Fafo-rapport 2009:40
Kaja Reegård, Inger Lise Skog Hansen og Roland Mandal
Sentralforvaltningens trainee-program for personer med redusert funksjonsevne
Et virkemiddel for økt bevissthet om funksjonshemmede som arbeidskraftressurs?
Fafo-rapport 2009:37
Inger Lise Skog Hansen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes og Åsmund Arup Seip
Det norske IKT-samfunnet – scenarier mot 2025
Sluttrapport i prosjektet IKT og samfunnsutvikling. Et fellesprosjekt mellom Econ Pöyry og Fafo
Fafo-rapport 2009:08
Inger Lise Skog Hansen (ed.)
ICT and employment
Actors involved in innovation, production, distribution and implementation of assistive ICT in Norway, Denmark, the Netherlands and United Kingdom
Fafo-paper 2009:02
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-notat 2009:05
Inger Lise Skog Hansen og Kaja Reegård
Hvordan bryte igjennom?
Møte med arbeidslivet for høyt kvalifiserte personer med nedsatt funksjonsevne
Fafo-rapport 2008:41
Inger Lise Skog Hansen, Jon Hippe, Bård Jordfald, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes, Marit Svensgaard
Ståstedet. Informasjonsteknologiens betydning for samfunnsutviklingen
En rapport i prosjektet IKT og samfunnsutvikling
Fafo-rapport 2008:35
Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen, Jardar Sørvoll
Det er jo ingen som sulter her, men...
Kommunale strategier i arbeidet med å forebygge og bekjempe fattigdom
Fafo-rapport 2008:18
Siri Ytrehus, Hans Christian Sandlie og Inger Lise Skog Hansen
På rett vei
Evaluering av Prosjekt bostedsløse to år etter
Fafo-rapport 2008:06
Inger Lise Skog Hansen
IKT og funksjonshemmede
Et potensial for arbeids- og samfunnsliv?. Delstudie i prosjektet IKT og samfunnsutvikling
Fafo-notat 2008:21
Knut Fossestøl, red.
Stairway to heaven?
ICT-policy, disability and employment in Denmark, the Netherlands, United Kingdom and Norway
Fafo-report 2007:42
Inger Lise Skog Hansen, Heidi Gautun, Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie
Ikke bare bare å bo
Sluttrapport fra evaluering av statlig tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse og rusmisbrukere
Fafo-rapport 2007:38
Siri Ytrehus, Inger Lise Skog Hansen, Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie og Anna Skårberg
Fafo-rapport 2007:23
Inger Lise Skog Hansen og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2007:04
Inger Lise Skog Hansen
Møte med en likemann
Evaluering av WayBack – stiftelsen Livet etter soning
Fafo-notat 2007:03
Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 519
Inger Lise Skog Hansen
«The pathway to a permanent home»
The Norwegian strategy to prevent and combat homelessness
Fafo-paper 2006:22
Inger Lise Skog Hansen og Siri Ytrehus
Alle skal bo, det er tjenestene det kommer an på
Kartlegging av udekkede tjeneste- og boligbehov blant personer med psykiske lidelser
Fafo-rapport 494
Jon Anders Drøpping og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-notat 2005:30
Inger Lise Skog Hansen og Espen Løken
Fafo-rapport 438
Christine Friestad og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 429
Inger Lise Skog Hansen
Fra forvaltning til helseforetak
Utfordringer for LO i en fristilt sykehussektor. LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-notat 2004:12
Hilde Haualand, Arne Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen
Uniting divided worlds
A study of deaf and hard of hearing youth
Fafo-report 412
Fafo-notat 2003:23
Sammen om trygg bosetting
I møte med psykiske heleproblemer, rus og mulig voldsrisiko | 2022 | Informasjon og bestilling

Asgeir Solstad, Kim Christian Astrup, Trond Bliksvær, Inger Lise Skog Hansen, Marit Iversen, Alice Kjellevold, Viggo Nordvik og Jardar Sørvoll

Oppfølging på brukerens premisser | 2021 Boligsosialt arbeid

Asgeir Solstad, Kim Christian Astrup, Trond Bliksvær, Inger Lise Skog Hansen, Marit Iversen, Alice Kjellevold, Viggo Nordvik og Jardar Sørvoll

Bolig som grunnleggende levekårsfaktor | 2021 Boligsosialt arbeid

Anne Skevik Grødem and Inger Lise Skog Hansen

Integration in homeownerland. The Norwegian housing regime and why it matters for immigrants’ social inclusion
Nordic Journal of Migration Research | 2015 | Les mer / Read more

Inger Lise Skog Hansen, Tone A. Andreassen and Nigel Meager

Employment of disabled people in Norway and the United Kingdom
Comparing two welfare regimes and why this is difficult
Scandinavian Journal of Disability Research | 2011 | Les mer / Read more

Christine Friestad og Inger Lise Skog Hansen

Gender Differences in Inmates’ Anticipated Desistance
European Journal of Criminology | 2010 | Les mer / Read more

Christine Friestad og Inger Lise Skog Hansen

Mental health problems among prison inmates
The effect of welfare deficiencies, drug use and self-efficacy
Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention | 2005

Hilde Haualand, Arne Grønningsæter og Inger Lise S. Hansen

Uniting Divided Worlds – Identity, Family and Education
Disability Studies Quarterly | 2003
Sammen om trygg bosetting
I møte med psykiske heleproblemer, rus og mulig voldsrisiko | 2022 | Informasjon og bestilling

Inger Lise Skog Hansen og Siv Øverås

Bolig for personer med psykiske lidelser og rusproblematikk | 2007

Hilde Haualand and Inger Lise S. Hansen

A study of Norwegian Deaf and Hard of Hearing Children
Equality in Communication Inside and Outside Family Life | 2007
Sammen om trygg bosetting
I møte med psykiske heleproblemer, rus og mulig voldsrisiko | 2022 | Informasjon og bestilling

Viggo Nordvik, Inger Lise Skog Hansen, Charlotte Koren og Bjørn Lescher-Nuland

Den norske bostøtten. Effekter av en reform | 2011 | Les mer / Read more