Jon Horgen Friberg
Jon Horgen Friberg
Forsker I

    Utdanning:

    PhD, Sosiologi, Universitetet i Oslo


Arbeidsområder:

Internasjonal migrasjon, arbeidsmarked, integrasjon, etniske minoriteter

Forskningstema:

Arbeidsinnvandring | Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak | Det flerkulturelle samfunnet | Integrering og kompetanse | Barn av innvandrere | Levekår og fattigdom | Integrering for nyankomne flyktninger

+47 93663187
Kristin Dalen, Hedda Flatø og Jon Horgen Friberg
Hverdagsintegrering
En pilotundersøkelse om tillit, tilhørighet, deltakelse og diskriminering i innvandrerbefolkningen
Fafo-rapport 2022:15
Jon Horgen Friberg og Mathilde Bjørnset
Fafo-rapport 2019:01
Jon Horgen Friberg
Assimilering på norsk
Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn
Fafo-rapport 2016:43
Jon Horgen Friberg
Arbeidsmigrasjon
Hva vet vi om konsekvensene for norsk arbeidsliv, samfunn og økonomi?
Fafo-rapport 2016:02
Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang
When poverty meets affluence
Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals
Other Fafo-publications 2015
Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg
Et skritt på veien
Evaluering av Handlingsplan for å bedre levekårene blant rom i Oslo
Fafo-rapport 2014:50
Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin
Når aktivering blir ydmykelse
En studie av møtet mellom somaliske innvandrere og NAV
Fafo-rapport 2014:43
Jon Horgen Friberg
The Polish worker in Norway
Emerging patterns of migration, employment and incorporation after EU's eastern enlargement. PhD Dissertation
Fafo-report 2013:06
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve
Innvandrerne som skulle klare seg selv
Når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati
Fafo-rapport 2013:31
Jon Horgen Friberg og Line Eldring
Polonia i Oslo 2010
Mobilitet, arbeid og levekår blant polakker i hovedstaden
Fafo-rapport 2011:27
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2009:46
Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum, red.
Polonia i Oslo. En studie av arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet
Med bidrag av Line Eldring, Joanna Napierala og Paulina Trevena
Fafo-rapport 2007:27
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Grenseløst arbeidsliv?
Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier etter EU-utvidelsen
Fafo-rapport 548
Jon Horgen Friberg og Monica Lund
Mot en raskere og mer stabil bosetting?
Evaluering av bosettingsmodellen for flyktninger
Fafo-rapport 544
Jon Horgen Friberg
Integrering av arbeidsinnvandrere
Integrering av arbeidsinnvandrere - Noen spørsmål og utfordringer i kjølvannet av EU-utvidelsen
Fafo-notat 2006:29
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2006:14
Jon Horgen Friberg
Individuell arbeidsinnvandring
Utfordringer to år etter EU-utvidelsen. Fafo Østforum
Fafo-notat 2006:07
Monica Lund og Jon Horgen Friberg
Én mann – én stemme?
Fagbevegelsens strategier for inkludering av etniske minoriteter i en europeisk sammenheng
Fafo-rapport 495
Monica Lund og Jon Horgen Friberg
En inkluderende fagbevegelse?
Innvandrere, arbeidsmiljø og fagorganisering i renhold og hotell og restaurant
Fafo-rapport 446
Jon Horgen Friberg og Anne Britt Djuve
Lifelong learning - Norwegian experiences 3
Qualification and labour market integration of immigrants and refugees
Fafo-paper 2004:22
Jon Horgen Friberg
Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse?
Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning. Forprosjekt
Fafo-notat 2004:33
Anne Britt Djuve og Jon Horgen Friberg
Fafo-notat 2004:32

Guri Tyldum & Jon Horgen Friberg

Mobility at the margins
The facilitating and risk-reducing role of clustered migration in migration for begging between Romania and Norway

International Migration , 2022

Jon Horgen Friberg og Erika Braanen Sterri

Decline, revival, change? Religious adaptations among Muslim and non-Muslim immigrant origin youth in Norway

International Migration Review. , 2021

Jon Horgen Friberg

Who wants to be Norwegian – who gets to be Norwegian?
Identificational assimilation and non-recognition among immigrant origin youth in Norway

Ethnic and Racial Studies , 2021

Jon Horgen Friberg

Konflikt, fellesskap og forandring
Foreldreskap og sosial kontroll i innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka , 2019

Jon Horgen Friberg

Does selective acculturation work?
Cultural orientations, educational aspirations and school effort among children of immigrants in Norway , 2019

Jon Horgen Friberg

Utvidelse av kampsonen , 2017

Jon Horgen Friberg

The rise and implications of temporary staffing as a "migration industry" in Norway

Nordic Journal of Migration Research , 2016

Friberg, J.H. & Olav Elgvin

Når velferdsstaten bryter tilliten ned: Somaliske innvandrere i møte med NAV

Tidsskrift for samfunnsforskning , 2016

Jon Horgen Friberg og Hedda Haakestad

Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier: Norsk byggenæring i en brytningstid

Søkelys på Arbeidslivet , 2015

J H. Friberg, J. Arnholtz, L. Eldring, N.W. Hansen & F. Thorarins

Nordic labour market institutions and new migrant workers

European Journal of Industrial Relations , 2014

Olav Elgvin og Jon Horgen Friberg

Migrasjonssosiologiens svarte boks?

Sosiologi i dag , 2014

Jon Horgen Friberg

The ‘Guest-Worker Syndrome’ Revisited?

Nordic Journal of Migration Research. , 2012

Jon Horgen Friberg, Kristian Rose Tronstad og Jon Erik Dølvik

Central and Eastern European labour migration to Norway
Trends, conditions and challenges , 2012 Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment, Recent experiences from OECD countries and the European Union

Jon Horgen Friberg

The stages of migration. From going abroad to settling down

Journal of Ethnic and Migration Studies , 2012

Jon Horgen Friberg

Same same, but different: Ikke-vestlige innvandreres forhold til fagforeninger

Søkelys på Arbeidsmarkedet , 2004

Jon Horgen Friberg og Arnfinn H. Midtbøen

Bortskjemte nordmenn og sultne innvandrere
Arbeidsgiverpreferanser og betydningen av etnisitet i norske arbeiderklasseyrker , 2021 Arbeiderklassen

Jon Horgen Friberg

RDS and the Structure of Migrant Populations , 2014

I: Tyldum, Guri and Lisa G. Johnston (eds.) Applying Respondent Driven Sampling to Migrant Populations. Palgrave Macmillian

Jon Horgen Friberg

Working Conditions for Polish Construction Workers and Domestic Cleaners in Oslo: Segmentation, Inclusion and the Role of Policy , 2010

I: Godfried Engbersen, M.C. Pantiru, Marek Okolski, Richard Black

Jon Horgen Friberg

Arbeidsinnvandring fra Øst – Nye mønstre for migrasjon, sysselsetting og integrering i kjølvannet av finanskrisa? , 2009 Integreringskart 2009. Integrering i økonomiske nedgangstider. IMDi-rapport 7-2009

Jon Horgen Friberg, Jon Erik Dølvik og Line Eldring

Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa.Temanotat
Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon , 2013

  • Prosjektledelse: Anne Britt Djuve
  • Fullførte prosjekter