Brukerveiledning for administratorer

3.3 – Konfigurere menymoduler

I dette kapitlet skal vi gjennomgå de ulike valgene for en menymodul og hvordan vi kan konfigurere modulen til å vise nøyaktig de menyvalgene vi ønsker på kun de sidene vi vil vise menyen på. Som eksempel bruker vi undermenyen Publikasjoner, som vises på alle publikasjonssidene.

  1. Gå til Extensions > Modules og søk etter modulen Publikasjoner. 
  2. Klikk på navnet for å redigere. Du får nå opp en rekke valg for modulen. En del valg er felles for alle moduler, andre er spesifikke for hvor modultype. Mer om dette i de andre kapitlene om ulike moduler. Vi skal nå gjennomgå de ulike alternativene for en menymodul:

Fanen Module

Valgene på venstre side her er unike for menymoduler:

Select Menu: Hovedmenyen. Siden vi har definert flere menyer på norsk og engelsk må vi velge hvilken meny vi ønsker å vise. Menyvalgene for Publikasjoner ligger i hovedmenyen.

Base Item: Current. Det betyr av visningen av menymodulen har fokus på den siden brukeren befinner seg på i øyeblikket, slik at f.eks. riktig menyvalg markeres. Kan også låses til et bestemt menyvalg (se nedenfor).

Start Level: 2. Det betyr at denne menymodulen viser menyvalg fra nivå 2 og eventuelt videre nedover. Hovedvalget her er Publikasjoner (nivå 1), så menymodulen viser kun menyvalg på lavere/dypere nivå.

End Level: All. Det betyr at menymodulen kan vise alle menyvalg fra og nivå 2 og dypere. Men visningen avhenger av neste valg:

Show Sub-menu Items: No. Hvis du velger Yes her vil eventuelle menyvalg på dypere nivå (Sub-menu Items) alltid bli vist. Hvis du velger No vises de kun når hovedmenyvalget er aktivt/markert.

Fanen Module, høyre spalte

Valgene her er stort sett felles for alle moduler, og delvis selvforklarende. Vær oppmerksom på følgende:

Position: Hvis du er i tvil om hvilken posisjon du skal velge for en ny modul, kan du sjekke alle tilgjengelige layoutposisjoner på fafo.no i kapitlet 1.3.1 – Grafisk framstilling av layoutposisjonene på fafo.no.

Ordering: Hvis det er flere moduler som vises i høyre spalte (posisjon sidebar-b) er det viktig å vise disse i riktig rekkefølge. Rekkefølgen avgjør du i listelayouten, se forrige kapittel.

Note: Skriv et internt notat til deg og andre administratorer her hvis ønskelig.

HTML before/HTML after: Det er mulig å legge til HTML-kodet tekst før og etter selve innholdet i modulene, f.eks. for å gjøre brukeren oppmerksom på noe spesielt viktig ved modulen. Brukes sjeldent for menymoduler, men kan være aktuelt for innloggingsmoduler o.l.

Fanen Assignments

Valgene på denne fanen er lik for alle typer moduler. Her velger du hvilke sider menymodulen skal vises på. Det vanligste kriteriet er å velge konkrete menyvalg (Menu Items) og språk, men det er også mulig å velge mange andre utvalgskriterier for å vise en modul; dato, tagger, osv. helt ned til en eller flere spesifikke ZOO-artikler. De viktigste valgene er:

Same as other module: No/Yes/Opposite. Det er mulig å definere visningen av en modul, og så rett og slett konfigurere andre moduler til å bli vist på de samme sidene. Dette gjør konfigurasjonen av visningen enkel, men lite fleksibelt. Vanligvis satt til «No» på fafo.

Matching Method: all/Any. Det samme som og/eller. Hvis «all» er valgt, vil modulen kun bli vist på sider som oppfyller alle valgene som er markert. Hvis «Any» er valgt, vil modulen bli vist på alle sider som oppfyller minst ett av valgene som er markert. Vanligvis satt til «all» på fafo.

Show Assignments: all/Selected. Dette er kun for visuell hjelp. Velges «all» så vises alle alternativer under, uansett hvilke som er markert/valgt. Velges «Selected» så vises kun de kriteriene som er markert/valgt. Når du definerer en ny modul så er dette valget satt til «all».

Menu Items: Her velger du enten hvilke menyvalg (sider) som modulen skal vises på (Include), eller på hvilke menyvalg (sider) modulen ikke skal vises på (Exclude). 

  • Selection: Select: All, None, Toggle | Expand: All, None | Show: All, Selected | Maximise. Hvis du redigerer en eksisterende modul, er det alltid lurt å klikke på Show: Selected først, for å se nøyaktig hvilke menyvalg som modulen er aktivert for. Hvis du gjør det for menymodulen Publikasjoner, ser du at den er satt til å vises på hovedvalget Publikasjoner og 4 av undervalgene til denne menyen. Valget Bestillingsskjema kan ikke vise denne modulen, da den går til et bestillingsskjemaer som ikke viser menyer eller andre moduler.
  • Also on child Items: No, Yes, Only. Dette er en svært nyttig valgmulighet på fafo.no. Når det gjelder f.eks. publikasjoner, så har vi sett at det kun er definert menyvalg for de 4 hovedkategoriene av publikasjoner, ikke for de bokstavelig talt tusenvis av individuelle publikasjonene. Likevel ønsker vi at denne menymodulen skal vises på alle disse publikasjonssidene. Ved å klikke på Yes her, sikrer vi at denne menymodulen vises på alle sider som er «barn» av ett av disse hovedvalgene, altså på alle de underliggende publikasjonssidene uten egne menyvalg.
  • Include no Itemid: Itemid henspeiler på IDen til det overordnede menyvalget. Av og til kan dette mangle i URLen til siden, selv om f.eks. dreier seg om en publikasjonsside. Hvis vi setter valget til Yes her også sikrer vi at denne menymodulen vises også på denne typen sider.

Languages: Ignore, Include, Exclude. Det vanligste er å sette Include og så velge det språket man vil vise modulen på, i dette tilfellet Norsk bokmål.

De øvrige valgene er svært sjeldent i bruk på fafo.no.

Fanen Module Permissions

Valgene på denne fanen er lik for alle typer moduler. Men tilgangsrettigheter skal sjelden endres for menyvalg som er tilgjengelige for alle (Public), så det er vanligvis ingenting som må konfigureres her. Se forøvrig eget kapittel om tilgangsrettigheter.

Fanen Advanced

De fleste valgene her er felles for alle typer moduler. Det er sjelden nødvendig å spesifisere noe for disse valgene. Men en par av dem kan være nyttige:

Menu Class Suffix: Her kan du legge inn en spesifikk CSS-klasse for menyvalgene. Dette gjør det mulig å spesialformatere disse ved å legge inn spesifikke CSS-definisjoner i custom.css. NB! Endringer i custom.css må gjøres med forsiktighet, da selv små endringer kan få store ringvirkninger for hvordan tekst, grafikk etc. vises på sidene.

Module Class Suffix: Samme som over, men for hele modulen.

Header Class: Samme som over, men kun for header.

 

 

 

Redigeringsmeny