Brukerveiledning for administratorer

5.1.8 – Widgetkit – vise bilder og tekst på kreative måter

Yootheme har tre hovedproduket: ZOO, layoutmaler (ZOO kaller disse for «Themes») og Widgetkit. Alle tre benyttes på fafo.no. I dette kapitlet skal vi gjennomgå Widgetkit.

Hva er Widgetkit og hvilke Widgets er tilgjengelige

Widgetkit er et moderne «rammeverk» for å lage ulike typer moduler uten å måtte kode noe, verken i PHP, HTML eller CSS. Pr. høsten 2015 er følgende «Widgets» tilgjengelige:

 Alle disse Widget kan konfigureres på ulike måter.

Hvordan lage en Widget

Selve Widgeten lages via Components > Widgetkit. Her ser du en liste over allerede eksisterende Widgets. Vær klar over at Widgetkitene og bruken av dem er to atskilte ting. Widgetkit defineres via Components > Widgetkit, men aktiveres for bruk enten ved å innsette en kode i en artikkeltekst eller ved å opprette en Widgetkit-modul og plassere denne i en ønsket posisjon. Hver Widget-type har en rekke konfigurasjonsinnstillinger og det vil sprenge alle rammer for denne veiledningen hvis vi skulle gå gjennom alle disse for hver Widget-type. Mange av valgene og innstillingene er imidlertid felles for ulike Widgets og/eller selvforklarende, så vi skal nøye oss med å gå gjennom ett eksempel på hvordan du oppretter en ny Widget, samt vise et eksempel på en enkel Slideshow Widget:

Opprette en ny Grid Stack Widget

La oss si at du ønsker å opprette en side som viser bilder og ingressen fra publiserte Fafo-rapporter i form av en Grid Stack på siden. Da må du gjøre følgende:

 1. Gå til Components > Widgetkit og klikk på New.
 2. For Select Content Type velger du ZOO, og for Widget-type klikker du på det første symbolet: Grid Stack. Deretter klikker du på Create-knappen.
 3. Gi Widgeten et navn, f.eks. «Min første Widget».
 4. Velg et innhold fra App-menyen: Publikasjoner. I det øyeblikket du velger en app, vises en rekke andre valg.
 5. Velg Mode = Categories, Category = Fafo-rapporter, Limit = 4 og Order = Creation Date Reversed (nyeste først).
 6. I bolken Mapping velger du Type = Publikasjoner. Deretter må du tildele ZOO-elementene til de ulike Widgetkit-feltene. Eksempelvis content = Ingress, media = Forsidebilde osv.

Nå har du definert innholdet (Content), deretter må du konfigurere visningen av Widgeten, dette gjøres ved å velge konfigurasjonsinnstillinger under Settings (knapp øverst til høyre i vinduet):

 1. Klikk på Settings. Det nye vinduet har fire menyvalg på venstre side.
 2. Under menyvalget Layout velger du Media Width = 20% (bildene er ikke så store). For de øvrige valgene kan du eksperimentere med ulike alternativer.
 3. Under menyvalget Media må du aktivere Display: Show Media, Image Width = 120 (px) og Image Height = 165 (px).
 4. Under menyvalget Content velger du Display = Show Title og Show content, de øvrige kan du eksperimentere med.
 5. Under menyvalget General kan du eventuelt legge inn en HTML-klasse, dersom du ønsker å opprette en spesifikk CSS-regel for denne Widgeten.
 6. Klikk på Save & Close. 

Nå har du opprettet en Widget, og den enkleste måten å vise den på er å bygge den inn i en ZOO-artikkel på en side. Da plasserer du deg bare på en tom linje der du ønsker Widgeten skal vises og klikker på knappen Widget under tekstfeltet. Du får da opp lista med Widgeter og velger den du nettopp laget. Klikk på Save eller Sav & Close for artikkelen du står i. Nå kan du gå til den aktuelle nettsiden for å se om resultatet er blitt som forventet.

NB! Dersom du befinner deg på den publiserte/aktive versjonen av fafo.no må du gjøre denne testen på en side som brukerne vanligvis ikke kommer til, f.eks. ved å opprette en ny, intern side under Redigeringsmeny. Når du er ferdig med å teste må huske på å fjerne Widgeten igjen, eventuell slette testsiden helt.

Hvordan vise en Widget på nettsidene

Vi har allerede vist den ene måten å vise en Widget på; ved å klikke på Widgetkit-knappen for å plassere en Widget på ønsket sted i en artikkel.

Den andre måten å vise en Widget på er som en modul. Som eksempel kan vi bruke Google-kartet som vises i bunnteksten på alle norske og engelske sider:

 1. Gå til Extensions > Modules og velg Select Type = Widgetkit.
 2. Klikk på modulen «Where we are». som du ser er konfigurasjonen meget enkelt. Det eneste du trenger å gjøre er å velge Widget, alle de andre valgene er standardvalg for posisjon (bottom-c) hvilke sider den skal vises på (Assignment), hvorvidt tittelen skal vises osv.

Det er alt!

Widgetkit-eksempler

Her ser du hvordan en Grid Stack og en Slider Widget kan se ut.

Grid Stack Widget

Kompetansekartlegging og karriereveiledning av nyankomne flyktninger

Kompetansekartlegging og karriereveiledning av nyankomne flyktninger

Bosettingskommuner og andre integreringsaktører ønsker mer systematisert og tilgjengelig kunnskap om medbrakt kompetanse hos nyankomne flyktninger. Flyktningene selv ønsker å vite hvilke arbeidsmuligheter de har, og hvordan disse kan realiseres.I denne rapporten studeres to tiltak utformet for å møte disse behovene: kompetansekartlegging av flyktninger før bosetting, og kompetansekartlegging og karriereveiledning av flyktninger etter bosetting.

Godt gjennomført kartlegging før bosetting kan hjelpekommunene å gi nyankomne flyktninger et raskt og tilpasset opplæringstilbud, men det varierer hvor god informasjon som følger flyktningene i dag. Karriereveiledning tilbys på ulike vis ved forskjellige karrieresentre. I rapporten drøftes det hvordan tilbudet kan gi godt utbytte for både flyktninger og bosettingskommuner.


På rett hylle? Mentoring som en vei inn i arbeidslivet

På rett hylle? Mentoring som en vei inn i arbeidslivet

Denne rapporten er en evaluering av ordningen der mentor- eller traineeprogrammer for «personer med innvandrerbakgrunn» kan søke delfinansiering fra IMDi. Det overordnede spørsmålet som stilles er hvorvidt denne ordningen er et egnet virkemiddel for å nå målsettingen om «å øke sysselsettingen av innvandrere», og om dette i neste omgang kan bidra til å fremme mangfold i arbeidslivet. Vi analyserer også hvorvidt, og i så fall hvordan, mentorprogrammene bidrar til å matche arbeidssøker og arbeidsgiver gjennom tre sammenvevde faktorer: (i) kompetanse, (ii) signalisering, og (iii) arbeidsgivernes vurderinger.

Når bedring av deltagernes formelle kompetanse er avhengig av faglige egnede mentorer, beror deltagernes evne til å signalisere denne kompetansen på gode ansikt-til-ansikt møter. Når det gjelder arbeidsgiveres vurdering er det lite som tyder på at mentorprogrammet bidrar til en direkte påvirkning.

En stor utfordring er at programmene har ulike målsettinger, og det er ulikt hvor konkrete disse er. Dermed er det også svært ulikt hvordan programmene selv har rapportert måloppnåelse, og hvor konkrete svar de kan gi på spørsmål om relevant jobb og hvorvidt deltakelse har hjulpet med dette.


Trøbbel i grenseflatene

Trøbbel i grenseflatene

I denne rapporten presenterer vi resultatene fra en spørreundersøkelse om kommunal organisering, initiativer og erfaringer med å fremme mer helhetlig og tidlig innsats overfor utsatte barn og unge. På bakgrunn av denne undersøkelsen og et tidligere utviklet kunnskapsgrunnlag om tverrsektorielt samarbeid drøfter vi hvordan man kan lykkes med bedre tverrsektorielt samarbeid som et virkemiddel for en mer helhetlig, tidlig innsats overfor utsatte barn og unge – eller bedre tverrsektoriell innsats for å forebygge utenforskap og fremme sosial inkludering.I denne rapporten presenterer vi resultatene fra en spørreundersøkelse om kommunal organisering, initiativer og erfaringer med å fremme mer helhetlig og tidlig innsats overfor utsatte barn og unge. På bakgrunn av denne undersøkelsen og et tidligere utviklet kunnskapsgrunnlag om tverrsektorielt samarbeid drøfter vi hvordan man kan lykkes med bedre tverrsektorielt samarbeid som et virkemiddel for en mer helhetlig, tidlig innsats overfor utsatte barn og unge – eller bedre tverrsektoriell innsats for å forebygge utenforskap og fremme sosial inkludering.

Utfordringer i grenseflatene mellom tjenester er et gjennomgangstema i denne rapporten. Det at ansvar skyves mellom tjenester, informasjon glipper, og ingen tar ansvar for helheten eller koordineringen av tjenestene. Manglende samarbeid kan medføre at behov ikke oppdages tidlig nok, og at barn og unge ikke får den oppfølgingen de trenger. Det er «trøbbel» i velferdsstatens grenseflater.


Håndheving av regler for midlertidige ansettelser og innleie

Håndheving av regler for midlertidige ansettelser og innleie

Slideshow Widget

Her er et eksempel på en lysbilde-Widget (Test bilder 195x88 px), den er av typen Slideshow.

 • a1
 • a10
 • a11
 • a12
 • a13
 • a2
 • a3
 • a4
 • a5
 • a6
 • a7
 • a8
 • a9

Denne widgeten viser alle bildene i mappen images/test/195x88 i alfabetisk rekkefølge. Det er 13 bilder i mappen, og de er satt til å skifte med 3000 ms (millisekunder) mellomrom, hver overgang tar 500 ms.

Slidenav (skifte mellom bildene) er satt til Default, det vil si at det vises < og > for å skifte bilder framover eller bakover manuelt.

Redigeringsmeny