Brukerveiledning for administratorer

5.1.9.1 – ZOO standardelementer

Som nevnt andre steder er det vanlige artikkel- og kategorisystemet i Joomla! erstattet av ZOO av diverse grunner. Det betyr at innholdet på fafo.no hovedsakelig administreres i ZOO. Som administrator må du har god kunnskap om hvordan ZOO fungerer og konfigureres, blant annet:

 • Grunnleggende om ZOO-apper, instances osv.: Det vil si metastrukturen for ZOO på fafo.no. Dette ble gjennomgått i kapittel 5.1.9 – ZOO-struktur på www.fafo.no.
 • Definere og konfigurere standardelementer (felt): Det vil si en gjennomgang av hvilke «byggeklosser» du kan bruke for å plassere tekst, datoer, lenker osv. i ZOO-layoutene. Dette er hovedinnholdet i dette kapitlet.
 • Definere og konfigurere spesialelementer: I tillegg til elementene (felttypene) som følger med i ZOO så bruker Fafo en rekke avanserte elementer/felt fra blant annet ZOOlanders. Dette blir behandlet i et eget kapittel.
 • Definere og konfigurere ZOO-layouter og kategorier: I tillegg til å kjenne til de ulike elementene må du også vite hvorfor de ulike layouter etc. er bygd opp slik de er og hvordan du kan endre på dem for å tilpasse visningen av innholdet på de ulike sidene. Dette blir behandlet i et eget kapittel.
 • Administrere innhold: Legge inn nye artikler, koble sammen forskere, prosjekter, publikasjoner, redigere innhold osv. Dette er å anse som basiskunnskap, og vi kommer ikke til å gjennomgå dette i detalj her. Dersom du er helt ny som administrator for fafo.no, er det mest effektive å få en innføring i redigering av ZOO-artikler fra en mer erfaren administrator.

Konfigurere ZOO på ulike nivåer

ZOO er et avansert CCK-system (CCK = Content Construction Kit) og med en nesten overveldende mengde konfigurasjons- og tilpasningsmuligheter. Det er derfor viktig å få en oversikt over de ulike hoveddelene og hva som defineres hvor.

Grunnleggende konfigurasjon via tannhjulet: Den grunnleggende definisjonen av typer, felt (ZOO kaller felt for «elements»), layouter og tilleggslayouter (Extension Layouts) gjøres via tannhjul-fanen helt til høyre for de ulike kategoriene (Arrangementer, Artikler, Dokumentasjon osv.). Vi skal derfor gjennomgå dette først.

Konfigurasjon på element- og layoutnivå: Det er viktig å huske på at et element og hvordan det vises på nettsidene kan defineres på ulike nivåer. I dette kapitlet gjennomgår vi den grunnleggende definisjonen av elementene. I kapitlet 5.1.9.3 – Generelt om ZOO-layouter og kategorier skal vi gjennomgå hvordan disse elementene kan konfigureres for visning på de ulike layoutene.

Konfigurasjon av kategorier, frontpage etc. for hvert app-eksempel (app instance): Hvert ZOO app-eksempel (Forskningstemaer, Personer/firma osv.) har sin egen fane, med hver sin undermeny for Items (poster), kategorier, Frontpage, kommentarer, tagger/emneord, Submissions og konfigurasjon. Dette utgjør den andre hoveddelen av dette kapitlet.

Grunnleggende konfigurasjon via tannhjulet

Når du velger Components > ZOO og deretter klikker på tannhjulfanen helt til høyre, får du opp et nytt vindu med en rekke store knapper under en rad med faner:

ZOO app manager2

 

De fleste av de store knappene er standard Apper som følger med ZOO og som kan tilpasses og skreddersys de fleste behov. På fafo.no bruker vi kun et utvalg av disse:

 • Blog: En enkel app-type, foreløpig ikke i bruk.
 • Business Directory: Tilpasset Fafos behov, med typer for ansatte, innledere og firma/organisasjon.
 • Cookbook: Ikke i bruk på fafo.no
 • Documentation: Benyttes til dokumentasjonen du leser nå.
 • Download Archive: Ikke i bruk på fafo.no
 • Events: En spesialapp fra ZOOlanders, tilpasset Fafos behov, med typer for arrangement, Fafo-tv og møtelokaler.
 • Forskningstemaer: Dette er en kopi av Product Catalog-appen, spesialtilpasset for typen forskningstemaer.
 • Movie Database: Ikke i bruk på fafo.no
 • Pages: Brukes til ulike artikler som ikke naturlig hører hjemme under de øvrige typene, f.eks. artikler om Fafo, årsberetninger osv.
 • Product Catalog: Inneholder følgende typer: Andre publikasjoner, Fafo i media, Nyheter og Publikasjoner.
 • Prosjekter: Dette er på samme måte som Forskningstemaer en kopi av Product Catalog-appen, spesialtilpasset for typen prosjekter.

Prinsippene for konfigurering og tilpasning av de ulike app-eksemplene og typene er de samme for alle ZOO-apper, så vi kommer kun til å gjennomgå én app i detalj. Siden Product Catalog inneholder alle publikasjonstypene og samtidig er malen for både Forskningstemaer og Prosjekter, bruker vi denne som eksempel.

Felt/Elements

Når du klikker på Product Catalog kommer det opp ei liste som viser de 4 ulike «produkttypene» som er definert for fafo.no. Hvis du beveger musmarkøren over en av disse 4 typene vises teksten «Edit Elements». Velg f.eks. Publikasjoner og klikk på Edit Elements.

Det nye vinduet som åpnes viser alle de definerte elementene (ZOO kaller databasefelt for elementer) for typen Publikasjoner. Som du ser er det definert over 30 elementer bare for denne ene typen. Vi skal nå gjennomgå alle de ulike elementtypene og hvordan de kan konfigureres.

Edit Core Elements: Helt nederst står det «Edit Core Elements». Hvis du klikker her, kommer det opp ytterligere nesten 20 elementer. Disse «kjerneelementene» kan ikke slettes (ikke noe slettesymbol til høyre, kun et blyantsymbol for redigering). Vanligvis skal de heller ikke endres/redigeres, og kun et fåtall av dem vises vanligvis på fafo.no-layoutene. Vi skal gå gjennom de viktigste av disse elementene når vi forklarer hvordan layoutene bygges opp i kapittel 5.1.9.4 – Konfigurere ZOO-elementer på layouter.

Element Library: Når du redigerer en ZOO-type som f.eks. Publikasjoner, så ser du to spalter med mulige elementer på høyre side, under overskriften Element Library. På venstre side ser du hvilke elementer som er valgt, og rekkefølgen de kommer i. Elementene (felt) er delt inn i grupper. En del av disse elementene er selvforklarende, men vi skal likevel gjennomgå de fleste.

Standardvalg: Når du definerer et element for en type (flytter det fra Element Library til definisjonen av typen på venstre side) så vil du se at svært mange av elementene inneholder en del standardvalg som er felles for nær sagt alle elementer i ZOO:

 • Name: Alle elementer må ha et navn, og det bør både være entydig og unikt.
 • Description: Legg inn en kort beskrivelse av elementet hvis nødvendig.
 • Access Level: De fleste elementer skal være tilgjengelig for alle (Public), men det er også mulig å definere elementer som kun skal vises til f.eks. innloggede Fafo-ansatte.
 • Repeatable: Standardvalget er «No», men det er en del tilfeller hvor det kan være fornuftig å tillate flere, f.eks. i forbindelse med oppramsing av navn, for å legge inn flere enn ett bilde osv.
 • Default: Lite brukt, men dersom et element nesten alltid har en bestemt verdi, er det mulig å legge inn denne som en standardverdi (som kan endres av den som redigerer posten).
 • Load Plugins: Standardverdien her er «Yes».
 • ZOOlingual: En stor fordel med ZOO er at man kan definere flere språk i den samme posten og dermed unngå mye dupliseringsarbeid. Et bilde vil som regel være likt på begge/alle språk og man f.eks.derfor nesten alltid defineres som både norsk og engelsk, mens en ingress typisk vil bli definert som henholdsvis norsk eller engelsk (krever altså 2 elementer som er identiske, bortsett fra valgt språk). Når ZOO viser slike poster «vet» systemet om siden vises på norsk eller engelsk og viser automatisk riktig språk, med alle elementer som er felles og de elementene som har innhold på det språket som vises. Et typisk eksempel på fafo.no er at ingressen er skrevet på både norsk og engelsk, mens hovedteksten kun foreligger på det ene språket. Artikkelen vil dermed vises på begge språk, men med mer innhold på det språket som har både ingress og brødtekst.

Form: Her er en rekke standardelementer som brukes på fafo.no: 

 • Checkbox/Radio/Select: Elementer for å legge inn avkrysningsruter (checkbox), radioknapper (Radio) eller ulike alternativer. Du kan legge inn så mange alternativer du ønsker. For avkrysningsruter kan flere alternativer velges, mens det kun er mulig å klikke på én radioknapp. Select brukes f.eks. for å velge mellom «Ja» og «Nei» o.l.
 • Text/Textarea: Tekst-elementet brukes for korte, en-linjers tekster, for eksempel for en gateadresse eller navn. Textarea brukes for all annen tekst og viser en editor for å formatere tekst, sette inn grafikk osv. NB! ZOOlanders har laget mer avanserte versjoner av begge disse elementtypene, de vil bli gjennomgått i neste kapittel: 5.1.9.2 – ZOOlanders og ZOOModsPlus.

Media: Dette er elementer for nedlasting, bilder og media. NB! ZOOlanders har laget mer avanserte versjoner av flere av disse elementtypene, de vil bli gjennomgått i neste kapittel.

 • Download: Brukes som navnet sier for å legge inn filer (f.eks. PDFer) som kan lastes ned av brukeren. I tillegg til standardvalgene er følgende tilleggsvalg tilgjengelig:
  • Source Directory: Oppgi mappen hvor filene som skal kunne lastes ned ligger. Dette inkluderer alle undermapper. Vanligvis «images».
  • Download Mode: Tre valg: Direct (uten begrensninger), Attachment (konfigurerbar begrensning) og Protected (samme som Attachment, men lenken som generes vil utløpe etter 24 timer og dermed gi større beskyttelse mot misbruk). Vanligvis vil filer som legges ut på fafo.no kunne lastes ned uten pålogging eller andre begrensninger.
  • Legal extensions: Angir hvilke filtyper som er tillatt. Dersom det ikke skal være tillatt med f.eks. videofiler, kan disse filtypene fjernes.
  • Upload Directory: Mappe hvor opplastede filer lagres i forbindelse med submission-redigering.
 • Gallery: Selv om det ikke er mye brukt på fafo.no er det fullt mulig å definere felt/elementer for å legge inn serier med bilder/grafikk. Definisjonen er enkel. Formateringen av bildeserien gjøres når du definerer layouten som skal vise bildene. De enkelte bildene legges inn for hver post.
 • Image: Element for å legge inn grafikk/bilder. Du kan både definere Upload Directory og Max upload size i KB. Husk at du ikke kan øke opplastingsstørrelsen utover det som er satt som overordnet begrensning for fafo.no.
 • Media: Med media menes alle typer video- og audio-filer. Du kan sette en standard bredde og størrelse på vinduet, samt hvorvidt filen skal starte avspilling automatisk eller ikke (Autoplay).

Other: Elementene her er enten sjeldent brukt (Country, Joomla Module) eller erstattet av mer avanserte ZOOlanders-elementer (Related Categories, Related Items).

 • Country: Lar deg legge inn lister med navn på land,  for å kunne velge ett eller eventuelt flere land.
 • Joomla Module: Svært sjeldent brukt på fafo.no, men gjør det mulig å velge en Joomla Module og vise den i posten. Bør brukes med forsiktighet.
 • Related Categories: Gjør det mulig å legge inn lenker til relaterte kategorier. Vanligvis brukes Related Categories Pro fra ZOOlanders.
 • Related Items: Gjør det mulig å legge inn lenker til relaterte poster. Vanligvis brukes Related Items Pro fra ZOOlanders.

Social: Disse elementene er stort sett selvforklarende.

 • Rating: Gjør det mulig for brukeren å legge inn en vurdering av posten/artikkelen i form av stjerner. Brukes ikke på fafo.no
 • Social Bookmarks: Gjør det mulig å legge inn lenker til Google, Yahoo, Facebook osv.
 • Social Buttons: Gjør det mulig å definere knapper for Facebook Like-knapp osv. I layoutdefinisjonen kan du konfigurere hvordan knappen skal fungere ytterligere.

Web Service: Disse elementene er foreløpig ikke i bruk på fafo.no og vil derfor ikke bli gjennomgått nærmere. Du finner mer informasjon om disse og andre elementer i ZOO her: ZOO-dokumentasjon.

ZOOlanders og ZOOModsPlus: Dette er spesialutviklede elementer som utvider funksjonaliteten i ZOO. De vil bli gjennomgått i neste kapittel: 5.1.9.2 – ZOOlanders og ZOOModsPlus.

Redigeringsmeny