Brukerveiledning for administratorer

5.1.9.3 – Generelt om ZOO-layouter og kategorier

Som administrator vil dine oppgaver omfatte definisjon og konfigurering av ZOO-elementer, layouter, kategorier osv. Det er derfor svært viktig å ha klart for seg hva som kan konfigureres på de ulike nivåene. Her er noen grunnleggende retningslinjer:

Elementer, layouter og kategorier i ZOO

Når du velger Components > ZOO så kommer du inn på «øverste» nivå i ZOO, det vil si der du legger inn og redigerer informasjonen som vises på nettsidene til fafo.no. Fanene øverst gir en indikasjon på hvilke type artikler det dreier seg om: Forskningstemaer, Prosjekter, Publikasjoner osv. Men husk at en ZOO-app kan inneholde flere/mange typer artikler (se kapittel 5.1.9 – ZOO-struktur på www.fafo.no). F.eks. kan du under fanen Publikasjoner legge inn artikler av 4 ulike typer: Nyheter, Publikasjoner, Andre publikasjoner og Fafo i media.

Når du administrerer ZOO kan det ofte være forvirrende på hvilket nivå (eller hvor) du skal gjøre endringer. Dette vil bli enklere etter hvert som du får mer erfaring, men følgende grunnleggende regler kan kanskje være nyttige:

 1. Hvis det er spørsmål om å legge inn en helt ny type informasjon, må du definere ett eller flere nye elementer/felt.
 2. Er det spørsmål om å forandre på hvordan informasjonen vises på sidene, enten det dreier seg om plassering eller formatering, må du inn på layoutnivå og endre konfigurasjonen og visningen av elementet der.
 3. Hvis det er spørsmål om hvilke artikler eller lister over artikler som vises på bestemte sider, må du som regel inn på kategoriene og eventuelt endre på disse eller tilføye nye.
 4. Hvis du skal vise en ny type informasjon på en side, f.eks. en annen kategoriliste, må du inn i den engelske og norske hovedmenyen og enten endre på et menyvalg eller legge til et nytt. Alle kapitlene under punkt 3 omhandler menyer og menyvalg.

Elementer

Dersom det skal legges inn en ny type informasjon, f.eks. en dato, en ny lenketype e.l., så må du først definere denne datatypen. Vanligvis kalles dette for et (database)felt, men i ZOO kalles de for elementer. Det er viktig å tenke seg godt om før man definerer et helt nytt ZOO-element, kanskje kan den nye informasjonen legges inn i et allerede eksisterende element. Men hvis det kreves et nytt element, legges dette inn ved å gå til Components > ZOO > Tannhjulfanen (helt til høyre) > Appen det gjelder > Edit Elements for den typen det gjelder. Dette er utførlig behandlet i kapitlene 5.1.9.1 – ZOO standardelementer og 5.1.9.2 – ZOOlanders og ZOOModsPlus.

Layouter

I ZOO kan alle apptypene vise informasjon på en rekke ulike måter på nettsidene. Dette defineres i de ulike Template Layouts for hver apptype. Det vil si at selv nært beslektede apptyper som f.eks. Publikasjoner og Andre publikasjoner kan ha ulike feltdefinisjoner og ulike layouter. Dette gir en stor grad av fleksibilitet, men gjør også systemet mer komplekst. I tillegg til layouter for å vise selve artiklene (Full layout), lister med artikkelsammendrag (Teaser layout) og relaterte artikkellister (Related layout) pluss noen til, finnes det også en rekke layouter for søk og sortering, for å vise artikkelinformasjon i form av bokser rundt omkring på sidene osv. Hvert eneste element på disse layoutene kan konfigureres og plasseres individuelt. Konfigurasjon av ZOO-elementene på de ulike layoutene vil bli hovedtemaet i det neste kapitlet; 5.1.9.4 – Konfigurere ZOO-elementer på layouter.

Kategorier

Kategoriene i en standard Joomla-installasjon er viktige for å dele inn artikler på en oversiktlig måte, og kategoriene i ZOO har samme funksjon. Hvis du f.eks. går til fanen Prosjekter og klikker på undermenyvalget Categories, ser du at det er definert en rekke prosjektkategorier. Når du oppretter en ny prosjektartikkel  du knytte artikkelen til en eller flere kategorier. Hvis du ikke gjør det er sjansene svært store for at artikkelen ikke vil bli vist på noen av sidene til fafo.no med mindre brukeren aktivt søker etter artikkelen (overskrift eller tekst). Omvendt kan vi f.eks. bruke kategorikombinasjonen «Prosjekter» + «Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked» til å vise en artikkel både på sider som viser alle artikler med kategorien Prosjekter og på sider som kun viser artikler med kategorien Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked. På denne måten kan vi finjustere hvilke artikler som vises på de ulike nettsidene.

NB! Forskjellen mellom artikkeltypen og kategorien den er tilknyttet kan være forvirrende. Dersom du har definert en side til å vise alle artikler av typen Prosjekter med kategorien «Prosjekter» er det ikke nok at de har denne artikkeltypen, de må også være tilknyttet kategorien Prosjekter! De fleste sidene på fafo.no viser kun artikler som har en bestemt kategori (i tillegg til en bestemt apptype), derfor er det så viktig å alltid knytte en artikkel opp mot de riktige kategoriene.

Konfigurasjon: I tillegg til å velge ut hvilke artikler som vises på en side, kan vi også konfigurere ulike kategorier til å vise artiklene på ulike måter. Et eksempel på dette kan være antall artikkelsammendrag pr. side. Dersom du vil vise en liste med artikler som hver inneholder mye informasjon, så velger du kanskje å kun vise 6 eller 8 artikler pr. side. Dersom hver artikkel inneholder lite informasjon kan du kanskje vise mange flere artikler pr. side.

Definisjon og konfigurasjon av kategorier vil bli gjennomgått i kapitlet 5.1.9.5 – ZOO-kategorier

Template Layouts og Extension Layouts

Når du klikker på tannhjulfanen og deretter på en bestemt App, f.eks. Product Catalog, så åpnes et nytt vindu med 3 kolonner: Name, Template Layouts og Extension Layouts.

Name

I kolonnen helt til venstre ser du de ulike apptypene som er definert for den appen du har klikket på. For Product Catalog er det Andre publikasjoner, Fafo i media, Nyheter og Publikasjoner. I 5.1.9.1 – ZOO standardelementer gjennomgikk vi hvordan du klikker på «Edit Elements» for å redigere elementene i hver av disse typene. Dersom du klikker på navnet åpnes et nytt vindu hvor du kan endre navn og slug (alias) for apptypen. NB! Du bør ikke endre på navn eller slug for en eksisterende apptype, det later til at ZOO ikke takler dette.

Template Layouts

I den midtre kolonnen ser du navnet på de ulike layouttypene som er installert. Disse er med visse unntak like for alle apptyper.

Default, Fafo01 eller UIkit: For de fleste apptypene er det 3 ulike sett med layoutmaler. Dette er fysisk forskjellige maler, og du må redigere den korrekte maltypen for å få ønsket resultat. I de fleste tilfeller er det layoutsettet Fafo01 som er det gjeldende, men i enkelte tilfeller kan det også være enten Default eller UIkit. Du ser dette som regel ved å åpne f.eks. Full-layouten for hver av de tre settene; de som ikke er i bruk vil være tomme, mens den som er i bruk inneholder en rekke elementer. Dersom du fremdeles er i tvil om hvilket sett som er i bruk, kan du sjekke det på følgende måte: Klikk på fanen for den apptypen det gjelder (for Product Catalog er det «Publikasjoner"), deretter på undermenyvalget Config. Der vises navnet (Publikasjoner), aliaset (slug: publikasjoner) og Template (Fafo01).

NB! Det er fullt mulig å «flytte» layoutene fra f.eks. Fafo01 til UIKit, men dette må gjøres manuelt, altså at alle layoutene under UIKit må konfigureres med elementer nøyaktig som for Fafo01. Det er en ganske stor operasjon, men kan være ønskelig hvis man f.eks. oppnår mer funksjonalitet ved hjelp av UIKit-layoutene enn med Fafo01-layoutene.

Edit, Feed, Full, Related, Submission, Teaser: Dette er de 6 standard layouttypene som er inkludert i ZOO. Noen apper har færre layouttyper, f.eks. Pages og Blogg, og noen har fått lagt til spesiallayouter, f.eks. «Utskrift» på Business Directory > Personer. (det er en god del arbeid forbundet med å lage nye layouttyper, så man bør først vurdere om man kan klare seg med de standardlayoutene som allerede finnes). Ikke alle 6 layouttypene er i bruk på fafo.no.

 • Edit: Dersom du logger deg på fra front-end, kan du i prinsippet redigere alle ZOO-artikler som gir mulighet for dette og dersom du har tilstrekkelige tilgangsrettigheter. Elementene som plasseres i denne layouten er de du vil få tilgang til å redigere. Dette er lite brukt på fafo.no
 • Feed: Dette er en layouttype for å vise såkalte RSS feeds, altså stadig skiftende innhold – «nyheter». Dette er ikke brukt på fafo.no. «Fafo i media» er forsåvidt et eksempel på en «feed», men den leveres via en annen mekanisme; se kapitlet 5.1.2 – obGrabber - automatisk innhenting av eksterne artikler om Fafo.
 • Full: Dette er hovedlayoutmalen. For å vise en CV, hovedsiden for en publikasjon, et prosjekt eller et forskningstema benyttes Full-layouten i de ulike apptypene. Man kan si at Full-layouten er «arkivkortet» for å vise fullstendig informasjon om en apptype (men det er ikke dermed sagt at alle de definerte elementene for apptypen skal plasseres/vises på denne layouten).
 • Related: Dette er layouttypen for å vise relasjoner. Det er vanligst å bruke denne layouttypen som en del av en Full-layout. Hvis du f.eks. går til en forsker-CV, så vil du se lister med publikasjoner, prosjekter og forskningstemaer som denne forskeren er koblet til. Disse listene viser Related-layouter. Ofte viser slike layouter bare navnet (med lenke til Full-layouten for den relaterte artikkelen), eller navnet pluss litt informasjon om f.eks. hvilke andre forfattere som er involverte og/eller om det er et Fafo-notat eller Fafo-rapport osv.
 • Submission: Dette er layouttypen som benyttes av alle som har tilgangsrettigheter for å redigere sine egne artikler, men som ønsker å gjøre det fra front-end, ikke logget på som administratorer. (kapittel 5.1.9.6 – ZOO-submissionlayout, oppsett og konfigurasjon gir en gjennomgang av hvordan du setter opp og konfigurerer redigering fra front-end) I praksis vil dette si forskerne/ansatte på Fafo. De får tilgang til sine artikler (ikke andres) ved å klikke på «Logg inn»-lenken øverst i venstre hjørne. Grunnen til at det er åpnet for en slik type redigering har flere årsaker:
  • Det er enklere å forholde seg til et grensesnitt hvor man kun får tilgang til de artiklene man selv er «eier» av.
  • Det er en fordel å kunne skreddersy hvilke elementer/felt som gjøres tilgjengelig for redigering i Submission-layoutene, og dermed skjule felt som ikke bør forandres, samt at man skjuler alle andre deler av administratorgrensesnittet.
 • Teaser: Denne typen layout brukes til å vise lister med artikler, enten som kategorilister eller som Frontpage-lister. Kategorilister er svært mye brukt på fafo.no. Hvis du f.eks. klikker på hovedmenyvalget Forskningstema så vises en kategoriliste med samtlige publiserte forskningstemaer. Tilsvarende viser hovedmenyvalget en Frontpage for Publikasjoner osv. En Teaser-layout inneholder vanligvis noe mer informasjon enn en Related layout. På fafo.no er det vanlig å vise et bilde, en kort ingress, datoer osv. på denne typen lister. 

Extension Layouts

I den høyre kolonnen vises det en rekke layouttyper. Hver layouttype har 3 eller 4 alternativer. Grunnen til at hver av typene har minst 3 alternativer (Default, Layout 2 og Layout 3) er at dette gir større fleksibilitet. I én sammenheng ønsker man kanskje å vise visse elementer, mens man i andre sammenhenger har behov for å vise andre elementer fra de samme artiklene. Ved å definere de 3 layouten ulikt kan man skreddersy visningen av de samme postene på ulike måter.

Disse layoutene brukes i ulike sammenhenger, blant annet for å søke i ZOO-innholdet, eller vise lister med ZOO-artikler andre steder på sidene enn i Main Content-området (se kapittel 1.3.1 – Layoutposisjonene på fafo.no for en oversikt over de ulike layoutposisjonene på fafo.no), f.eks. i Sidebar B (høyre kolonne på sidene) eller i Footer (bunnteksten). Her er en gjennomgang av de ulike layouttypene:

ZOO Item: Dette er layouter som benyttes når man oppretter ZOO Item-moduler for å vise elementer fra bestemte apptyper og/eller kategorier. På fafo.no brukes stort sett ZOOitem Pro, se neste type:

ZOOitem Pro: Dette er en mer avansert utgave av ZOO Item, og er brukt i en rekke sammenhenger. ZOO item Pro er laget av ZOOlanders. I kapittel 4.1.1 – Modulene ZOO Events, ZOOfilter, ZOOitem Pro og ZOOorder så er blant annet denne modultypen gjennomgått. ZOOitem Pro brukes blant annet til å vise lister med bilder av forskere som er koblet til et bestemt forskningstema, eller nyheter som angår et bestemt forskningstema.

Smart Search og Search: Som navnet sier er dette layouter for å kunne søke i ZOO-innholdet. De er imidlertid ikke i bruk, da fafo.no heller bruker ZOOfilter Search, siden dette gir flere muligheter og bedre kontroll over søkende (se nedenfor).

WK ZOO Pro: Dette er layouter som brukes i forbindelse med Widgetkit. Se kapitlet 5.1.8 – Widgetkit – vise bilder og annet innhold på kreative måter for en nærmere forklaring.

ZOOmailing: Nok et tillegg fra ZOOlanders. Dette gjør det mulig å hente inn innhold fra ZOO-artikler automatisk i nyhetsbrev og andre utsendelser fra AcyMailing. Se kapitlet 5.1.3 – AcyMailing – masseutsendelser av nyhetsbrev for en nærmere forklaring.

ZOOseo: Disse er (foreløpig) ikke i bruk på fafo.no

ZOOfilter Search, ZOOfilter Result, ZOOfilter Order: Disse tre tilleggene fra ZOOlanders benyttes for å lage skreddersydde søk, resultatlister og sorteringsdialoger for ZOO. Disse er også gjennomgått i kapittel 4.1.1. – Modulene ZOO Events, ZOOfilter, ZOOitem Pro og ZOOorder.

ZOOorder: Dette er standardsorteringslayouten som leveres med ZOO. Den brukes ikke på fafo.no, da vi heller benytter de mer avanserte modulene fra ZOOlanders.

Redigeringsmeny