Brukerveiledning for administratorer

5.1.9.4 – Konfigurere ZOO-elementer på layouter

Forrige kapittel gikk gjennom de ulike layouttypene i ZOO og hvordan de brukes. Og i kapitlene 5.1.9.1 – ZOO standardelementer og 5.1.9.2 – ZOOlanders og ZOOModsPlus gikk vi gjennom de ulike ZOO-elementene, hva de brukes til og hvordan de defineres.

I dette kapitlet skal vi gjennomgå hvordan de ulike ZOO-elementene (dette inkluderer også spesialelementene fra ZOOlanders) kan konfigureres på layoutene. Dette er en av de store fordelene med ZOO-elementene; den grunnleggende definisjonen gjøres via Edit Elements, men den videre konfigurasjonen gjøres på de enkelte layoutene. Dette betyr blant annet at et element kan konfigureres ulikt for en Full-layout og en Related- eller Teaser-layout osv. Dette gir stor fleksibilitet.

Noen av ZOO-elementene er enkle å konfigurere, f.eks. et e-postfelt eller et tekstfelt. Disse vil derfor ikke bli behandlet i detalj. Andre elementer, særlig fra ZOOlanders, er avanserte elementer/felt med en rekke konfigurasjonsmuligheter, og hvor det av og til kan være vanskelig å avgjøre hva som er den korrekte konfigurasjonen i en gitt situasjon. Vi skal derfor forklare disse i større detalj.

Eksempler på hvordan elementene er konfigurert i praksis finner du særlig i Full-layoutene, da disse vanligvis inneholder flest elementer. F.eks. Business Directory > Personer > Full og Product Catalog > Publikasjoner > Full er eksempler på apptypelayouter som inneholder mange ZOO-elementer.

Generelle valg

Noen konfigurasjonsvalg går igjen for nesten alle elementer. De vil derfor kun bli forklart i dette avsnittet:

 • Show Label: Alternativene er No eller Yes. En «label» er en ledetekst som står foran verdien av elementet. Som regel ønsker vi ikke å vise ledeteksten, men det kan også være tilfeller hvor vi ønsker dette, se f.eks. CVen for ansatte på Fafo, alle overskriftene med grå bakgrunn er ledetekster.
 • Alternative Label: Dersom du ønsker å vise en ledetekst, men at denne skal være en annen enn navnet på elementet, så må du skrive inn denne her. NB! Dette feltet aksepterer HTML-kode, slik at du i prinsippet kan formatere ledeteksten slik du vil, f.eks. som en overskrift (H1, H2 osv.)
 • Separated by: Dersom elementet kan inneholde flere poster er det viktig å velge skillet mellom hver av postene slik at det blir tydelig og lett å lese på nettsiden. Standardvalget er et mellomrom (space), men dette er sjeldent den beste måten å skille postene fra hverandre. Andre alternativer er Pipe (|), linjeskift (Break), avsnitt (Paragraph), ulike typer lister osv. Det beste er å teste ut ulike alternativene for å finne ut hvilket skille som fungerer best i et konkret tilfelle.
 • ZOO lingual: Hvorvidt elementet skal ha hver sin språkversjon eller være felles for begge språk (f.eks. en e-postadresse) avgjøres vanligvis når elementet opprettes i Edit Elements. Men det er mulig å overstyre dette valget på en spesifikk layout. Det gjøres ved å klikke på Override Options og deretter gjøre et alternativ språkvalg.

Når du åpner opp konfigurasjonssiden for en layout så ser du at den består av tre deler;

 • Positions: Dette er layoutdefinisjonen, med de elementene du har valgt plassert i den posisjonen du ønsker.
 • Core: Dette er elementer som ikke kan slettes og i liten grad kan konfigureres. Som regel benyttes kun noen få av disse på de ulike layoutene. Vi skal gjennomgå dem i det neste avsnittet.
 • Custom: Her ser du alle spesialelementene som du har definert for denne apptypen.

Core Elements

Core Elements er altså dataelementer som installeres med ZOO og som ikke kan slettes eller endres. Noen av disse kan være aktuelle å plassere på enkelte layouter, for eksempel Submission-layouter. Her er de mest aktuelle:

 • Name: Dette er det eneste Core-elementet som faktisk inkluderes på nesten alle layouter. Det er navnet på ZOO-artikkelen som vises i administratorgrensesnittet, og dermed også navnet på artikkelen som vises øverst på Full-layouter, i Teaser-layouter osv. Når vi viser lister med artikler på kategori- eller Frontpage-sider krysser vi av for Link to item = Yes, siden vi ønsker at brukeren skal kunne klikke på tittelen for å gå til arkivkortet for artikkelen. NB! Du skal ikke legge inn 2 Name-elementer for henholdsvis norsk og engelsk. Når du oppretter en ny artikkel legger du inn navnet på artikkelen i feltet for Name (som regel på norsk), deretter klikker du på Content i høyre spalte og legger inn navnet på det andre språket/engelsk i feltet for Name Translation. Dermed vil ZOO vise artikkelnavnet på korrekt språk avhengig av om brukeren ser på de norske eller engelske sidene.
 • Access: Tilgangsnivå. Dette elementet kan legges inn på en Submission-layout, slik at forfatteren kan avgjøre om artikkelen skal være tilgjengelig for alle eller kun bestemte grupper. Lite brukt på fafo.no, da de aller fleste artikler som legges inn fra front-end skal være tilgjengelige for alle (standardvalget). Hvis du logger deg på som administrator og redigerer artikler kan du velge tilgangsnivå osv. direkte.
 • Author: Author viser hvem som er forfatteren til artikkelen, men kun i betydning av hvem som opprettet og registrerte artikkelen på fafo.no, altså vanligvis en administrator. Feltet vises ikke på layoutene på fafo.no, kun når du befinner deg i administratorgrensesnittet.
 • Categories: Feltet viser hvilke kategorier som artikkelen er tilknyttet. Feltet vises sjeldent på layoutene på fafo.no.
 • Frontpage Enabled: Samme som for Access, kan være nyttig på Submission-layouter.
 • Item Link: Dersom du av en eller annen grunn ikke ønsker å vise tittelen (Name-feltet) på en layout, kan du i stedenfor legge inn Item Link-elementet og på den måten lenke til hovedvisningen (Full-layout) for artikkelen. Feltet brukes lite på fafo.no.
 • Hits: Feltet brukes foreløpig ikke på fafo.no, men det er ikke noe i veien for å legge det inn på en layout for å vise antall klikk på de ulike sidene. Bortsett fra språk og ledetekst (label) er det ingenting å konfigurere.
 • Print: Vis dette elementet på layouten dersom du ønsker en egen utskriftslenke. Hvis du klikker på Show Icon = Yes så vises et lite skriversymbol. NB! Det er ikke enkelt å skrive ut en nettside pent, og uansett kan brukeren velge utskrift fra nettleseren. For enkelte layouter er det spesiallaget utskriftslayouter, f.eks. fra CV-sidene, se kapittel 5.1.9.7 – ZOOdevs løsninger for utskrift, tabellayout og sortering etter kategorier.
 • Previous/Next Link: Dersom du ønsker å legge inn lenker til forrige og neste artikkel (i en kategori) bruker du dette elementet. Men du må teste hva ZOO oppfatter som forrige og neste, det er ikke sikkert det gir den funksjonaliteten du er ute etter.
 • Publish Up Date og Publish Down Date: Angir dato for publisering og eventuelt dato for artikkelen skal fjernes (f.eks. i forbindelse med arrangementer e.l. På samme måte som Access kan disse to elementene være nyttige på Submission-layouter.
 • Tags: Dette elementet viser eventuelle tagger/emneord som er knyttet til en artikkel. Tagger er foreløpig lite brukt på fafo.no, så det har liten hensikt å vise dette elementet på layouter.
 • Static Content: Dette er ikke et basiselement i ZOO, men implementeres når man installerer elementene/tilleggene fra ZOOlanders. Hensikten er å kunne legge inn en tekst eller annet innhold på en layout som dermed vises på alle sider som bruker denne layouten. Det kan være en generell beskjed, en hjelpetekst, en advarsel etc. Det vanligste er en vanlig tekst, men det er også mulig å legge inn lenke, en artikkel (du velger layouttype og Item ID), en modul eller en iframe (for f.eks. å vise en video på alle sidene).

Custom Elements

Vi skal nå gjennomgå alle relevante ZOO- og ZOOlanders-elementer. Vi gjennomgår elementene i samme rekkefølge som i kapittel 5.1.9.1 – ZOO standardelementer og 5.1.9.2 – ZOOlanders og ZOOModsPlus.

 • Checkbox/Radio/Select: Elementer for å legge inn avkrysningsruter (checkbox), radioknapper (Radio) eller ulike alternativer. Alternativene legges inn når du definerer elementene. På layouten velger du kun plassering, om du vil ha ledetekst eller ikke osv.
 • Date: Date-elementet kan figureres med nøyaktig det datoformatet du ønsker. Prøv deg fram med de ulike formatene som er tilgjengelige fra lokalmenyen Date Format, eller legg inn ditt eget skreddersydde format i feltet for custom format. En gjennomgang av de ulike alternativene finner du HER. Forøvrig kan du velge standardvalgene Show Label etc.
 • Date Pro: Hovedforskjellen mellom Date og Date Pro er at du med Date Pro kan velge om du vil at datoelementet skal registrere én dato eller to, altså en fra-og-til dato. Det siste er svært aktuelt i forbindelse med f.eks. arrangementer. Du har følgende konfigureringsvalg i tillegg til standardvalgene for alle Pro-elementer fra ZOOlanders:
  • Layout > Main Layout > Default: Dette er standardvalget, og du kan konfigurere datoformatet på samme måte som for Date-elementet.
  • Layout > Main Layout > qTip: Dette alternativet er ikke i bruk på fafo.no, men se nedenfor under Related Items Pro for en nærmere forklaring.
  • Layout > Main Layout > Resume: Dette alternativet er ikke i bruk på fafo.no, men lar deg velge en layout som viser et sammendrag av datoene dersom det er lagt inn flere.
  • Layout > Sub Layout: Dersom det dreier seg om et arrangement kan du velge underlayouten _event, da vil du i tillegg til de vanlige datoformatvalgene også få et valg for Override End Date Format, med valg for No, Always eller If one day event.
 • Link: Link-elementet har ingen særlige konfigurasjonsmuligheter ut over Show Label, Alternative Label og Separated by.
 • Link Pro: Link Pro-elementet har i tillegg til de vanlige konfigurasjonsmulighetene for alle Pro-elementene (Filter, Separator), følgende konfigurasjonsmuligheter:
  • Layout > Main Layout > Default: Dette er det eneste alternativet foreløpig, siden Widgetkit ikke er installert på fafo.no, og Link Pro foreløpig ikke kan brukes med Widgetkit 2.
  • Layout > Sub Layout > _default/_rawlink: _rawlink er ikke i bruk for fafo.no, men du kan lese mer om dette alternativet HER.
  • Clean Link Text/Clean URL: Er ikke i bruk på fafo.no, men gjør det mulig å «rense» lenketekst eller URL ved hjelp av regular expressions (GREP). Du kan lese mer om dette HER. Informasjon om regular expressions og GREP finner du f.eks. HER.
  • If no URL Value: Velg hva som skal gjøres dersom lenken ikke inneholder en URL-verdi.
  • URL prefix/URL suffix etc.: Disse valgene er selvforklarende.
  • Link/Text/Title etc.: Disse valgene er også selvforklarende.
 • Text/Text Pro: Tekst-elementet brukes for korte, en-linjers tekster, for eksempel for en gateadresse eller navn. Standard Text har svært få parametre, mens Text Pro har diverse konfigurasjonsmuligheter i tillegg til standardalternativene for Show label osv.:
  • Layout > Main Layout: Standardvalget er Default, da kan man legge inn en fast tekst før innholdet (Prefix) eller etter innholdet (Suffix). Man kan også sette en maksgrense for antall tegn som er tillatt i feltet (Maximum Characters). Dersom du velger Widgetkit2 kan du velge en definert Widgetkit (se kapittel 5.1.8 – Widgetkit – vise bilder og annet innhold på kreative måter).
  • Filter > Offset: Dersom det er krysset av for Repeatable, kan du her bestemme dersom du ønsker at layouten ikke skal vise feltinnholdet fra post 1 men starte fra post 2 eller 3 f.eks.
  • Filter > Limit: På samme måte (og antagelig mer aktuelt) kan du begrense det maksimale antallet som vises på layouten.
  • Separator: I et vanlig Text-element kan du også legge inn ulike typer skiller mellom poster av det samme elementet, men en viktig utvidelse er at i Text Pro kan du f.eks. legge inn Div som skille, og så definere en egen CSS-klasse for dette skillet og legge inn en egen og spesifikk definisjon av denne typen div i custom.css. Dermed kan du detaljstyre hvordan disse listene med poster vises på layouten. Dette er en av hovedgrunnene til å bruke Text Pro framfor Text.
  • Fix HTML: Det kan av og til være nyttig å krysse av for Yes her (klikk på feltet for å se ei liste over alt som da vil bli rettet opp), men bruk valget med forsiktighet, da det kan føre til uønskede konsekvenser (test det ut).
 • Text area/Text area Pro: På samme måte som Text-elementet så er det svært få konfigurasjonsmuligheter for Text area-elementet som er inkludert i ZOO. Display-valget lar deg velge mellom å vise alle, første eller alle bortsett fra den første posten dersom elementet er satt opp som Repeatable. Text area Pro har derimot mange konfigurasjonsmuligheter, men disse er de samme som for Text Pro. Det er imidlertid sjeldent behov for de ekstra egenskapene i Text area Pro, så det er lite brukt på fafo.no.
 • Download: I et standard Download-element kan du legge inn:
  • Display: Velg om du ønsker å vise en tekst-, bilde- eller knappelenke, filstørrelse, antall hits eller nedlastningsbegrensning.
  • Download Name: Du kan legge inn et standardnavn eller kombinere et standardnavn og f.eks. filnavnet, på denne måten: «Last ned {filename}».
 • Download Pro: Download Pro-elementet fra ZOOlanders har følgende konfigurasjonsmuligheter i tillegg til standardvalgene i alle ZOOlanders-elementene (Filter, Separator osv.):
  • Default Layout > Download Name: Her kan du spesifisere navnet på samme måte som for Download, men du kan både bruke {title} og {filename} i tillegg til en standardtekst.
  • Default Layout > New Window: Kryss av for Yes hvis du ønsker å åpne et et nytt vindu. Avhengig av hvilken nettleser brukeren benytter (og innstillingene i den) vil nedlastningsfila vises direkte i det nye vinduet eller lastes ned.
 • Gallery: Gallerieelementet er foreløpig ikke i bruk på fafo.no, men gir en rekke muligheter til å legge inn bildeserier i artikler. Standardelementet fra ZOO har en rekke konfigurasjonsmuligheter. De fleste av disse er selvforklarende (AutoPlay, Thumbnail corners osv.) og det enkleste er å eksperimentere for å få den visningen man ønsker. Det finnes ikke noe Gallery Pro-element fra ZOOlanders.
 • Image: Standardelementet fra ZOO gir deg muligheten til å sette bredde og høyde, samt å velge om du ønsker at bildet skal lenke til selve artikkelen (Full-layouten), noe som kan være aktuelt fra f.eks. en kategorilistevisning.
 • Image Pro: Image Pro-elementet inneholder mange av de samme konfigurasjonsvalgene som de øvrige ZOOlanders-elementene (Layout-, Filter-, Separator-valg), disse gjentas ikke her. Men i tillegg har du følgende konfigurasjonsmuligheter:
  • Avoid Cropping: Når du angir både en bestemt bredde og høyde risikerer du at bildet beskjæres på en uheldig måte, dette kan du unngå her ved å velge enten No eller Only if landscape eller Only if portrait. NB! Den beste løsningen er alltid å bruke bilder som har korrekt bredde/høydeformat, slik at dette problemet unngås.
  • Enable Lightbox/Enable Overlay: Velg om du vil aktivere disse to effektene. Dersom du aktiverer Lightbox (vise stort bilde «over» innholdet på siden) kan du definere både størrelse og bredde på det store bildet, samt legge inn en automatisk overskrift.
 • Media: Ingen konfigurasjonsmuligheter i standardelementet utover Show Label og Alternative Label.
 • Media Pro: I Media Pro kan du konfigurere følgende i tillegg til standardmulighetene i alle ZOOlanders-elementer:
  • Autoplay
  • Loop: Velg om videoen skal gjentas automatisk.
  • Width: Definer bredden på videovinduet i px (f.eks. «480»)
  • Screen > Display: Dersom det kun er snakk om en lydfil, kan du slå av skjermvisningen.
  • Height: Sett høyden på videovinduet.
  • Skin: Velg bakgrunn/visning av videovinduet. Legg merke til at det ikke nødvendigvis er overensstemmelse mellom Skin og videovindustørrelsen.
  • Preview Image: Du kan sette et standardbilde som vises i videovinduet, men som kan overstyres av hver individuell video.
  • Playlist Mode: Velg om dette skal aktiveres eller ikke.
 • Rating: Layoutkonfigurasjonen begrenser seg til om Rating skal aktiveres eller ikke, om standardmeldingen skal vises eller ikke. Show Microdata angår søk i Google. Du kan lese mer om dette HER.
 • Social Bookmarks: Layoutkonfigurasjonen begrenser seg til Show Label og Alternative Label.
 • Social Buttons: Konfigurasjonen her dreier seg hovedsakelig om størrelsen på de ulike knappene for Google, Facebook og Twitter. Valgene er stort sett selvforklarende. 
 • Country: Det meste fastlegges når du definerer elementet. Layout-konfigurasjonen begrenser seg til plassering og Show Label/Alternative Label.
 • Joomla Module: Det meste fastlegges når du definerer elementet. Layout-konfigurasjonen begrenser seg til plassering og Show Label/Alternative Label.
 • Related Categories: Layout-konfigurasjonen begrenser seg til plassering, Show Label/Alternative Label og skille mellom enkeltpostene dersom elementet er satt til Repeatable. Merk: Related Categories/Related Categories Pro brukes svært sjeldent på fafo.no.
 • Related Categories Pro: Pro-elementet fra ZOOlanders gir deg flere konfigurasjonsvalg:
  • Default Layout > Mode: Velg om du ønsker Categories eller Items.
   • Mode > Categories: Hvis du velger dette alternativet kan du i tillegg velge om elementet automatisk skal få postens Primary category og om det skal lenkes til posten, eventuelt med en standard tekst.
   • Mode > Items: Hvis du velger Items kan du velge hvilken layout disse skal vises i (Item Name, Related osv.)
 • Related Items: Dette standardelementet har ganske avanserte konfigurasjonsmuligheter:
  • Order: Du kan velge sorteringsrekkefølge etter en rekke kriterier. Disse er stort sett selvforklarende.
  • Layout: Velg mellom kun Item Name eller Related-layouten for apptypen.
  • Link Item Name: Velg om den relaterte posten skal være en klikkbar lenke eller ikke.
  • Separated by: De vanlige skillealternativene.
 • Related Items Pro: Hovedgrunnen til at vi nesten utelukkende bruker Related Items Pro på fafo.no er at standardelementet Related Items ikke kan koble til artikler i andre ZOO-apper, noe som er en helt nødvendig funksjon i de fleste relasjonskoblingene på fafo.no. Når du definerer et Related Items Pro-element så velger du samtidig både hvilken App (eller Apper) og type(r) relasjonen skal fungere for, og i tillegg angir du en toveis relasjon «tilbake» til den artikkelen du relaterer fra. På layoutnivå kan du i tillegg til standardkonfigurasjonsvalgene (plassering, ledetekst, filter, skille (separator) osv. definere følgende konfigurasjonsvalg:
  • Layout > Main layout: Standardvalget her er Default, som brukes i de fleste sammenhenger, men det er også en rekke andre muligheter:
   • Widgetkit: Dette henviser til Widgetkit 1 fra Yootheme, dette er ikke installert på fafo.no og vil derfor ikke fungere.
   • qTip: Dette valget gjør det mulig å vise innhold enten som et modalt vindu som legger seg «oppå» det øvrige sideinnholdet og skyggelegger dette, eller som en hjelpetekst i en egen dialog når du f.eks. beveger musen over. Dette alternativet er ikke spesielt aktuelt for å vise relaterte poster og derfor ikke i bruk, men kan være interessant i andre sammenhenger. Det er mange konfigurasjonsmuligheter, og det enkleste/beste er å eksperimentere med de ulike visningsvalgene til du får den effekten du ønsker. Alle valg ser ut til å fungere som forventet.
   • Eg_simple_layout: Når du velger dette alternativet vises relaterte poster som standard, uformatert tekst. Dette er en type «åpen» layoutløsning fra ZOOlanders som man konstruere som man ønsker. Dette krever ganske god innsikt i hvordan layouter bygges opp. Hvis du logger deg på cPanelet på fafo-tjeneren og går inn i File Manager finner du filene det dreier seg om her: plugins/system/zoo_zlelements.
   • Grouped_by_cats: Dette er en spesialløsning fra ZOOdevs, utviklet spesielt for fafo.no. Dersom du velger dette alternativet blir det mulig å sortere lister basert på kategorier, f.eks. Aktive, Fullførte og Arkiverte (prosjekter). Se kapittel 5.1.9.7 – ZOOdevs løsninger for utskrift, tabellayout og sortering etter kategorier for en nærmere forklaring.
   • Infos: Det ser ut til å være en feil i koden som gjør at dette alternativet ikke fungerer.
   • Widgetkit 2: Widgetkit er den nye versjonen av Widgetkit fra Yootheme. Widgetkit 2 er installert på fafo.no, men benyttes sjeldent i forbindelse med å vise relaterte poster. Se forøvrig kapittel 5.1.8 – Widgetkit – vise bilder og annet innhold på kreative måter.
  • Layout > Main layout > Default: Dersom du velger standardvalget Default, får du en rekke valg for hvilken relatert layout du ønsker å bruke, om det skal lenkes til den relaterte posten osv. Disse valgene er selvforklarende.
 • Separator: Separator er et litt spesielt ZOOlanders element. Det er som tidligere forklart hovedsakelig et administratorverktøy, for å kunne legge elementer i bolker, slik at de blir enklere å håndtere i administratorgrensesnittet. De defineres som et hvilket som helst annet element, og vises når du redigerer poster som administrator, men de kan ikke legges inn på en brukerlayout.

Redigeringsmeny