Brukerveiledning for administratorer

5.1.9.5 – ZOO-kategorier

Hvis du åpner Menus > Hovedmenyen eller Main menu, så ser du at nesten alle menyvalgene er av typen ZOO » item eller ZOO » category. ZOO » item betyr at menyvalget viser én bestemt ZOO-artikkel, mens ZOO » category betyr at menyvalget viser en liste med artikkelsammendrag. Typiske eksempler på slike lister er toppmenyvalgene Forskningstema, Fafo-Tv og Ansatte. Hovedmenyvalgene Publikasjoner og Arrangementer er et eksempel på en ZOO frontpage. Både category- og frontpage-sidene i ZOO benytter layouttypen Teaser.

I tillegg til menyvalg er det en rekke moduler på fafo.no som viser innhold basert på hvilken kategori de tilhører. Dette gjelder f.eks. stort sett alle moduler av typen ZOOitem Pro.

Det er derfor helt nødvendig å koble alle ZOO-artikler til en eller flere kategorier. Hvis du ikke gjør det, risikerer du at artikkelen ikke kommer med dersom du lager en side/et menyvalg eller en modul som skal vise artikler fra en bestemt kategori.

Apper, app-eksempler (instances) og typer

Apper: Som tidligere nevnt leveres ZOO med en rekke apper som kan skreddersys; Business Directory, Documentation, Product Catalog osv. På fafo.no har vi i tillegg installert en spesialapp fra ZOOlanders for å håndtere arrangementer: Events, og vi har laget kopier av standardapper for å håndtere forskningstemaer og prosjekter. Hvis du klikker på tannhjulfanen helt til høyre, så ser du de ulike app-symbolene.

App-eksempler (instances): Når du velger Components > ZOO så åpnes et vindu med en rekke faner: Arrangementer, Artikler, Dokumentasjon osv. Dette er såkalte «app-eksempler» (app instances på engelsk), som egentlig ikke betyr noe annet enn at vi har klargjort en app for å håndtere våre data. Klikk på tannhjulfanen og deretter f.eks. på Business Directory-symbolet. Det nye vinduet åpnes standard i Types-visning (se avsnitt nedenfor), men hvis du klikker på Info-knappen (ved siden av Types-knappen), så får du opp et nytt vindu med litt informasjon om denne appen, samt en liste over app-eksempler (instances). For Business Directory er det kun ett app-eksempel: Personer/firma. Hvis du gjør det samme for appen Forskningstemaer, så ser du denne appen også har kun ett app-eksempel, som også er kalt Forskningstemaer. Tilsvarende for Prosjekter. Appen Events har app-eksemplet Arrangementer, mens Product Catalog har app-eksemplet Publikasjoner.

Merk: Det er mulig å lage flere app-eksempler av den samme appen, f.eks. for publikasjoner, forskningstemaer og prosjekter, men denne løsningen er ikke brukt på fafo.no. I stedenfor har vi laget kopier av appen Product Catalog for henholdvis Forskningstemaer og Prosjekter, og samlet alle publikasjonstypene i den opprinnelige Product Catalog-appen. Hver av disse appene har dermed kun ett app-eksempel.

Types: Hver av disse app-eksemplene har én eller flere typer, f.eks. Product Catalog med app-eksemplet Publikasjoner og typene Andre publikasjoner, Fafo i media, Nyheter og Publikasjoner.

Oversikt over apper, app-eksempler og typer

Det kan være forvirrende og vanskelig å holde alt dette fra hverandre og huske på hva som hører til hvor. Her er derfor en oversikt over de ulike appene, deres app-eksempler og samtlige typer som er tilknyttet hvert app-eksempel:

App App-eksempel Typer
Blog Ingen Ikke i bruk (Article, Author)
Business Directory Personer/firma Firma/organisasjon
    Innledere
    Personer
Cookbook Ingen Ikke i bruk (Recipe)
Documentation Dokumentasjon Page (denne dokumentasjonen)
Download Archive Ingen Ikke i bruk (File)
Events Arrangementer Arrangement
    Fafo-tv
    Møtelokaler
Forskningstemaer Forskningstemaer Forskningstema
Movie Database Ingen Ikke i bruk (Movie, Person)
Pages Artikler Artikler
Product Catalog Publikasjoner Andre publikasjoner
    Fafo i media
    Nyheter
    Publikasjoner
Prosjekter Prosjekter Prosjekter

 

Kategorier

En av grunnene til at vi har laget egne apper for henholdsvis forskningstemaer og prosjekter, er at kategorier defineres på app-eksempel-nivå, ikke på typer-nivå. Det hadde ikke vært noe i veien for å legge både forskningstemaer og prosjekter inn under Product Catalog, men da ville vi fått et kategorisystem som var felles for disse to typene OG alle typer publikasjoner. Dette ville blitt både komplisert og forvirrende.

Slik det nå er organisert har vi (som det framgår av tabellen ovenfor) separate kategorisystemer for de ulike app-eksemplene, og det er til og med slik at 4 av appene: Documentation (type: Dokumentasjon), Forskningstemaer (type: Forskningstema), Pages (type:Artikler) og Prosjekter (type: Prosjekter) kun har én type hver, noe som forenkler organiseringen ytterligere.

Når det gjelder de øvrige appene/app-eksemplene så ser vi at kategorihierarkiet for Business Directory/Personer/firma omfatter 3 typer (Firma/organisasjon, Innledere og Personer), Events/Arrangementer omfatter typene Arrangement, Fafo-tv og Møtelokaler, mens Product Catalog/Publikasjoner omfatter de 4 publikasjonstypene som er listet opp i tabellen ovenfor.

Kategorihierarkier

Hvis du klikker på en hovedfane og deretter på undermenyvalget Categories så vises hierarkiet for det app-eksemplet du har valgt. Som det framgår er det kun definert et begrenset antall kategorier for hvert app-eksempel. Selv Publikasjoner, som omfatter 4 ulike typer, har ikke mer enn 22 kategorier totalt, fordelt på 6 hovedkategorier og resten på nivå 2. Det er selvsagt viktig å ha nok kategorier til å kunne søke etter og vise nøyaktig de artiklene man ønsker, men samtidig er nesten like viktig å unngå å definere for mange (under)kategorier, da det fort blir vanskelig å holde orden på og ikke minst å unngå at artikler havner i feil kategori.

Kategorihierarkiet i ZOO på fafo.no er enkelt å forstå og gjenspeiler forholdet mellom ulike forskningstemagrupper, publikasjonstyper osv. Vi skal likevel gjennomgå de viktigste punktene: 

Kategorier for Arrangementer

ZOO-appen Events, med app-eksemplet Arrangementer inneholder 3 typer (se tabellen ovenfor), med tilsammen 10 kategorier (2 hovedkategorier og 8 underkategorier). Pr. november 2015 fungerte dette systemet på følgende måte:

 • Type: Fafo-tv: Poster av typen Fafo-tv skal kun ha kategorien Fafo-tv. Det vil si at disse postene vises på en kategoriside av typen Fafo-tv, men ikke på en kategoriside av typen Arrangementer.
 • Type: Arrangementer: Poster av typen Arrangementer skal ha kategorien Arrangementer, men kan i tillegg ha kategoriene Fafo-seminar, Fafo-frokost osv., inklusive Fafo-tv.
 • Type: Møtelokaler: Poster av typen Møtelokaler skal kun ha kategorien Møtelokaler, dette for å forhindre at de dukker opp på sider som viser ulike typer arrangementer.

Kategorier for Artikler

ZOO-appen Pages, med app-eksemplet Artikler inneholder kun typen Artikler med totalt 7 kategorier. Artikler brukes til ZOO-artikler som ikke naturlig hører til andre steder (se Items-liste) og de tildeles kategorier som passer til innholdet. Eventuelt kan det opprettes flere/nye kategorier dersom det blir behov for det. Det er ikke noe naturlig behov for å vise alle eller noen av disse artiklene på en egen kategoriside, det er derfor ikke opprettet et hierarkisk kategorisystem for denne typen artikler. 

Kategorier for Dokumentasjon

Dokumentasjon gjelder kun for disse dokumentsidene du leser nå, og kategoriene er kun en enkel emneoversikt. 

Kategorier for Forskningstemaer

Kategorihierarkiet for forskningstemaer er enkelt; det består rett og slett av hovedkategorien Forskningstema og de 4 underkategoriene Arbeidsliv og arbeidsmarked osv. Alle ZOO-artikler av denne typen må derfor ha to kategorier: Hovedkategorien Forskningstema og én av de 4 underkategoriene.

NB! Det er mulig å gi en artikkel flere enn én underkategori, men det betyr da at den samme artikkelen vil vises på flere kategorisider, dette bør unngås om mulig.

Kategorier for Personer/firma

ZOO-appen Business Directory, med app instance Personer/firma inneholder 3 typer (se tabellen ovenfor), med totalt 16 kategorier med diverse hoved- og underkategorier. Pr. november 2015 fungerte dette systemet på følgende måte:

 • Type: Personer: Personer er nesten uten unntak av kategorien «Ansatte» og i tillegg har de som regel en eller flere underkategorier, som «Fafo-forskere», med f.eks. underkategorien «Rettigheter og sikkerhet». NB! På kategoriesidene og i søkedialogen (i høyre kolonne) på Ansatte-sidene kan man søke etter/vise ansatte som er knyttet til de ulike kategoriene, det er derfor svært viktig at alle ansatte knyttes til sine (under)kategorier på korrekt måte. Studenter registreres som type Personer og kategori Studenter.
 • Type: Innledere: Innledere har vanligvis kategorien Ekstern forsker eller Andre.
 • Type: Firma/organisasjon: Det er foreløpig kun registrert to poster av denne typen: Fafo og Ikke-Fafo. Begge to har kategorien Firma/organisasjon.

Kategorier for Prosjekter

På samme måte som for Forskningstemaer har ZOO-appen/app-eksemplet Prosjekter kun én type; Prosjekter. Kategorihierarkiet er heller ikke spesielt komplisert, med 2 hovedkategorier med henholdsvis 3 og 4 underkategorier, samt 3 frittstående kategorier for småprosjekter, pubinfo og ADM.

 • Kategori: Prosjektstatus: Denne hovedkategorien har tre underkategorier; Aktive prosjekter, Fullførte prosjekter og Arkiverte prosjekter. Hensikten er å kunne dele inn alle prosjekter i en av disse 3 kategoriene og på den måten vise f.eks. kun aktive prosjekter på en side eller i en liste. Men hvis du ser i kolonnen for Items (til høyre), så er det tydelig at antallet prosjekter med en av disse 3 kategoriene er svært lavt og på langt nær omfatter alle prosjekter. Her må det gjøres en jobb med å ajourføre både gamle og nye prosjekter.
 • Kategori: Prosjekter: I denne hovedkategorien finner du alle registrerte prosjekter. Ideelt sett bør alle prosjekter også få en av de fire underkategoriene (som korresponderer med de fire forskningstemakategoriene), men fremdeles mangler disse underkategoriene fra ca halvparten av de registrerte prosjektene.
 • Kategoriene: Småprosjekt, Pubinfo, ADM: Disse kategoriene er selvforklarende.

Kategorier for Publikasjoner

ZOO-appen Product Catalog, med app-eksemplet Publikasjoner, inneholder 4 typer (se tabellen ovenfor) og det største kategorihierarkiet, med 3 hovedkategorier med henholdsvis 8, 3 og 5 underkategorier, pluss 3 frittstående kategorier. Pr. november 2015 fungerte dette systemet på følgende måte:

 • Type og kategori: Andre publikasjoner: Denne hovedkategorien har 6 aktive og 2 deaktiverte underkategorier. Underkategoriene er selvforklarende. Artikler med type og hovedkategori Andre publikasjoner bør ikke ha mer enn én underkategori.
 • Type og kategori: Fafo-utgivelser: Alle artikler av typen Publikasjoner skal ha den samme hovedkategorien og bør ha en av underkategoriene i tillegg: Fafo-rapporter, Fafo-notater eller Andre utgivelser.
 • Type og kategori: Nyheter: Artikler av typen nyheter gis hovedkategorien Nyheter og i tillegg en av de fire nyhetskategoriene (som henviser til de fire forskningstemagruppene). I tillegg kan det være én (1) artikkel som også har kategorien «Nyhet_toppsak» som kan benyttes for å vise en spesiell nyhetssak, f.eks. melding om ferier. NB! Noen få nyheter er også registrert med kategorien Fafo-seminarer.
 • Type og kategori: Fafo i media: Artikler av typen Fafo i media genereres automatisk via obGrabber. De får automatisk også den samme kategorien, og skal ikke ha andre kategorier. Innsamlede/genererte artikler må fortløpende deaktiveres/settes til Unpublished (manuelt) etter hvert som nye genereres.
 • Kategori: Fafo-frokoster: Det er foreløpig ikke registrert noen publikasjoner med denne kategorien.
 • Kategori: Fafo-seminarer: Noen få nyheter er også registrert med kategorien Fafo-seminarer.

Konfigurasjon av enkeltkategorier

 I kapittel 2.1.2.0 – Konfigurere app-eksempler (instances) gjennomgikk vi de ulike konfigurasjonsvalgene på app-eksempel-nivå. Men i tillegg kan vi gå inn på hver eneste kategori som er definert for de ulike app-eksemplene og konfigurere hver og en av dem som vi ønsker. Konfigurasjonsvalgene er de samme for alle kategorier:

Venstre kolonne: Details

Når du klikker på en kategori vises et nytt vindu. I venstre kolonne (Details) ser du de vanlige feltene for Name, Published, Parent Category osv. Innholdet i feltet Description kan vises på nettsidene, se avsnittene nedenfor.

Høyre kolonne: Content

Den første bolken i høyre kolonne heter Content. De fleste av disse feltene er selvforklarende, og mange av dem har separate felt for henholdsvis norsk og engelsk. Bruken av disse feltene er variabelt på fafo.no.

Høyre kolonne: Config

Her vises samme type valg som for Configuration (Global), men med noen færre valgmuligheter. Dersom det skal vises ulike kategorisider for det samme app-eksemplet, kan man her f.eks. sette Items Per Page til en annen verdi enn den globale. Hvis man krysser av for «Global» så får denne kategorien den samme verdien som er valgt i det globale konfigurasjonsvalget.

NB! Som nevnt i kapittel 2.1.2.0 er det viktig å sette de globale konfigurasjonsvalgene på en slik måte at de passer for flest mulig kategorier, slik at man ikke behøver å justere konfigurasjonsvalgene for mange kategorier, det kan fort bli uoversiktlig.

Høyre kolonne: Template

Denne bolken har de samme valgene som den tilsvarende bolken Template (Global). Det er altså f.eks. mulig å sette det globale valget for Alpha Index til Hide, men vise den på en spesiell kategoriside osv. Forøvrig er de ulike valgene gjennomgått i  2.1.2.0 – Konfigurere app-eksempler (instances).

Høyre kolonne: Metadata

Denne bolken finnes ikke under de globale konfigurasjonsvalgene. Det er altså mulig å legge inn Meta Description og Meta Keywords helt nede på kategorinivå, noe som kan være svært nyttig i forbindelse med plassering i søk på søkemotorer (Google etc.). Det er også mulig å bestemme hvordan søkeroboter skal behandle sider som har en bestemt kategori; om de skal indeksere dem eller ikke, følge dem opp eller ikke osv. Du finner mer informasjon om metatagger for roboter HER.

Konklusjon

De ulike kategorihierarkiene er blitt til underveis, og er stadig gjenstand for revisjoner og endringer. ZOO håndterer endringer i kategorinavngivingen og flytting i hierarkiet, men det er av største viktighet at eventuelle endringer testes ut nøye slik at de ikke får uønskete konsekvenser.

Redigeringsmeny