Brukerveiledning for administratorer

10.1 – Språkversjoner i ZOO

ZOO viser automatisk riktig språk

Språkvekslingen i ZOO er avansert. Hvis et menyvalg viser en ZOO-artikkel på siden, og dette menyvalget er definert som en engelsk side (språket velges når du oppretter menyvalget), vil ZOO automatisk kun vise de engelske ZOO-feltene OG de feltene som er felles på begge språk. Den store fordelen er at man benytter den samme ZOO-artikkelen uansett språk, ZOO «skjønner» at man skifter språk og viser automatisk innholdet på det språket som er valgt. Et enkelt eksempel:

Artikkeltype A inneholder følgende felt: Navn, ingress, beskrivelse og forfatter(e). Forfatterfeltet er felles på norsk og engelsk, mens de tre andre feltene foreligger både på norsk og engelsk. Artikkelen er i utgangspunktet skrevet på norsk. Artikkelens navn og ingressen er oversatt til engelsk, men ikke selve beskrivelsen.

Språkfelt som ikke har noe innhold/ikke er blitt oversatt blir ignorert

Dersom en bruker leser artikkelen på norsk så vises alle fire feltene. Dersom en bruker går til den tilsvarende artikkelsiden på engelsk, så vil hun se den engelske oversettelsen av artikkelens navn og ingress, samt forfattterenes navn. Siden selve beskrivelsen ikke er oversatt, vil dette feltet ikke bli vist på engelsk.

En variant ville være å sette inn en setning enten i feltet for ingressen eller beskrivelsen om at denne artikkelen ikke foreligger på engelsk (eller norsk...), men at man kan kontakte forfatteren for mer informasjon.

Uansett gjør dette det svært enkelt å gi brukeren et minimum av informasjon om et prosjekt eller en publikasjon på det andre språket.

Vi skal nå gjennomgå de viktigste punktene når du legger inn en ny ZOO-artikkel eller oppdaterer en eksisterende slik at den blir (mer eller mindre) tospråklig.

Legge inn engelsk artikkelnavn/tittel

Vi er nødt til å definere ett språk som standardspråk, altså norsk. Det er (foreløpig) ikke mulig å definere ulike standardspråk for ulike deler av nettstedet og det ville uansett blitt svært forvirrende å administrere. Dette gjelder både for Joomla og ZOO. Samtidig vil vi helst ikke ha to ulike felt for artikkelnavnet, det vil også være forvirrende. I ZOO løses dette ved at artikkelnavnet alltid legges inn på norsk (også når alt annet er på engelsk) og at det engelske artikkelnavnet legges inn feltet Content > Name Translation (på høyre side av redigeringsvinduet, mellom Metadata og Template).

NB! Uansett hvor mye eller lite som oversettes til begge språk så må artikkelnavnet alltid legges inn på begge språk.

Definere språkversjon for et spesialfelt

Grunnlaget for å håndtere både norsk og engelsk språkversjon av et felt legges helt i "bunn", altså når et felt defineres. Som et eksempel kan vi bruke ingressfeltet for et forskningstema:

  1. Gå til Components > ZOO og klikk på fanen helt til høyre (tannhjulet).
  2. Klikk deretter på appen Forskningstemaer.
  3. Flytt muspekeren inn i den venstre kolonnen, der det står "Forskningstema". Når du flytter muspekeren inn i denne kolonnen, vises en tekst under navnet: Edit Elements.
  4. Klikk på Edit Elements. Nå får du opp ei liste med alle spesialfeltene som er definert for forskningstemaartiklene. Vi skal nå gå gjennom valgene for språk og språkversjoner.

Flaggene gir informasjon om språkversjonene

Det interne navnet for hvert felt vises helt til venstre, deretter typen felt (Ingress=Textarea) og deretter et norsk flagg. Rett under feltet Ingress er det definert nok et felt; "Ingress - eng", som er av samme type, men har et engelsk flagg. Ut fra dette skjønner vi at det ene feltet er for norsk tekst, det andre for engelsk tekst.

Hvis vi ser på andre felt i lista legger vi merke til at en del av disse har både et norsk og eg engelsk flag, f.eks. Forskningsleder, Bilde leder, Forskningssjef osv. Dersom begge flaggene vises betyr det at dette feltet ikke skal oversettes, det som legges inn her vil bli vist i begge språkversjonene. Dette gjelder typisk for felt som definerer bilder, navn, datoer osv.

Hvordan defineres språk(ene) for et felt

Når du oppretter et nytt felt må du selv vurdere om dette kan dekke begge språkversjonene, eller om det krever ett felt for hvert språk. Dersom du ønsker å opprette et nytt felt går du fram på følgende måte for å definere språket: La oss ta som eksempel et nytt datofelt.

  1. Klikk på "legoklossen" Date (under Form) på høyre side i radene av tilgjengelige elementer (ZOO kaller felt for "element").
  2. Gi det nye datofeltet et navn, eventuelt en beskrivelse (Description), Access Level Public, Repeatable = No. 
  3. I utgangspunktet er verdien for ZOOlingual = none. Når du klikker på menyen, får du opp avkrysningsruter for norsk og engelsk. Siden vi definerer en dato, kan vi bruke samme felt for begge språk, så vi krysser av for både Norsk og Engelsk.
  4. Klikk på Save. Dermed vises det nye feltet med det navnet du gav det.
  5. Det nye feltet står nå øverst i lista over definerte spesialfelt. Det kan godt stå der, men siden rekkefølgen her avgjør hvor det vises på redigeringslayouten i administratorgrensesnittet, bør du alltid flytte nye felt nedover til en naturlig plass i lista med felt. 

Felt «på kanten»

Enkelte felt har felles informasjon, men kan likevel være litt forskjellige, f.eks. et tekstfelt for oppramsing av personer, nettadresser e.l. På norsk ville vi satt inn «og», på engelsk «, and» mellom nest siste og siste navn/adresse. Dersom feltet skal være felles for begge språk, bør vi erstatte disse bindeordene med et vanlig komma. Dette for å begrense antall språkfelt noe, samt å gjøre innleggingen av data raskere.

Erstatningsoversettelser og henvisninger

I mange tilfeller er det kun kapasitet til å oversette et minimum av felt til det andre språket - kanskje bare navnet og en kort ingress. På det andre språket vil da kun disse feltene bli vist, samt alle fellesfelt, som forfatter, relaterte publikasjoner osv. I tillegg kan man legge inn en standardsetning om at artikkelen ikke er fullstendig oversatt, men at man f.eks. kan henvende seg til forskningskoordinatoren eller forfatteren for mer informasjon. 

Redigeringsmeny