• Sustainable Development Goal 3: Good Health and Well-being

  • 39 prosjekter

Blue Cross Norway's offer to persons with drug problems

Følgeevaluering av to Blå Kors-tiltak: De gatenære tiltakene med hovedvekt på Kontaktsenteret i Oslo, og rehabiliteringstilbudet Steg for Steg.

Vision2030 Formative Dialogue Research

The VISJON2030 initiative is setup to contribute to poverty reduction in countries receiving development aid from Norway.

How to secure settlement for people with severe mental illness and substance abuse

Oslo kommune har sammen med Fafo fått forprosjektmidler fra programmet FORkommune i Forskningsrådet til prosjektet Vanskelig bosettbare.

Nordic 0-24 collaboration

Nordisk 0-24 er et nordisk samarbeid om hvordan utvikle bedre tjenester til utsatte barn, unge og deres familier gjennom mer tverrsektoriell og samordnet innsats.

Evaluation of the national drug strategy

Evalueringen følger arbeidet med opptrappingsplanen frem til 2020.

Socio-economic Impact of Afghan Refugees on Pakistan

Det overordnede målet med prosjektet er en studie av sosioøkonomiske konsekvenser av afghanske flyktninger i Pakistan.

Analysis of efforts to reduce absence

Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering.

Prosjektnyheter