Skip to main content
  • Sustainable Development Goal 8: Decent Work and Economic Growth

  • 115 prosjekter

A just, green transition? Skills in the petroleum industry and needs in green industries

Hvordan kan dagens kompetanse i petroleumssektoren bidra til og brukes i det grønne skiftet, og hvilke tiltak kan bidra til rettferdig grønn omstilling?

Age-management CSP

Fafo skal bistå SSP i utvikling og gjennomføring av et lederprogram om seniorpolitikk. Målet er å øke reell avgangsalder.

Update - trade union density among labou immigrants

Fafo-notatet "Organisasjonsgrad blant arbeidsinnvandrere" oppdateres med siste tilgjengelig tall, samt med tall for øvrige innvandrergrupper. Det skal brukes til en stortingsmelding om integreringspolitikk som skal legges fram våren 2024.

Evaluation of Health and Safety Card

Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo skal kartlegge erfaringer med HMS-kortordningen. Prosjektet skal belyse i hvilken grad HMS-kortordningen i bygg og anlegg, renhold og bilpleie, hjulskift og hjullagring bidrar til å redusere forekomsten av arbeidslivskriminalitet (a-krim) og sosial dumping, inkludert å kartlegge i hvilken utstrekning HMS-kortene er gjenstand for misbruk, foreslå eventuelle tiltak for å redusere forekomsten av misbruk, og styrke effektene HMS-kortordningene har for å redusere a-krim og sosial dumping.

Wage levels in industries with extended collective agreements 2022

Prosjektet skal kartlegge hvor mange som ligger under, på og over de allmenngjorte lønnssatsene i allmenngjorte bransjer. Datagrunnlaget er SSBs lønnsstatistikk for 2022. Resultatene skal sammenlignes med tilsvarende anslag for 2019-2021.

Bonus, collective agreement - or both?

Prosjektet vil undersøke utbredelsen av bonus i utvalgte næringer i privat sektor, og særlig knytte bonusbruk til hvorvidt virksomheten er part i en tariffavtale.

Union busting

Internasjonalt er «fagforeningsknusing» et velkjent fenomen. Begrepet dekker forsøk på å motarbeide fagforeningsvirksomhet, enten ved å svekke fagbevegelsens posisjon generelt eller ved å hindre organisering på konkrete arbeidsplasser. Hvis vi utvider perspektivet på fagforeningsknusing til å dreie seg om arbeidsgivere som på ulike måter forsøker å hindre at ansatte organiserer seg eller motsetter seg tariffavtale, vil dette være et fenomen vi ser også her i Norge. I dette prosjektet gjør vi nærmere rede for begrepet "fagforeningsknusing", og kartlegger hvordan dette kommer til uttrykk i det norske arbeidslivet i dag.

Maintaining the leading sector wage bargaining model

Hva skal til for å bevare frontfaget?

Unionizing labour immigrants

Organisasjonsgraden blant arbeidsinnvandrere er 24 prosent. I dette prosjektet undersøker vi hvorfor det er slik. Det er behov for mer kunnskap om hvordan fagforeninger og klubber jobber for å nå arbeidsinnvandrere og hvilke erfaringer de organiserte arbeidsinnvandrerne har gjort seg.

Unions, Productivity and Technology

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke nærmere hvordan produktivitetsutviklingen i norske foretak henger sammen med teknologisk utvikling og endringer i partssamarbeidets styrke på mikronivå. Vi vil også studere hvordan den teknologiske utviklingen både påvirker og kan bli påvirket av fagforeninger.

Prosjektnyheter