• Sustainable Development Goal 16: Peace, Justice, and Strong Institutions

  • 35 prosjekter

Nordic 0-24 collaboration

Nordisk 0-24 er et nordisk samarbeid om hvordan utvikle bedre tjenester til utsatte barn, unge og deres familier gjennom mer tverrsektoriell og samordnet innsats.

Evaluation of the national drug strategy

Evalueringen følger arbeidet med opptrappingsplanen frem til 2020.

Services and ME

Om møtet mellom de ME-syke og deres pårørende og offentlige institusjoner. Registerdata, kvalitative intervjuer og en egen survey vil bli tatt i bruk for å lære mer om denne pasientgruppen.

The Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway

Prosjektet tar sikte på å studere intergenerasjonstilpasning og sosial mobilitet blant barn av innvandrere og deres majoritetsfeller i Norge.

Prosjektnyheter