• Sustainable Development Goal 17: Partnerships for the Goals

  • 6 prosjekter

Learning Conditions Monitor in conjunction with register data from Statistics Norway

Prosjektet dreier seg om å analysere årsaker til avvik mellom registerdata og Lærevilkårsmonitorens data om formell videreutdanning samt å analysere videreutdanningens betydning for sosial mobilitet.

ICT sourcing strategies in public sector

En kartlegging av sourcingstrategier for IKT i fire statlige virksomheter og fire kommuner. Prosjektet er ment som første ledd i en undersøkelse om lKT-politikk i offentlig sektor, og skal identifisere noen av de sentrale drivkreftene og gi eksempler på hvordan fire statlige virksomheter og fire kommuner arbeider med å utvikle og de sentrale lKT-systemene i virksomheten og planlegge for framtiden.

Political scope of action within the EEA

Forprosjekt med hensikt å lage et kunnskapsgrunnlag om Norges handlingsrom innenfor EØS-avtalen, med særlig vekt på kommunal sektors oppgaver.

Climate change and the food industry - challenges ahead

NNN ønsker en gjennomgang av miljø- og klimautfordringer i dere bransjer.

China’s efforts towards implementing Agenda 2030
Fafo skal se på Kinas nasjonale innsats for å implementere Agenda 2030 og FNs bærekraftsmål.
The history of the LO law department

Prosjektet skal gi en beskrivelse av LOs juridiske avdelings historie gjennom 100 år, 1922–2022.

Prosjektnyheter