Gjennomføring og frafall

Frafall fra videregående opplæring er blant de store politiske bekymringene i det moderne Norge. For den enkelte kobles manglende dokumentert kompetanse til utenforskap og levekårsutfordringer. På samfunnsnivå utfordrer frafall idealer om individenes bidrag til effektivitet og verdiskaping.

Frafall ble for alvor tematisert med Reform 94. Siden den gang har ulike regjeringer lansert forskjellige reformer med sikte på å redusere omfanget. Andelen frafalne har imidlertid holdt seg påfallende stabilt gjennom hele perioden. I dag er det nær én av fire som ikke har fullført og bestått videregående skole i løpet av fem år, som er definisjonen på frafall. Særlig har gutter med innvandrerbakgrunn på yrkesfag høy risiko for å droppe ut av skolen. Samtidig synes konsekvensene, i form av yrkesdeltakelse, å være mindre for menn enn for kvinner.

Frafall tematiseres i mange av Fafos prosjekter. Flere av studiene har tatt utgangspunkt i de unge, og tematisert hva i læringsprosessen de opplever at gir dem mening, mestring og motivasjon. Dette perspektivet aktualiserer betydningen av fleksible læringsarenaer og livsmestring på den ene siden, og reformer, reguleringer og nye læreplaner, på den andre.

Gjennomføring og frafall

Kontakt

Forskere

Forskningsleder, professor
Doktorgradsstipendiat
Forsker
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
Fafo-rapport 2020:01
Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Fafo-notat 2019:22
Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2018:41
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:36
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-notat 2018:13
Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
Fafo-rapport 2017:36
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2017:33
Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2015:27
Jens B. Grøgaard, Tove Midtsundstad og Marit Egge
Fafo-rapport 263
Marit Egge
Fafo-rapport 259
Marit Egge og Tove Midtsundstad (red.)
Fafo-notat 1997:02
Tove Midtsundstad
Fafo-notat 1995:07

Oddbjørn Raaum, Jon Rogstad, Knut Røed, Lars Westlie

Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion

Journal of Socioeconomics

J.B. Grøgaard og T. Midtsundstad

Oppfølgingstjenesten - Quo Vadis?

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Jon Rogstad
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Jon Rogstad
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Jon Rogstad
Prosjektslutt: 2019
Fullførte prosjekter