Skriv ut
Jon Erik Dølvik
Jon Erik Dølvik
Forsker I
+47 22088708 +47 92606031
Utdanning

Dr. philos., magister i sosiologi, Universitetet i Oslo

Koordinator for komparativ nordisk og europeisk arbeidslivsforskning

Arbeidsområder

Arbeidslivsorganisering, arbeidsmigrasjon, europeisk integrasjon, globalisering, nordisk modell, fagbevegelse, lønnsdannelse.

Arbeider med prosjekter om framtidens arbeidsliv (Nordic Future of Work), arbeidsmigrasjon og fagopplæring (Moving Trades), digitalisering av arbeidslivet i Norge, Sverige og USA (NFRs VAM-program) og Arbeidsmandsforbundets framtid.

Publikasjonsliste og CV

Curriculum Vitae and publications Jon Erik Dølvik

 

European Social Models

NOW IN PAPERBACK

European Social Models From Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration
Edited by Jon Erik Dølvik and Andrew Martin

Availiable from Oxford University Press

Forskningsområder
Grunnpilarene i de nordiske modellene
Den nordiske modellen
Arbeidsinnvandring
Allmenngjøring og minstelønn
Lønn og lønnsdannelse
Tariffavtaler og lovreguleringer
Anstendige arbeidsforhold
Ansettelsesformer
Plattformøkonomi
Prosjektleder for
Midlertidig arbeid: Blindgate eller springbrett til varig sysselsetting?
Multilevel governance of European Labour Markets
Delingsøkonomi – nordisk pilotstudie
Inkluderende arbeidsgivere? Virksomhetenes arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere.
Prosjektdeltaker i
Work Life Challenges. Workforce management and worker involment solutions.
Grunnpilarene i de nordiske modellene
Senter for lønnsdannelse
Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring
Fag på vandring: Nasjonale kompetanseregimer i møtet med transnasjonale arbeidsmarkeder
The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models
Digitaliseringens betydning for arbeid og sysselsetting i Norden og USA
Publisering
Nordic labour market models in open markets
Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis
Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa.Temanotat. Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon
Den nye arbeidsinnvandringen fra øst. Drivkrefter, utviklingstrekk og arbeidslivspolitiske konsekvenser
The Struggle over the Services Directive: The role of the European Parliament and the ETUC
Setting Wage Floors in Open Markets
Introduction and Overview
European Movements of Labour
Central and Eastern European labour migration to Norway
Economic Shocks, the Legal Environment and Work‐related Migration
Comment on Freeman: One Ring to Rule Them All
Arbeidsinnvandring, rekruttering og fleksibilitet
Introduction: Europe's Immigration Challenge
Arbeidsmobilitet fra de nye EU-landene til Norden – utviklingstrekk og konsekvenser.
Mobility of labour from the new EU states to the Nordic region
Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen
The Nordic Labour Market two years after the EU enlargement.
Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen.
EU enlargement two years after: mobility, effects and challenges to the Nordic labour market regimes.
Mobility of labour and services across the Baltic Sea after EU enlargement: Nordic differences and commonalities
Hamskifte. Den norske modellen i endring
Variable pay, collective bargaining and trade unions
Engaging with variable pay: Metal worker responses in a comparative perspective
Lønnssystemer med variable elementer
Internasjonalisering og fagorganisering. En undersøkelse av de nordiske fagforbundenes internasjonale arbeid
Offer for egen suksess?
European Social Models from Crisis to Crisis
Labour Mobility in the Enlarged Single European Market
Le modèle nordique en periode de crise
EU och gränsöverskridande arbete – mer än bara utstationering
The Danes’ uneasy relationship between collective bargaining and legislation in implementing EU workers’ rights
Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler
Nordic labour markets and the sharing economy
Free movement, Equal Treatment and Worker Rights
Introduction: Transnational Labour Mobility
Nordiske arbejdsmarkedsmodeller i skiftende internationale kontekster
Introduction
The Nordic approach to growth and welfare
The Nordic Social Models
From Crisis to Crisis
Conclusion
Making Solidarity Work?
At Your Service?
European Social Models From Crisis to Crisis:
Introduction: Transnational labour mobility
Nordic labour markets and the sharing economy
Cross-sectoral coordination and regulation of wage determination in northern Europe
Collective wage regulation in northern Europe under strain
The manufacturing sector: Still an anchor for pattern bargaining within and across countries?
European Journal of Industrial Relations
Norway: Averting Crisis through Coordination and Keynesian Welfare Policies
Hiring of Flexible and Fixed-term Workers in Five Norwegian and Swedish Industries
The Welfare State and International Migration: The European Challenge
The Nordic future of work
Stridstemaene i arbeidslivet blir ikke borte ved utmelding av EØS
EØS-striden i fagrørsla
Liberalisering av reglene for midlertidige ansettelser: Hvorfor har virkningene uteblitt?
Fafo-rapporter og -notater
Grunnpilarene i de nordiske modellene
De nordiske aftalemodeller i åbne markeder – udfordringer og perspektiver
Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapittel?
The Nordic model towards 2030. A new chapter?
From Financial Crisis towards a Coherent Agenda for Decent Work and Sustainable Globalization
De nordiske modellene etter 2000 – en sammenliknende oppsummering
Pathways to Decent Work in a Global Economy
The Nordic regimes of labour market governance: From crisis to success-story?
Grenseløst arbeidsliv?
EU-utvidelsen: Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier?
Lavlønnskonkurranse og sosial dumping
Ti år med EØS-avtalen
Arbeidslivsrelasjoner i privat tjenesteyting
European Trade Unions: Coping with Globalisation?
Fleksibilitet og arbeidslivsregulering
The globalisation challenge: Convergence or divergence of national labour market institutions?
Norwegian trade unionism between traditionalism and modernisation
Redrawing Boundaries of Solidarity?
Farvel solidaritet?
Utdannelse, kvalifikasjoner og arbeid
Den norske forhandlingsmodellen
Den organiserte idretten på terskelen til 90-åras samfunn
Kluss i vekslinga
Fysisk aktivitet på arbeidsplassen
Ny norsk standard?
Fagbevegelsen og Europa
Idrett, fritid og organisering
Norsk økonomi og europeisk integrasjon
Fagbevegelsen og Europa. Debattopplegg
Lov eller avtale
Striden ved SAS-hotellet
Nordic trade unions and the social dimension of European integration
Fagbevegelsen, EØS og Den europeiske union
Arbeidslivspolitikk og fagorganisering i EØS og EU
Welfare as a productive factor
Collective bargaining in Northern Europe under strain
Changes in the occupational structure of Nordic employment: Upgrading or polarization?
Digitalization in Nordic manufacturing: Some case-study illustrations
Industrial relations in Norway
Drivkrefter og utfordringer for den norske modellen
Framtidens arbeidsliv – sammendrag