Skriv ut
Anne Mette Ødegård
Anne Mette Ødegård
Forsker
+47 90651311
Utdanning

Cand. polit., statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

arbeidslivet.no

LOs tillitsvalgtpanel

Arbeidsliv, fagbevegelse, EU/EØS, forskningsformidling, Fafo Østforum

Forskningsområder
Arbeidsinnvandring
Ansettelsesformer
Arbeidsmiljø
Organisering i arbeidslivet
Allmenngjøring og minstelønn
Ytringsfrihet og varsling
Prosjektleder for
LOs tillitsvalgtpanel
Arbeidslivets kunnskapsportal - arbeidslivet.no
Posting of workers: enhancing administrative cooperatation and access to information
Sosial bærekraft i fangstbasert fiskerinæring
Sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring
Prosjektdeltaker i
Hvordan kan kommunesektoren bidra til å bekjempe arbeidslivskriminalitet?
Varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet
Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner
Menneskehandel i arbeidslivet
Publisering

Varslingsrutiner på arbeidsplassen som redskap for åpenhet og trygghet

Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård & Elin Svarstad

Krav til sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring

Pirjo Honkanen, Anne Mette Ødegård & Bjørg Helen Nøstvold

Verre for varslere

Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad

Norwegian construction: More migrant labour – less health and safety?

Mona Bråten, Rolf K. Andersen, Line Eldring og Anne Mette Ødegård

Varsling i arbeidslivet

Sissel Trygstad og Anne Mette Ødegård

Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked

Søholt, Susanne, Anne Mette Ødegård, Brit Lynnebakke og Line Eldring
Fafo-rapporter og -notater
Varsling i Sandnes kommune
Evaluering av varslerbestemmelsene
Om arbeidstid, konkurranseutsetting, innleie av arbeidskraft, tiltak mot sosial dumping, AFP og kontroll og overvåkning på arbeidsplassene
Kvinner i fagbevegelsen 2013
Vil tiltakene virke?
Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet
Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen
Bruk av innleid arbeidskraft
Kampen om vikarene
Evaluering av tiltak mot sosial dumping
Utleie av arbeidskraft 2011
Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri
Skaff oss dem vi trenger
Til renholdets pris
Hvem kan seile sin egen sjø?
Useriøsitet i bemanningsbransjen
Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft
Ja, vi elsker...
Europeiske reguleringer og partssamarbeid
Norsk arbeidsliv og EØS-avtalen
Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping
Sikrer Norges framtid på minstelønn
Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet
Fra øst uten sikring?
Grenseløst arbeidsliv?
Skatter og avgifter for arbeidstakere fra nye EØS-land
Lavlønnskonkurranse og sosial dumping
Arbeidstakere som går tjenestevei
Ti år med EØS-avtalen
Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Underveisrapportering
EU-utvidelsen: Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier?
Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus
Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016
Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund
Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner
Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft
Fagforbundets ungdomsbarometer 2017
Varsling i norsk arbeidsliv
Gjennomgang av varslerordningen i Bærum kommune
Reguleringer for utsendte arbeidstakere
NNNs organisasjon – sett fra lokalleddene