logo fafo 194x64
Fafobåten 2019: Forskerstafett på trossedekket
Onsdag 14. og torsdag 15. august
Fafo-båten, MS Sandnes
Fra trossedekket på MS Sjøkurs

Trossedekket

Ligger akter på MS Sandnes. Det er ute, men under tak.

Øvrige arrangementer på Fafo-båten

Hele programmet for Arendalsuka

  

I forskerstafetten på Fafobåten holder Fafo-forskerne ti-femten minutters innledninger, og deretter er det åpent for spørsmål og diskusjon. Hver etappe i stafetten varer 25 minutter og foregår på trossedekket, akter på MS Sandnes.Ved dårlig vær flyttes arrangementet inn i 2. klassesalongen.

Arrangementene er gratis og åpne for alle. Påmelding er ikke nødvendig.

 

Onsdag 15. august

14:30 Etappe 1: Hva vet vi om migrasjonsaspirasjoner blant Syriske flyktninger i Jordan og Libanon

Guri Tyldum. I Libanon og Syria har noen av de syriske flyktningene begynt å returnere til Syria. For andre er ideen om å reise videre for å søke beskyttelse i Europa mer attraktivt enn retur. I dette foredraget sier vi litt om hvordan flyktningene selv snakker om mulighetene for et liv i Europa og Syria, og hvem som oppgir at de har planer om å reise videre.

https://www.arendalsuka.no/event/view/11852

15:00 Etappe 2: Hva vi vet om levekårene til syriske flyktninger i Jordan

Åge A. Tiltnes. Statistikk viser at syriske flyktninger i Jordan klarer seg bedre i dag enn for 4 år siden. Men hvor bra er bedre, og hvilke tanker gjøre unge syriske menn seg om egne liv og framtidsutsikter?

https://www.arendalsuka.no/event/view/11853

15:30 Etappe 3: Hva vet vi om hvordan flyktninger påvirker økonomi og samfunn i vertsland

Svein Erik Stave og Tewodros Aragie Kebede. De første reaksjonene fra land som må ta imot flyktninger er at det vil bli en byrde og føre til en rekke negative konsekvenser på egen økonomi, arbeidsliv, og velferd. Men hva vet vi egentlig om konsekvensene av å ta imot flyktninger – og kan flyktninger også bidra positivt til mottakslands utvikling? Fafo har studert flytningers innvirkning på økonomi og samfunn i en rekke mottaksland rundt om i verden, og vi gjør et forsøk på å sammenfatte denne kunnskapen på 10 minutter

https://www.arendalsuka.no/event/view/11920

16:00 Etappe 4: Hva vi vet om maritim kompetanse i en digital framtid

Rolf K. Andersen og Mathilde Bjørnset. Hvordan representerer ny teknologi et potensiale for maritim næring og hvilken kompetanse kreves framover? Hva må på plass for at utdanningsinstitusjonene skal kunne levere maritim utdanning av høyeste kvalitet?

https://www.arendalsuka.no/event/view/11838

16:30 Etappe 5: Hva vi vet om sosial inkludering og personer med rusproblemer

Inger Lise Skog Hansen.Resultater fra en kunnskapsstatus om sosial inkludering av personer med rusproblemer og den pågående evalueringen av opptrappingsplanen for rusfeltet.

https://www.arendalsuka.no/event/view/11837

Torsdag 16. august

09:30 Etappe 6: Hva vi vet om gode senkarrierer? Hva skal til for at de 15 neste arbeidsårene blir de 15 beste

Anne Inga Hilsen. Senter for seniorpolitikk har kampanjen #de15beste som handler om hva som skal til for en god jobb etter fylte 50 år. Vi stilte spørsmål til 20 seniorer som hadde tatt jobbmessige grep, enten skiftet oppgaver, funksjon, stilling eller jobb, om hva som skal til for at «de neste 15 årene av yrkeskarrieren kan bli de 15 beste».

https://www.arendalsuka.no/event/view/11843

10:00 Etappe 7: Hva vi vet om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Ragnhild Steen Jensen. Det norske arbeidsmarkedet er tydelig kjønnsdelt. Selv om kvinner og menn har tilnærmet lik yrkesdeltakelse jobber de innenfor ulike yrker, næringer og sektorer. Vi vet en del om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet på et aggregert, nasjonalt nivå. Vi vet mindre om hva det er i den enkelte virksomhet som bidrar til å opprettholde kjønnsskiller og hva som kan bidra til endring. I dette innlegget er det virksomhetsnivået, den enkelte arbeidsplassen, oppmerksomheten rettes mot. Hva det er ved virksomhetens organisering og kultur som bidrar til å opprettholde kjønnsskiller og hva kan bidra til endring.

https://www.arendalsuka.no/event/view/11839

10:30 Etappe 8:Hva vi vet om strategier for å utjevne lønnsforskjeller

Kristin Alsos. Selv om partene støtter opp mot dagens modell for lønnsdannelse, frontfagsmodellen, er det også en kjensgjerning at den ikke er perfekt. Noe av kritikken er rettet mot at det er vanskelig å rette opp i strukturelle forskjeller, for eksempel mellom kvinner i offentlig sektor og menn i privat sektor. I dette foredraget ser vi på hvilke strategier sykepleierforbundene i de nordiske landene har brukt for å endre disse strukturelle forskjellene

https://www.arendalsuka.no/event/view/11847

11:00 Etappe 9: Hva vi vet om foreldreskap og sosial kontroll i innvandrerbefolkningen

Jon Horgen Friberg. Arbeidet mot såkalt «negativ sosial kontroll» har blitt løftet fram som et sentralt satsningsområde i norsk integreringspolitikk. I dette foredraget vil vi høre litt om hva slags kulturelle forskjeller og konflikter som ligger til grunn for denne typen saker. Hvor utbredt det er at ungdom i ulike grupper opplever alvorlige restriksjoner i sine sosiale liv? Hvilke konsekvenser det kan ha når ungdom vokser opp i krysspress mellom ulike forventninger? Hva slags bekymringer forteller innvandrede foreldre selv om? Og er organisering av familieliv og sosial kontroll innad i innvandrerbefolkningen preget av kontinuitet eller endring?

https://www.arendalsuka.no/event/view/11850

11:30 Etappe 10: Hva vi vet om brukermedvirkning i utviklingsprosesser i det lokale tjenesteapparatet

Bakgrunnen for presentasjonen er funn fra et prosjekt hvor målet var å få fram ideer til forbedringer av tjenestene fra brukere av kommunale rustjenester. Dette var et delprosjekt i et PraksisVel-prosjekt om innovasjon og tjenesteutvikling gjennom nye former for samarbeid

Arne Backer Grønningsæter. H

12:00 Lunsjpause

13:30 Etappe 11: Hva vi vet om lokale forhandlinger i staten

Bård Jordfald. Forholdet mellom sentral og lokal lønnsdannelse er omstridt i Staten. Mens arbeidsgiversiden ønsker at all lønnsvekst skal fordeles i lokale forhandlinger, ønsker tre av fire hovedsammenslutninger at mye av lønnsveksten skal  komme gjennom sentrale tillegg. Et sentral bestemt lønnstillegg gjelder for samtlige, mens de lokale tilleggene som oftest forhandles fram på individnivå. Hvem er det så som kommer godt – eller mindre godt – ut av de lokale forhandlingene?

https://www.arendalsuka.no/event/view/11825

14:00 Etappe 12: Hva vi vet om hva vi vet om pensjon

Fafo-forsker Ståle Østhus gir en gjennomgang av hva forskningen sier om hva arbeidstakere i privat sektor kan om de arbeidsmarkedsbaserte pensjonsordningene de er omfattet av. Resultater fra ferske undersøkelser presenteres også.

https://www.arendalsuka.no/event/view/11841

14:30 Etappe 13: Hva vi vet om arbeidsinkludering av unge

Anne Hege Strand og Arne Backer Grønningsæter

15:00 Etappe 14: Hva vi vet om tilbudet til unge som ikke får læreplass (alternativ opplæring i skole)

Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen. Om lag tre av ti av søkere får ikke læreplass.  Fylkeskommunene har et ansvar for å gi et alternativt tilbud til disse yrkesfagelevene, så de kan fullføre videregående opplæring. Men hvordan fungerer det? Fafo-forskerne Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen snakker om dilemmaer ved dette tilbudet og mulige veier videre.

https://www.arendalsuka.no/event/view/11835

15:30 Etappe 15:

Kristin Dalen.

16:00 Målgang. Takk for denne gang.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B