logo fafo 194x64
Fafo-båten 2018: Forskerstafett på trossedekket
Onsdag 15. og torsdag 16. august
Fafo-båten, MS Sandnes

Trossedekket

Ligger akter på MS Sandnes. Det er ute, men under tak.

Øvrige arrangementer på Fafo-båten

Hele programmet for Arendalsuka

  

I forskerstafetten på Fafo-båten holder Fafo-forskerne ti-femten minutters innledninger, og deretter er det åpent for spørsmål og diskusjon. Hver etappe i stafetten varer 25 minutter og foregår på trossedekket, akter på MS Sandnes.

Arrangementene er gratis og åpne for alle. Påmelding er ikke nødvendig.

 

Onsdag 15. august

14:30 Etappe 1: Hva vi vet om kollektiv lønnsfastsettelse og minstelønnsregulering i Nord-Europa: Endringer siden 2000

Jon Erik Dølvik. Euro-krisen satte søkelys på virkningene av nasjonale og europeiske deregulerings-inngrep i lov- og avtalesystemene i arbeidslivet i Sør-Europa og Irland. Men hvordan har omveltningene etter årtusenskiftet påvirket lov- og avtalesystemene i Nord-Europa? Hvordan har partene og myndighetene respondert på utfordringene? Har resultatet vært ytterligere markedsliberalisering, status quo eller tendenser til økt statlig eller kollektiv regulering?

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7894

15:00 Etappe 2: Hva vi vet om fleksibel arbeidstid - hvem har og hvem har ikke?

Kristine Nergaard. En ny rapport viser at knappe halvparten av norske lønnstakere har en ordning med fleksitid og en drøy tredjedel kan jobbe hjemmefra. Muligheten for fleksibel arbeidstid trekkes ofte fram som viktig for småbarnsforeldre og deres yrkesdeltakelse. Men undersøkelsen viser at type stilling og type arbeidsoppgaver er like viktig for hvem som har tilbud om fleksibel arbeidstid, og at det er mange yrker hvor fleksitid er lite vanlig.

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7899

15:30 Etappe 3: Hva vi vet om konsekvensene av Brexit for det arbeidslivspolitiske handlingsrommet i EØS og Norge

Jon Erik Dølvik. I den norske debatten om Brexit har arbeidslivspolitikken glimret med sitt fravær. Hvilke virkninger kan ventes når den frie bevegelsen mellom arbeids- og tjenestemarkedene i UK og EU/EØS, inklusive Norge, opphører? Og hva kan det bety for arbeidslivspolitikken at UK – en av de viktigste bremseklossene i EUs arbeidslivspolitikk – forlater Unionen? Hva betyr dette for norsk europadebatt?

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7930

16:00 Etappe 4: Hva vi vet om hvem de uorganiserte er

Kristine Nergaard. Over halvparten av norske arbeidstakere er i dag uorganiserte, og hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden har varslet en felles innsats for å styrke organisasjonsgraden. Da er det viktig å vite hvem de uorganiserte er og hva som forklarer at de ikke er medlem av en fagforening. Her oppsummerer vi hva vi vet om holdninger til organisering og hvilke utviklingstrekk i arbeidsmarkedet som gjør at veien til et medlemskap er blitt lengre for mange.

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7931

16:30 Etappe 5: Hva vi vet om effekten av teknologiske endringer og digitalisering på sysselsettingen

Johan Røed Steen. Digitalisering og ny teknologi har potensiale til å endre dagens arbeidsliv. Hva vet vi om konsekvensene av teknologiske endringer for arbeidsmarkedet, og hvordan har tidligere teknologiendringer påvirket sysselsettingsstrukturen?

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/8165

Torsdag 16. august

09:30 Etappe 6: Hva vi vet om uanstendig arbeid i globale verdikjeder

Mark Taylor. Anstendig arbeid er avhengig av både god regulering og sterk fagbevegelse nasjonalt. Men hva skjer når produksjonen er global? Hva er den største utfordringen for arbeidstakeres rettigheter, og hvor står vi i kampen om løsninger?

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7932

10:00 Etappe 7: Hva vi vet om verneombudsordningen i en ny tid i bygg og anlegg

Rolf Andersen og Mona Bråten. Bygge- og anleggsnæringen har vært kjennetegnet av store strukturelle og institusjonelle endringer de seneste årene. Med dette som bakteppe diskuterer vi hvilken rolle verneombudene har i HMS-arbeidet på store bygge- og anleggsplasser i dag, og i hvilken grad verneombudene involveres i HMS-arbeidet. Et sentralt spørsmål er hvorvidt arbeidstakermedvirkningen på HMS-området er i ferd med å svekkes, slik forskningsbidrag fra flere EU-land konkluderer

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7933

10:30 Etappe 8: Hva vi vet om slitertillegget til AFP i privat sektor

Ståle Østhus. Slitertillegget var et viktig tema i årets lønnsoppgjør. Hva vet vi om utforming og kostnader

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7934

11:00 Etappe 9: Hva vi vet om profesjonelle pokerspillere og andre lekprofesjonelle

Niri Talberg. Begrepet lekprofesjonelle kommer fra Niris avhandling og handler om å leve av noe som tidligere kun ble sett på som en lek/fritidsaktivitet, herunder dataspill, idrett eller sosiale medier. Til felles har aktivitetene at de forutsetter en svært stor tidsinvestering og der avkastningen er usikker både på kort og lang sikt. I tillegg kan samfunnets oppfatninger av fenomenet ofte være svakt begrunnet. 

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7962

11:30 Etappe 10: Hva vi vet om taus kunnskap og erfarne ringrever i norsk arbeidsliv

Anne Inga Hilsen. Med en aldrende befolkning og mål om at flere skal arbeide lenger, blir seniorkompetanse et viktig tema. Lang erfaring og høy alder - hvilken verdi har det i arbeidslivet? Hva skal til for å sette ord på den tause erfaringskunnskapen man opparbeider gjennom et langt yrkesliv?

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7963

12:00 Lunsjpause

13:30 Etappe 11: Hva vi vet om barnefattigdom

Tone Fløtten. Den norske barnefattigdommen har mer enn doblet seg siden 2000. Nå sies det at ett av ti barn vokser opp i fattigdom. Men kan vi snakke om barnefattigdom i rike Norge? Og hva vet vi egentlig om hvordan de fattige barna har det?

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7966

Denne etappen utgår dessverre:
14:00 Etappe 12: Hva vi vet om Kinas kamp mot fattigdom

Kristin Dalen. Xi Jinping har lovet å utrydde ekstrem fattigdom i Kina innen kommunistpartiets hundreårsjubileum i 2021. Hvordan skal de klare det? Fafo-forsker og Kina-kjenner Kristin Dalen gir et innblikk i planer og gjennomføring.

14:30 Etappe 13: Hva vi vet om utdanning for sårbare barn i Kina

Huafeng Zhang. For ti år siden gjorde kinesiske myndigheter 9-årig utdanning obligatorisk og gratis for alle. I dag går flere barn enn noen gang på skole i Kina, men det er likevel utfordringer. Fafo-forsker Zhang Huafeng gir et innblikk i den økende ulikheten innenfor utdanning i Kina, spesielt når det gjelder fattige barn.

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7964

15:00 Etappe 14: Hva vi vet om inkluderende utdanning i Sahel

Halvor Storrusten. Mange steder i Sahel er det vanligst ikke å kunne lese og skrive. Etter et halvt århundre med feilet skolepolitikk, er to dilemmaer for en reform vektingen mellom ressursbruk på de mange og de antatt svake, og mellom universelle og kulturelle rettigheter, ferdigheter og systemer.

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7967

15:30 Etappe 15: Hva vi vet om fraværsgrensen i videregående skole

Mathilde Bjørnset. Etter innføringen av en nasjonal grense for udokumentert fravær i videregående opplæring høsten 2016, har fraværet blitt redusert. Men hvilke indirekte og utilsiktede konsekvenser har innføringen av fraværsgrensen hatt? Og for hvem? Lokale tilpasninger av regelverket fører til forskjellsbehandling, og vi deler noen erfaringer fra elever og lærere.

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7968

16:00 Etappe 16: Hva vi vet om studieforbundene som læringskatalysatorer.

Niri Talberg. Studieforbundenes målsetninger er å styrke demokratiet, bidra til bærekraftig utvikling, engasjere og utvikle aktive medborgere, fremme integrering, motivere til kompetanseutvikling, styrke kulturelt mangfold, øke deltakelsen i kulturlivet, supplere det offentlige utdanningstilbudet og være en selvstendig arena for læring. Niri forteller om tentative funn fra et pågående forskningsprosjekt med fem kasusstudier av kurs innenfor ulike læringsspor.

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7970

16:30 Etappe 17: Hva vi vet om voksne som tar fagbrev

Anna Hagen Tønder. Mer enn fire av ti som fullfører en yrkesfaglig utdanning i Norge er voksne. Hvem er de? Hvorfor gjør de det? Og hadde det ikke vært bedre om de hadde fullført utdanningen da de var unge?

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7971

17:00 Målgang. Takk for denne gang.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B