Brukerveiledning for administratorer

5.1.8 – Widgetkit – vise bilder og tekst på kreative måter

Yootheme har tre hovedproduket: ZOO, layoutmaler (ZOO kaller disse for «Themes») og Widgetkit. Alle tre benyttes på fafo.no. I dette kapitlet skal vi gjennomgå Widgetkit.

Hva er Widgetkit og hvilke Widgets er tilgjengelige

Widgetkit er et moderne «rammeverk» for å lage ulike typer moduler uten å måtte kode noe, verken i PHP, HTML eller CSS. Pr. høsten 2015 er følgende «Widgets» tilgjengelige:

 Alle disse Widget kan konfigureres på ulike måter.

Hvordan lage en Widget

Selve Widgeten lages via Components > Widgetkit. Her ser du en liste over allerede eksisterende Widgets. Vær klar over at Widgetkitene og bruken av dem er to atskilte ting. Widgetkit defineres via Components > Widgetkit, men aktiveres for bruk enten ved å innsette en kode i en artikkeltekst eller ved å opprette en Widgetkit-modul og plassere denne i en ønsket posisjon. Hver Widget-type har en rekke konfigurasjonsinnstillinger og det vil sprenge alle rammer for denne veiledningen hvis vi skulle gå gjennom alle disse for hver Widget-type. Mange av valgene og innstillingene er imidlertid felles for ulike Widgets og/eller selvforklarende, så vi skal nøye oss med å gå gjennom ett eksempel på hvordan du oppretter en ny Widget, samt vise et eksempel på en enkel Slideshow Widget:

Opprette en ny Grid Stack Widget

La oss si at du ønsker å opprette en side som viser bilder og ingressen fra publiserte Fafo-rapporter i form av en Grid Stack på siden. Da må du gjøre følgende:

 1. Gå til Components > Widgetkit og klikk på New.
 2. For Select Content Type velger du ZOO, og for Widget-type klikker du på det første symbolet: Grid Stack. Deretter klikker du på Create-knappen.
 3. Gi Widgeten et navn, f.eks. «Min første Widget».
 4. Velg et innhold fra App-menyen: Publikasjoner. I det øyeblikket du velger en app, vises en rekke andre valg.
 5. Velg Mode = Categories, Category = Fafo-rapporter, Limit = 4 og Order = Creation Date Reversed (nyeste først).
 6. I bolken Mapping velger du Type = Publikasjoner. Deretter må du tildele ZOO-elementene til de ulike Widgetkit-feltene. Eksempelvis content = Ingress, media = Forsidebilde osv.

Nå har du definert innholdet (Content), deretter må du konfigurere visningen av Widgeten, dette gjøres ved å velge konfigurasjonsinnstillinger under Settings (knapp øverst til høyre i vinduet):

 1. Klikk på Settings. Det nye vinduet har fire menyvalg på venstre side.
 2. Under menyvalget Layout velger du Media Width = 20% (bildene er ikke så store). For de øvrige valgene kan du eksperimentere med ulike alternativer.
 3. Under menyvalget Media må du aktivere Display: Show Media, Image Width = 120 (px) og Image Height = 165 (px).
 4. Under menyvalget Content velger du Display = Show Title og Show content, de øvrige kan du eksperimentere med.
 5. Under menyvalget General kan du eventuelt legge inn en HTML-klasse, dersom du ønsker å opprette en spesifikk CSS-regel for denne Widgeten.
 6. Klikk på Save & Close. 

Nå har du opprettet en Widget, og den enkleste måten å vise den på er å bygge den inn i en ZOO-artikkel på en side. Da plasserer du deg bare på en tom linje der du ønsker Widgeten skal vises og klikker på knappen Widget under tekstfeltet. Du får da opp lista med Widgeter og velger den du nettopp laget. Klikk på Save eller Sav & Close for artikkelen du står i. Nå kan du gå til den aktuelle nettsiden for å se om resultatet er blitt som forventet.

NB! Dersom du befinner deg på den publiserte/aktive versjonen av fafo.no må du gjøre denne testen på en side som brukerne vanligvis ikke kommer til, f.eks. ved å opprette en ny, intern side under Redigeringsmeny. Når du er ferdig med å teste må huske på å fjerne Widgeten igjen, eventuell slette testsiden helt.

Hvordan vise en Widget på nettsidene

Vi har allerede vist den ene måten å vise en Widget på; ved å klikke på Widgetkit-knappen for å plassere en Widget på ønsket sted i en artikkel.

Den andre måten å vise en Widget på er som en modul. Som eksempel kan vi bruke Google-kartet som vises i bunnteksten på alle norske og engelske sider:

 1. Gå til Extensions > Modules og velg Select Type = Widgetkit.
 2. Klikk på modulen «Where we are». som du ser er konfigurasjonen meget enkelt. Det eneste du trenger å gjøre er å velge Widget, alle de andre valgene er standardvalg for posisjon (bottom-c) hvilke sider den skal vises på (Assignment), hvorvidt tittelen skal vises osv.

Det er alt!

Widgetkit-eksempler

Her ser du hvordan en Grid Stack og en Slider Widget kan se ut.

Grid Stack Widget

Trøbbel i grenseflatene

Trøbbel i grenseflatene

I denne rapporten presenterer vi resultatene fra en spørreundersøkelse om kommunal organisering, initiativer og erfaringer med å fremme mer helhetlig og tidlig innsats overfor utsatte barn og unge. På bakgrunn av denne undersøkelsen og et tidligere utviklet kunnskapsgrunnlag om tverrsektorielt samarbeid drøfter vi hvordan man kan lykkes med bedre tverrsektorielt samarbeid som et virkemiddel for en mer helhetlig, tidlig innsats overfor utsatte barn og unge – eller bedre tverrsektoriell innsats for å forebygge utenforskap og fremme sosial inkludering.I denne rapporten presenterer vi resultatene fra en spørreundersøkelse om kommunal organisering, initiativer og erfaringer med å fremme mer helhetlig og tidlig innsats overfor utsatte barn og unge. På bakgrunn av denne undersøkelsen og et tidligere utviklet kunnskapsgrunnlag om tverrsektorielt samarbeid drøfter vi hvordan man kan lykkes med bedre tverrsektorielt samarbeid som et virkemiddel for en mer helhetlig, tidlig innsats overfor utsatte barn og unge – eller bedre tverrsektoriell innsats for å forebygge utenforskap og fremme sosial inkludering.

Utfordringer i grenseflatene mellom tjenester er et gjennomgangstema i denne rapporten. Det at ansvar skyves mellom tjenester, informasjon glipper, og ingen tar ansvar for helheten eller koordineringen av tjenestene. Manglende samarbeid kan medføre at behov ikke oppdages tidlig nok, og at barn og unge ikke får den oppfølgingen de trenger. Det er «trøbbel» i velferdsstatens grenseflater.


Håndheving av regler for midlertidige ansettelser og innleie

Håndheving av regler for midlertidige ansettelser og innleie


Fra gallionsfigur til overarbeidet altmuligmann?

Fra gallionsfigur til overarbeidet altmuligmann?

Framtidens skole er avhengig av god skoleledelse, og det er derfor bekymringsverdig at flere opplever det som utfordrende å rekruttere skoleledere til dagens skole. I dette notatet er temaet rekruttering til skolelederjobber. Ettersom rekruttering både handler om tilfang av søkere til nye stillinger og om gjennomstrømning og turnover, behandler vi begge delene i dette notatet. Funnene vi presenterer er basert på analyser av en spørreundersøkelse til skoleeiere og skoleledere som er medlem av skolelederforbundet, samt kvalitative caseundersøkelser i tre kommuner.


ABE-reformen i staten

ABE-reformen i staten

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen) ble innført av Erna Solbergs regjering fra og med budsjettåret 2015.Gjennom å kutte 0,5 prosent av driftsutgiftene til alle statlige virksomheter og fordele kuttene til politisk prioriterte områder ville regjeringen gi insentiver til mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom for å finansiere satsinger.

Men har reformen ført til en mer effektiv statlig forvalting? Denne rapporten drøfter hva slags tiltak ABE-reformen er, blant annet ved å sammenlikne med tilsvarende reformer i andre land.Gjennom intervjuer og en kvantitativ spørreundersøkelse til ledere og tillitsvalgte belyser rapporten hvordan departementer og underliggende etater håndterer de årlige budsjettkuttene, hva de kan bety for tjenestekvalitet og effektivitet i statlige virksomheter, og hvordan kuttene påvirker lederes, tillitsvalgtes og ansattes arbeidshverdag.

Slideshow Widget

Her er et eksempel på en lysbilde-Widget (Test bilder 195x88 px), den er av typen Slideshow.

 • a1
 • a10
 • a11
 • a12
 • a13
 • a2
 • a3
 • a4
 • a5
 • a6
 • a7
 • a8
 • a9

Denne widgeten viser alle bildene i mappen images/test/195x88 i alfabetisk rekkefølge. Det er 13 bilder i mappen, og de er satt til å skifte med 3000 ms (millisekunder) mellomrom, hver overgang tar 500 ms.

Slidenav (skifte mellom bildene) er satt til Default, det vil si at det vises < og > for å skifte bilder framover eller bakover manuelt.

Redigeringsmeny