Brukerveiledning for administratorer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

5.1.8 – Widgetkit – vise bilder og tekst på kreative måter

Yootheme har tre hovedproduket: ZOO, layoutmaler (ZOO kaller disse for «Themes») og Widgetkit. Alle tre benyttes på fafo.no. I dette kapitlet skal vi gjennomgå Widgetkit.

Hva er Widgetkit og hvilke Widgets er tilgjengelige

Widgetkit er et moderne «rammeverk» for å lage ulike typer moduler uten å måtte kode noe, verken i PHP, HTML eller CSS. Pr. høsten 2015 er følgende «Widgets» tilgjengelige:

 Alle disse Widget kan konfigureres på ulike måter.

Hvordan lage en Widget

Selve Widgeten lages via Components > Widgetkit. Her ser du en liste over allerede eksisterende Widgets. Vær klar over at Widgetkitene og bruken av dem er to atskilte ting. Widgetkit defineres via Components > Widgetkit, men aktiveres for bruk enten ved å innsette en kode i en artikkeltekst eller ved å opprette en Widgetkit-modul og plassere denne i en ønsket posisjon. Hver Widget-type har en rekke konfigurasjonsinnstillinger og det vil sprenge alle rammer for denne veiledningen hvis vi skulle gå gjennom alle disse for hver Widget-type. Mange av valgene og innstillingene er imidlertid felles for ulike Widgets og/eller selvforklarende, så vi skal nøye oss med å gå gjennom ett eksempel på hvordan du oppretter en ny Widget, samt vise et eksempel på en enkel Slideshow Widget:

Opprette en ny Grid Stack Widget

La oss si at du ønsker å opprette en side som viser bilder og ingressen fra publiserte Fafo-rapporter i form av en Grid Stack på siden. Da må du gjøre følgende:

 1. Gå til Components > Widgetkit og klikk på New.
 2. For Select Content Type velger du ZOO, og for Widget-type klikker du på det første symbolet: Grid Stack. Deretter klikker du på Create-knappen.
 3. Gi Widgeten et navn, f.eks. «Min første Widget».
 4. Velg et innhold fra App-menyen: Publikasjoner. I det øyeblikket du velger en app, vises en rekke andre valg.
 5. Velg Mode = Categories, Category = Fafo-rapporter, Limit = 4 og Order = Creation Date Reversed (nyeste først).
 6. I bolken Mapping velger du Type = Publikasjoner. Deretter må du tildele ZOO-elementene til de ulike Widgetkit-feltene. Eksempelvis content = Ingress, media = Forsidebilde osv.

Nå har du definert innholdet (Content), deretter må du konfigurere visningen av Widgeten, dette gjøres ved å velge konfigurasjonsinnstillinger under Settings (knapp øverst til høyre i vinduet):

 1. Klikk på Settings. Det nye vinduet har fire menyvalg på venstre side.
 2. Under menyvalget Layout velger du Media Width = 20% (bildene er ikke så store). For de øvrige valgene kan du eksperimentere med ulike alternativer.
 3. Under menyvalget Media må du aktivere Display: Show Media, Image Width = 120 (px) og Image Height = 165 (px).
 4. Under menyvalget Content velger du Display = Show Title og Show content, de øvrige kan du eksperimentere med.
 5. Under menyvalget General kan du eventuelt legge inn en HTML-klasse, dersom du ønsker å opprette en spesifikk CSS-regel for denne Widgeten.
 6. Klikk på Save & Close. 

Nå har du opprettet en Widget, og den enkleste måten å vise den på er å bygge den inn i en ZOO-artikkel på en side. Da plasserer du deg bare på en tom linje der du ønsker Widgeten skal vises og klikker på knappen Widget under tekstfeltet. Du får da opp lista med Widgeter og velger den du nettopp laget. Klikk på Save eller Sav & Close for artikkelen du står i. Nå kan du gå til den aktuelle nettsiden for å se om resultatet er blitt som forventet.

NB! Dersom du befinner deg på den publiserte/aktive versjonen av fafo.no må du gjøre denne testen på en side som brukerne vanligvis ikke kommer til, f.eks. ved å opprette en ny, intern side under Redigeringsmeny. Når du er ferdig med å teste må huske på å fjerne Widgeten igjen, eventuell slette testsiden helt.

Hvordan vise en Widget på nettsidene

Vi har allerede vist den ene måten å vise en Widget på; ved å klikke på Widgetkit-knappen for å plassere en Widget på ønsket sted i en artikkel.

Den andre måten å vise en Widget på er som en modul. Som eksempel kan vi bruke Google-kartet som vises i bunnteksten på alle norske og engelske sider:

 1. Gå til Extensions > Modules og velg Select Type = Widgetkit.
 2. Klikk på modulen «Where we are». som du ser er konfigurasjonen meget enkelt. Det eneste du trenger å gjøre er å velge Widget, alle de andre valgene er standardvalg for posisjon (bottom-c) hvilke sider den skal vises på (Assignment), hvorvidt tittelen skal vises osv.

Det er alt!

Widgetkit-eksempler

Her ser du hvordan en Grid Stack og en Slider Widget kan se ut.

Grid Stack Widget

Innleie i byggebransjen i Trondheim

Innleie i byggebransjen i Trondheim

Tema for denne rapporten er innleie av arbeidskraft på byggeplasser i Trondheim. Datagrunnlaget er en kartlegging på byggeplassene som ble gjennomført av fem fagforeninger i november 2018. Undersøkelsen viser at om lag 18 prosent av arbeidstakerne var innleid, og at 12 prosent kom fra et bemanningsforetak. De øvrige er innleid fra en annen produksjonsbedrift. Andelen innleide arbeidstakere var høyest innen tømrer- og betongarbeid. Kartleggingen viser videre at det er lite vanlig at innleiebedriftene inngår skriftlig avtale med tillitsvalgte om innleien, til tross for at kjennetegn ved innleieforholdene tilsier at slik avtale er nødvendig.


Studieforbundene som læringskatalysator

Studieforbundene som læringskatalysator

I denne rapporten beskriver vi studieforbundenes rolle i voksenopplæringen. Vi ser på hvilket utbytte deltakerne har av kursene, og vi spør om hva det er som motiverer til deltakelse – og hva som motiverer lærere/instruktører. Bidrar kursene til at personer med kort formell utdanning får et nytt og mer positivt møte med en teoretisk læringsarena? Vi finner at studieforbundene spiller en aktiv rolle overfor lærere/instruktører, men at deres rolle er mindre tydelig for kursdeltakerne. Personer med kort utdanning oppgir i størst grad at kursene er relevante for deres nåværende jobb og potensielt framtidige jobber. Videre oppga de at kurs der de får bruke sin praktiske arbeidserfaring, gjør læringsprosessen enklere og studiet lystbetont. Deltakerne beskriver læringsfellesskapet og kursholdernes engasjement som svært positivt. Kursene framstår likevel som sårbare med hensyn til tap av ildsjeler.


Heving av aldersgrensen for stillingsvern

Heving av aldersgrensen for stillingsvern

I 2015 ble det besluttet å heve aldersgrensen for stillingsvern i Norge fra 70 til 72 år. Samtidig ble laveste tillatte bedriftsinterne aldersgrense hevet fra 67 til 70 år. Målet med lovendringen var å øke de eldste arbeidstakernes valgfrihet og, ikke minst, bidra til økt yrkesdeltakelse blant dem over 67 år.

I denne rapporten har vi undersøkt virksomhetenes og de ansattes tilpasning til aldersgrensen for stillingsvern i arbeidsmiljøloven og hevingen av denne.


Arbeidstidsforsøk i tre statlige etater

Arbeidstidsforsøk i tre statlige etater

Det har vært et mål for de sentrale partene i staten å gi ansatte større mulighet til å påvirke egen arbeidstid. Denne rapporten dokumenterer og evaluerer tre forsøk med arbeidstidsordninger i tre statlige etater. Fleksivakter i kriminalomsorgen er en omfordeling av arbeidstid der arbeidstaker jobber vakter på inntil 15 timer for senere å avspasere. Fleksivakt er frivillig, og det er arbeidstakeren som skal ta initiativ til å avtale fleksivakt. Arbeidstidsforsøket i Luftforsvaret omfatter brann-, rednings- og plasstjeneste (BRP). Forsøket innebærer at arbeidstakerne i stedet for å arbeide på en treskiftsordning hverdager og toskiftsordning i helger, går toskiftsordning med 12-timersvakter hele uken (24/7). I tolletaten er det gjennomført forsøk med såkalt samarbeidsturnus eller ønsketurnus. Her har ansatte fått mulighet til innenfor visse rammer å påvirke oppsettet av turnusen. Evalueringen viser at alle tre forsøk er godt mottatt av de ansatte.

Slideshow Widget

Her er et eksempel på en lysbilde-Widget (Test bilder 195x88 px), den er av typen Slideshow.

 • a1
 • a10
 • a11
 • a12
 • a13
 • a2
 • a3
 • a4
 • a5
 • a6
 • a7
 • a8
 • a9

Denne widgeten viser alle bildene i mappen images/test/195x88 i alfabetisk rekkefølge. Det er 13 bilder i mappen, og de er satt til å skifte med 3000 ms (millisekunder) mellomrom, hver overgang tar 500 ms.

Slidenav (skifte mellom bildene) er satt til Default, det vil si at det vises < og > for å skifte bilder framover eller bakover manuelt.

Redigeringsmeny