Brukerveiledning for administratorer

6.2 – Global konfigurasjon

Hvis du velger System > Global Configuration kommer du til en side hvor du kan foreta en rekke grunnleggende konfigurasjonsvalg både når det gjelder systemvalg og valg for de enkelte komponentene.

Konfigurasjonsvalgene for de ulike komponentene blir gjennomgått i kapitlene for hver enkelt komponent. I dette kapitlet skal vi kun gjennomgå valgene for Global Configuration.

Global Configuration har 5 faner, hvor hver av fanene viser en rekke konfigurasjonsvalg. Vi går gjennom de ulike fanene i rekkefølge:

Site-fanen

Når du klikker på Site får du opp en konfigurasjonsside med 4 konfigurasjonsbolker:

Site Settings

En del av valgene i denne bolken er selvforklarende; Site Name, Site Offline, Offline Message osv., disse vil ikke bli gjennomgått.

 • Mouse-over Edit Icons for: None, Modules, Modules & Menus. Dette valget angår redigering direkte på nettsidene (front-end redigering). Dersom man er logget inn og har de nødvendige tilgangsrettighetene så kan man i tillegg til å redigere artiklene på sidene også redigere moduler og eventuelt menyer. Dersom man setter dette menyvalget til Modules & Menus, vil et redigeringssymbol bli vist når man beveger musmarkøren over en modul eller meny på siden. Settes valget til Modules vises redigeringssymbolet kun over moduler.
 • På fafo.no er redigering fra brukersiden (front-end) begrenset til forskernes redigering av egne artikler. Dette valget er derfor satt til None.
 • Default Editor: Joomla! leveres standard med WYSIWYG-editoren TinyMCE, samt de to HTML-editorene Code Mirror og None. Men blant annet fordi fafo.no trenger editorer som kan tilpasses ulike behov (redigering fra front-end, administratorer og super-administratorer) så har fafo.no standardisert på JCE Editor. Du må ikke velge en annen editor her, da dette vil medføre at editorene på alle nivåer vil bli endret! JCE Editor er gjennomgått i kapittel 5.1.5 – JCE Editor - editor som kan skreddersys for ulike formål og brukergrupper.
 • Default Captcha: Captcha er en fellesbetegnelse på diverse teknikker for å forhindre at roboter av ulike slag skal klare å komme seg inn og endre på innhold på sidene. Det er ofte brukt i forbindelse med brukerregistrering direkte på nettsidene, utfylling av formularer osv. En Captcha-modul vil da vise f.eks. en tall- eller bokstavkombinasjon på en litt fordreid måte, som brukeren må taste inn i et felt for å bevise at det faktisk er en reell bruker som fyller ut formularet på nettsidene, ikke et robot-program (slike programmer har problemer med å lese tall eller bokstaver som framstår fordreid eller delvis dekket av grafikk osv., mens vi mennesker som regel klarer å tolke disse uten særlige problemer).
 • På fafo.no er det kun forskerne som kan logge seg på og redigere fra brukersiden, så det er ikke behov for å aktivere noen form for Captcha. Selvsagt kan det tenkes at uvedkommende få tak i en forskers brukernavn og passord, men da vil det uansett ikke hjelpe om det var installert Captcha eller ikke. Dette valget er defor satt til None Selected.
 • Default Access Level: I utgangspunktet er alle artikler etc. som blir publisert på fafo.no offentlige, altså tilgjengelige for alle. Omvendt blir de interne sidene gitt en begrenset tilgang som krever innlogging med brukernavn og passord. Dette valget er defor satt til Public.
 • Default List Limit: Standardvalget her er 20. Det er rett og slett en innstilling for hvor mange poster som vises i ulike lister i administratorgrensesnittet. Antall poster i de ulike listene kan endres manuelt for hver listetype i administratorgrensesnittet, men 20 poster er et OK utgangspunkt.
 • Default Feed Limit/Feed Email Address: Dette benyttes ikke på fafo.no. Se kapittel 5.1.2 – obGrabber - automatisk innhenting av eksterne artikler om Fafo for en gjennomgang av hvordan nyheter hentes inn automatisk til fafo.no (Fafo i media).

Metadata Settings

 • Site Meta Description: Her bør det stå en kort beskrivelse av hva Fafo står for og jobber med. Denne beskrivelsen er det første en søkemotor «ser», så det er viktig at denne beskrivelsen er god. NB! Du kan også legge inn en Meta Description som er spesifikk for hver eneste artikkel i ZOO.
 • Site Meta Keywords: Her legger man inn nøkkelord (atskilt av komma) som beskriver de ulike områdene som Fafo beskjeftiger seg med; pensjon, integrasjon, fattigdom osv. NB! Du kan også legge inn en Meta Keywords som er spesifikke for hver eneste artikkel i ZOO.
 • Robots: Index, Follow. fafo.no er et åpent nettsted som stadig oppdateres. For at flest mulig skal finne artikler etc. på fafo.no når de leter etter informasjon om et emne, så er valget her satt til at alle søkeroboter skal både indeksere sidene og sjekke dem opp hyppig for å registrere endringer.
 • NB! I ZOO er det mulig å sette andre valg for bestemte typer sider. F.eks. er ZOO konfigurert slik at roboter verken skal indeksere eller overvåke disse dokumentasjonssidene, de har ingen interesse for vanlig besøkende på fafo.no-sidene.
 • Content Rights: Her kan man skrive inn en global setning om rettigheter til artikler etc. på fafo.no. Dette vil ikke vises på sidene, men søkemotorer vil «se» denne metataggen.
 • Show Author Meta Tag: Fungerer som en metatagg på samme måte som Content Rights.
 • Show Joomla Version: Fungerer som en metatagg på samme måte som Content Rights. Dette valget skal stå på No, da det i enkelte tilfeller kan utgjøre en sikkerhetsrisiko å avsløre hvilken Joomla-version nettsidene har, f.eks. dersom det blir kjent at en bestemt Joomla-version har en feil som kan utnyttes.

SEO Settings

Disse innstillingene angår hvordan URLene (nettsideadressene) på fafo.no framstår for vanlige brukere. En typisk ZOO-side på fafo.no vil ha en adresse som ser omtrent slik ut: http://www.fafo.no/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=8944&Itemid=628&lang=nb. Søkemotorer har ingen problemer med å lese denne typen adresser, men for oss mennesker framstår en slik adresse som temmelig kryptisk. 

 • Search Engine Friendly URLs: Alternativet er å bruke en adresse som inneholder aliaset til den siden du lenker til. Da vil f.eks. adresseeksempelet ovenfor framstå som http://www.fafo.no/index.php/nb/brukerveiledning-for-administratorer/item/5-1-5-jce-editor-editor-som-kan-skreddersys-ulike-formal-og-brukergrupper. Selv om adressen er minst like lang er den mye mer forståelig for de fleste, og faktisk også mer «leselig» for en søkemotor. I tillegg skjuler den viktig informasjon om artikkelens ID osv., noe som er gunstig rent sikkerhetsmessig. Dette valget er derfor satt til Yes.
 • Use URL rewriting: Dersom man aktiverer denne funksjonen på korrekt måte kan visse deler av URLen fanges opp og endres/fjernes. For eksempel kunne dette gjort at man fikk fjernet «index.php» i adressen ovenfor. Men det kan oppstå problemer i forbindelse med bruken av denne innstillingen (den krever forøvrig at det første valget er satt til Yes) og nytten er ikke vurdert som spesielt stor, slik at dette valget er satt til No på fafo.no.
 • Add suffix to URL: Hvis dette valget settes til Yes vil det bli lagt til en endelse på slutten av URLene, f.eks. «.html» eller «.php», avhengig av innholdet. Dette valget er satt til No på fafo.no.
 • Include Site Name in Page Titles: Valgene her er After, Before, No. Dette valget er satt til No på fafo.no.

Cookie Settings

 • Cookie Domain/Cookie Path: Disse valgene er ikke i bruk på fafo.no.

System-fanen

Denne fanen inneholder også 4 bolker med konfigurasjonsvalg, men hver bolk består kun av 2-3 valg:

System Settings

Begge valgene her er selvforklarende. Du må logge deg på cPanel og gå til File Manager for å komme til /home/fafo/public_html/log.

Debug Settings

Disse valgene brukes kun i utviklingsfasen av et nettsted. Begge valgene er satt til No for fafo.no.

Cache Settings

 • Cache/Cache Handler/Cache Time: Du kan aktivere den interne buffer-funksjonen i Joomla!, men siden innholdet på fafo.no endres flere ganger daglig, kan dette føre til at hyppige brukere ikke får se det nyeste innholdet med en gang, men en bufret («cachet») versjon. Dette valget er derfor satt til No på fafo.no. NB! Dette valget har ingen innflytelse på buffer-innstillingene som er gjort i de enkelte nettleserne hos brukerne.

Session Settings

 • Session Lifetime/Session Handler: Angir hvor lenge (i minutter) det går før en administrator som er logget inn i administratorgrensesnittet blir logget ut automatisk dersom de ikke utfører noen handlinger. Dette er en sikkerhetsforanstaltning, f.eks. hvis en administrator forlater arbeidsplassen sin når hun er logget inn. Dette valget er satt til 15 (minutter) på fafo.no. Det er to ting som man bør passe på i denne forbindelsen:
 • Endringer kan gå tapt: Dersom en administrator har gjort endringer f.eks. i en artikkel, men glemt å trykke på Save eller Save & Close, så vil disse endringene forsvinne dersom de logges ut automatisk på grunn av inaktivitet.
 • Artikkelen blir låst: Dersom dette skjer, så vil i tillegg artikkelen vises med et låsesymbol, og navnet på administratoren som jobbet med artikkelen vil vises hvis man fører musmarkøren over symbolet. En Super Administrator kan oppheve låsingen, men det bør uansett unngås.

Server-fanen

Det er ganske mange valg på denne siden, men de vil ikke bli gjennomgått. VALGENE PÅ DENNE SIDEN SKAL IKKE ENDRES MED MINDRE DU VET NØYAKTIG HVA DU GJØR OG HVILKE KONSEKVENSER DETTE FÅR. Dersom f.eks. databaseinnstillingene endres, vil sidene øyeblikkelig gå ned og ikke lenger være tilgjengelige.

 • Error Reporting: Den eneste innstillingen på denne siden som det kan være aktuelt å endre på midlertidig, er Error Reporting. Dersom du feilsøker på sidene, kan det være nyttig å f.eks. sette denne innstillingen til Maximum eller Development i en kort periode mens du feilsøker, slik at du får meldinger om feil på den eller de sidene du undersøker. NB! Dette kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko og må brukes med forsiktighet! Eventuelle endringer her må kun benyttes mens man feilsøker og deretter slås av øyeblikkelig.

Permissions-fanen

Dette er de globale innstillingene for de ulike brukergruppenes tilgangsrettigheter på fafo.no. Tilgangsrettigheter blir gjennomgått i kapittel 7.1 – Brukere og tilgangsrettigheter.

Text Filters-fanen

Valgene på denne fanen angår hvilke rettigheter ulike brukergrupper skal ha når det gjelder redigering av innholdet på fafo.no. F.eks. betyr No HTML at denne brukergruppen ikke kan legge inn noen form for HTML-kode hvis de redigerer innhold på sidene, mens No Filtering betyr at det ikke er noen begrensning på hvilken type kode som legges inn. Dette kan være svært aktuelt på nettsider hvor mange ulike brukergrupper har redigeringsrettigheter, men på fafo.no er situasjonen mye enklere, da det kun er forskerne og administratorene som kan redigere noe. Dessuten er f.eks. redigeringsmulighetene til forskerne regulert gjennom innstillingene av JCE Editor. 

Redigeringsmeny