AFP-pensjonisten: sliten – eller frisk og arbeidsfør?
En analyse av tidlig pensjonering og bruk av AFP i privat sektor

Fafo-rapport 385
ISBN 82-7422-374-8
ISSN 0801-6143

2002

Nettutgave

(pdf 705 kB)

Ordrenummer:

385