Integreringstiltak for innvandrere
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Integreringstiltak for innvandrere

Kontakt

Integreringsarbeidet overfor flyktninger har hatt en sentral plass i Fafos forskning siden midten av 1990-tallet. Vi fulgte introduksjonsordningen fra prøveprosjektstadiet og over i gjeldende politikk, og har gjennomført en rekke evalueringer av ordningen. Våre forskningsinteresser er knyttet til gjennomførbarhet og effektivitet av tiltak, men også til brukermedvirkning og brukererfaringer, og til etiske implikasjoner av å anvende obligatoriske kvalifiseringstiltak og økonomiske sanksjoner overfor en gruppe som har få alternative kilder til livsopphold. Vi har også gjennomført en rekke prosjekter knyttet til NAVs rolle i integreringsarbeidet, både som samarbeidspartner for introduksjonsordningen, og som selvstendig aktør som har innvandrere som en stadig viktigere målgruppe for sine tiltak. I dagens situasjon er kunnskap om hva som kan løfte flyktninger raskere inn i arbeidsmarkedet viktigere enn noensinne.

2015 var preget av stor tilstrømming av asylsøkere. 31 145 personer søkte asyl i Norge i løpet av 2015 - det store flertallet i årets siste måneder. Denne utviklingen kom i etterkant av et tiår som har vært preget av den største innvandringsveksten i moderne tid. Per 1.1.2015 var det 669 378 innvandrere i Norge. Den største veksten i løpet av tiåret skyldes arbeidsinnvandring, men også familieinnvandring har økt jevnt. Flyktningeinnvandringen var fram til i 2015 mer stabil. Flyktninger som har fått opphold er grupper med lav returrate, og mange av flyktningegruppene vokser dermed over tid. Flyktninger og familiegjenforente har også – ikke overraskende – større utfordringer med å få innpass i det norske arbeidslivet enn det familieinnvandrerne har.

Friberg, J. H. (2019). Does selective acculturation work? Cultural orientations, educational aspirations and school effort among children of immigrants in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies.

Jon Horgen Friberg

Kavli, H. C. & Nilsen, R. A. (2019). Stepping in or stepping out? Immigrant women at work in Norway. Chapter 12 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Hanne C. Kavli & Roy Nilsen

Djuve, A. B. & Kavli, H. C. (2018). Refugee integration policy the Norwegian way – why good ideas fail and bad ideas prevail. Transfer – European Review of Labour and Research.

Anne Britt Djuve & Hanne C. Kavli

Friberg, J. H. & Midtbøen, A. H. (2017). Innvandrernes etterkommere: Teoretiske og komparative perspektiver. Norsk sosiologisk tidsskrift 01 / 2017 (Volum 1).

Jon Horgen Friberg og Arnfinn H. Midtbøen

Friberg, J. H. & Midtbøen, A. H. (2017). Ethnicity as skill: immigrant employment hierarchies in Norwegian low-wage labour markets. Journal of Ethnic and Migration Studies.

Jon H. Friberg & Arnfinn H. Midtbøen

Hagelund, A. & Kavli, H. C. (2017). Integration. In B. Greve (ed.), Handbook of Social Policy Evaluation (pp 383-402). Edward Elgar Publishing.

Anniken Hagelund and Hanne Cecilie Kavli

Birkelund, G. E., Heggebø, K. & Rogstad, J. (2016). Additive or Multiplicative Disadvantage? The Scarring Effects of Unemployment for Ethnic Minorities. European Sociological Review.

Gunn Elisabeth Birkelund, Kristian Heggebø and Jon Rogstad

Friberg, J.H. & Olav Elgvin (2016), Når velferdsstaten bryter tilliten ned: Somaliske innvandrere i møte med NAV. Tidsskrift for samfunnsforskning 56 (03):257-284.

Friberg, J.H. & Olav Elgvin

Djuve, Anne Britt and Hanne C. Kavli (2015): Facilitating User Influence in Activation Programs: When Carers and Clerks meet Pawns and Queens. Journal of Social Policy, Volume 44, Issue 02, April 2015, pp 235-254

Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli

Djuve, Anne Britt, Anniken Hagelund og Hanne Kavli (2012): Innvandrede kvinner i kvalifisering. Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange. Kapittel 5 i Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.) Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjon og velferdsstaten. Universitetsforlaget. 2012

Anne Britt Djuve, Anniken Hagelund og Hanne Kavli

Hagelund, Anniken og Hanne C. Kavli (2011): If work is out of sight. Activation and citizenship for new refugees. In: Journal of European Social Policy. Volume 19, number 3, Sage publications. 2011

Anniken Hagelund og Hanne C. Kavli

Kavli, Hanne C (2008): Introduksjon av nyankomne flyktninger og innvandrere i Danmark, Sverige og Norge, Søkelys på arbeidslivet. Nummer 1. 2008

Hanne C. Kavli

Djuve, A. B. (2008). Nordiske erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere. Søkelys på arbeidslivet, 1.

Anne Britt Djuve

Djuve, Anne Britt and Hanne C. Kavli (2007): Integreringspolitikk i endring. Kap 8 i Dølvik et.al: Hamskifte. Den norske modellen i endring. Gyldendal Akademisk.

Djuve, Anne Britt og Kavli, Hanne C. (2007): Velferdsstatens skreddere. I Tidsskrift for Velferdsforskning.

Djuve, A. B. (2003). Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere – integrering eller overgrep? Søkelys på arbeidsmarkedet, 1.

Anne Britt Djuve