Arbeidstakernes medbestemmelse og medvirkning

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Hvordan praktiseres medvirkning og medbestemmelse i norsk arbeidsliv? Og hvordan vurderer relevante aktører denne praktiseringen?

Dette er sentrale problemstillinger i prosjektet, som skal føre til økt kunnskap på følgende områder:

1. Kunnskapsstatus: hva vet vi og hvor er kunnskapshullene?

2. Utbredelse: Hvilke ordninger er etablert og hva forklarer en eventuell variasjon?

3. Virkemåte: Hvordan fungerer etablerte ordninger, hver for seg og samlet?

4. Vurderinger: Hva mener aktørene om de etablerte ordningene

5. Samlet analyse

For å finne svar på disse spørsmålene vil vi ta i bruk spørreundersøkelser, litteraturstudie, kvalitative intervjuer med mer.

  • Prosjektperiode: januar 2019
  • - : april 2021