logo fafo 194x64
Kunnskapsgrunnlag for 0-24-samarbeidet – en innsats for utsatte barn og unge

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Utdaningsdirektoratet

0-24-samarbeidet startet i 2014 og ble gitt som et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet til underliggende direktorater. Utdanningsdirektoratet koordinerer arbeidet. Målet er å styrke samordningen av tjenestene og å få til en mer helhetlig innsats overfor utsatte barn og unge under 24 år og deres familier. Direktoratene jobber med bedre samordning av den statlige innsatsen og for å fremme tverrsektoriell innsats, men en viktig målsetting med 0-24-samarbeidet er å styrke samhandlingen i kommunene. Stat og kommune skal samhandle bedre om tiltak for at flere skal lykkes i skolen, fullføre videregående opplæring og delta i samfunnsliv som grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet. Fylkesmennene har som et eksplisitt oppdrag  å følge opp dette tverrsektorielle arbeidet overfor kommunene. Fafo skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag for deres arbeid. Problemstillingen for Fafos arbeid er: Hva vet vi om situasjonen for utsatte barn og unge i alderen 0–24 år, og hva er virksomme tiltak, modeller og metoder for å fremme en mer helhetlig, samordnet og tidlig innsats overfor målgruppa i kommunene?

  • Prosjektperiode: oktober 2018
  • - : september 2019

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi

Fafo Borggt2B