Teambasert styrermodell i Stokke kommune. En evaluering av erfaringer

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Stokke kommune, seksjon barnehage

Forskningstema

Arbeidsmiljø

Stokke kommune har utviklet og implementert en egen teamstruktur kalt «Nyskapende teamstruktur» for de kommunale barnehagene.

Arbeidet startet i januar 2013, og den nye modellen ble implementert i august samme år. Fafo skal evaluere erfaringer med teambasert styrermodell i Stokke kommune basert på tre fokusgruppeingervjuer med hhv styrerne, barnehageadministrasjonen og tillitsvalgte. Fafo har i et tidligere prosjekt kartlagt omfang og erfaringer med alternative styrermodeller i norske barnehager (Fafo-rapport 2015:43). Funnene i det tidligere prosjektet er et viktig bakteppe for evalueringen.

  • Prosjektperiode: desember 2016
  • - : januar 2017