Trakassering i arbeidslivet

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Forskningstema

Arbeidsmiljø

Hensikten med prosjektet er å framskaffe kunnskap om forebygging og håndtering av seksuell trakassering og trakassering på bakgrunn av kjønn i hotell- og restaurantbransjen i Skandinavia.

Vi skal gjennomføre kvalitative dybdeintervjuer med representanter for arbeidsgiver, avdelingsledere og ansatterepresentanter ved tre store hoteller (ett i hvert land). Lovreguleringen av trakassering/seksuell trakassering i Norge, Sverige og Danmark vil være bakteppe for vurdering av intervjudata fra hvert enkelt land.

  • Prosjektperiode: januar 2018
  • - : september 2018