logo fafo 194x64
Evaluering av Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Forskningstema

Fattigdom

Denne evalueringen skal gi bedre kunnskap om tilskuddskommunenes arbeid mot barnefattigdom, samt hvordan denne tilskuddsordningen virker inn i arbeidet mot barnefattigdom.

Tilskuddsordningen er forvaltet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

Evalueringen skal gi mer kunnskap om hvordan tilskuddskommunene jobber mot barnefattigdom, og identifisere gode metoder og løsninger i arbeidet. Evalueringen skal også se på de frivilliges bidrag i innsatsen mot barnfattigdom, samarbeidet mellom tilskuddskommunene og frivillig sektor. Evalueringen har tre overordnede problemstillinger:

1) I hvilken grad bidrar tilskuddsordningen til å bedre mulighetene for deltakelse for barn og unge berørt av fattigdomsproblemer på viktige sosiale arenaer?

2) Bidrar ordningen til å skape et mer inkluderende fritidsmiljø?

3) Er tilskuddsordningen hensiktsmessig innrettet og ressurseffektivt forvaltet sett i lys av den samlede innsatsen mot barnefattigdom?

Som del av evalueringen skal det gjennomføres dokumentstudier, nøkkelintervjuer, en survey til alle kommuner, casestudier i et utvalg tilskuddskommer og erfaringssamlinger for alle tilskuddskommuner.

  • Prosjektperiode: oktober 2016
  • - : desember 2017

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B