logo fafo 194x64
Boligsosiale spørsmål

Innenfor Fafos velferdsforskning har bolig vært et sentralt tema. Boligforskningen vår har utgangspunkt i velferdspolitikken, og belyser ulike sider ved bolig som levekårsgode, bolig for utsatte grupper, betydningen av sammenhengen mellom bolig og tjenester for at personer med oppfølgingsbehov skal kunne opprettholde en god bosituasjon.

Fafo har gjennomført flere forskningsprosjekter og oppdrag relatert til den norske innsatsen for å bekjempe bostedsløshet, og evalueringer av prosjekter, boligsosiale virkemidler og tilskuddsordninger innen det boligsosiale feltet.

Publisering

  • Grødem, A. S. & Hansen, I. L. S.  (2015). Integration in homeownerland. The Norwegian housing regime and why it matters for immigrants’ social inclusion. Nordic Journal of Migration Research, 5(3).

  • Hansen, I. L. S. (2013). Hvorfor må kommunene i stadig større grad se bolig og tjenester i sammenheng. Perspektivartikkel til Stortingsmelding 17 2012-13 Byggje – bu – leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar.

  • Nordvik, V., Hansen, I. L. S., Koren, C. & Lescher-Nuland, B. (2011). Den norske bostøtten. Effekter av en reform. NOVA Rapport 2/2011.

  • Grønningsæter, A. B. & Nielsen, R. A. (2011). Bolig, helse og sosial ulikhet. Oslo: Helsedirektoratet.

  • Hansen, I. L. S. & Øverås, S. (2007). Bolig for personer med psykiske lidelser og rusproblematikk. I E. Brodtkorb & M. Rugkåsa (red.), Under tak – mellom vegger. Perspektiver på boligens betydning i velferdsstaten. Gyldendal Akademisk.

  • Djuve, A. B. (1991). Hvem får lån i Husbanken? Hovedoppgave i sosialøkonomi, UiO.

Fafo-rapporter

Fafo-notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi

Fafo Borggt2B