Aktive prosjekter

Prosjektleder

Tove Midtsundstad


Eksterne forskere

Seniorforsker Anne Skevik Grødem, Institutt ofr samfunnsforskning (ISF)

Førsteamanuesis Anniken Hagelund ISF/Institutt for sosiologi UiO

Professor Christine Trampusch, Universitetet i Køln

Professor Olli Kangas, Head of Research Department at the Social Security Institution of Finland, KELA


Oppdragsgiver(e)

Norges Forskningsråd


Forskningstema

Pensjon


Prosjektperiode

 
oktober 2014
desember 2017

Interactions between national and labour market based pensions in Norway: pension outcomes and policy processes

Prosjektet skal studere det samlede pensjonssystemet og hvordan virkningen av det bidrar til å realisere sentrale mål med pensjonsreformen.

Prosjektet skal studere det samlede pensjonssystemet, der man tar med folketrygd, AFP og ulike tjenestepensjoner, og hvordan virkningen av dette systemet bidrar til å realisere sentrale mål med pensjonsreformen.

Arbeidet vil foregå over tre år og skal studere det samlede pensjonssystemet, der man tar med folketrygd, AFP og ulike tjenestepensjoner, og hvordan virkningen av dette systemet bidrar til å realisere sentrale mål med pensjonsreformen.

Fafo og Institutt for samfunnsforskning skal utføre dette prosjektet på oppdrag fra Forskningsrådet, under deres program for Evaluering av pensjonsreformen (EVAPEN i VAM). Prosjektet ledes av Fafo.

I den første delen analyseres hvordan endringene i folketrygden har bidratt til å forandre utformingen av forhandlingsbaserte ordninger og tjenestepensjoner. Videre analyseres hvordan endringer både i offentlige og private pensjonsordninger vil påvirke framtidige pensjonsnivåer for dagens yrkesaktive. I den siste delen analyseres hvordan arbeidslivets parter og andre interessenter har deltatt i og bidratt til den pensjonspolitiske endringsprosessen og hvordan debatten i media og kommunikasjonen om pensjonsreformen har artet seg.

Publisering

Hippe, J. M. & Steen, S. I. (2015). Før tariffoppgjøret 2016: Adgangen til å opprette (brede) felles tjenestepensjonsordninger. Arbeidsrett, 12(2), 194-212.

T. Midtsundstad (2015). Utviklingen av AFP- og tjenestepensjonsrettigheter etter 2000. [The contractual pension AFP and occupational pension schemes 2000-2012]. I H. Dale-Olsen (red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Oslo: Gyldendal Akademisk.

T. Midtsundstad (2014), Flexible retirement in Norway. Working paper til workshopen "Flexible Retirement Following the Scandinavian Model",  German Bundestag, Berlin, 1. December 2014.

T. Midtsundstad (2016). Partial retirement and flexible retirement schemes in Norway. Expert Workshop - "Extending working lives through flexible retirement schemes." Eurofound, Brussels, 8. April 2016.

T. Midtsundstad (2016). Employment promotion policies, social benefits, and the interaction of social protection schemes for senior workers in Norway. Paper. Workshop "Longevity and Employment Biographies: the Challenges of Social Protection in Europe", Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich, 9.-10. june 2016.

82078 (NFR 238205/H20)