Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Tove Midtsundstad


Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Eksterne forskere

Aktuarfirma Lillevold og partners


Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet


Forskningstema

Pensjon


Prosjektperiode

 
august 2015
april 2016

Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor

Prosjektet skal vurdere og analysere følgende problemstillinger:

1. Hva er de faktiske tjenestepensjonsforholdene i bedrifter som er omfattet av AFP, sammenlignet med bedrifter som ikke er omfattet av AFP i privat sektor i dag?

2. Har det vært foretatt endringer i AFP-bedrifters tjenestepensjoner de senere årene, og i tilfelle hvilke?

3. Har endringene i AFP-bedriftenes tjenestepensjoner sammenheng med omleggingen av AFP-ordningen – i så fall hvordan?

4. Hva er de samlede pensjonsmessige virkningene for arbeidstakerne av endringer i tjenestepensjonen og AFP-ordningen?

Fafo-notat 2016:08
Omlegging av AFP og tilpasninger av tjenestepensjoner i privat sektor