Søk i oppstartskjemaer på fafo.no
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Oppstartskjema

Fagforbundets ungdomsbarometer

På oppdrag for Fagforbundet skal Fafo utvikle et ungdomsbarometer. Målet med prosjektet er å frambringe kunnskap om unges ambisjoner, meninger, og holdninger. Når det gjelder ambisjoner vil vi særlig sette søkelys på hva de unge ser for seg når det gjelder utdanning og yrkesvalg. Herunder hva de oppfatter som det gode (yrkes-)liv, samt hvilke oppfatninger de har når det gjelder sentrale spørsmål om fordeling og kollektive løsninger. Et slikt barometer vil gi et bilde av ungdoms livssituasjon og deres holdninger til viktige samfunnsspørsmål. 

HMS-utfordringer ved alenearbeid (hovedprosjekt)

I 2016 har Fafo gjennomført et forprosjekt om HMS-utfordringer ved alenearbeid for ulike yrkesgrupper. Arbeidet resulterte i et notat hvor ulike sider ved alenearbeid ble presentert. Forbundene som har deltok i forundersøkelsen er alle opptatt av at større grad av alenearbeid er en trend blant flere av de yrkesgruppene som forbundene organiserer, og at kunnskapen om HMS-utfordringer knyttet til dette er svært begrenset. I dette hovedprosjektet skal vi kartlegge dette nærmere – både omfanget av alenearbeid for ulike medlemsgrupper, HMS-utfordringer (både fysiske og psykiske) og hvilke systemer og rutiner virksomhetene har når det gjelder å forebygge risiko for ulykke og helseskade skal omfattes av kartleggingen.

Tildeling av anbud innenfor elektro

El og IT Forbundet ønsker å kartlegge hva slags type bedrifter som vinner anbud. Dette gjelder særlig anbud fra offentlig sektor. Hovedhensikten er å se hvordan bedriftene bemannes, det vil si andelene faste og midlertidige stillinger, samt omfang av underentrepriser.

Evaluering Norsk Folkehjelp

Evaluering av Norsk Folkehjelps prosjektportefolio innen naturressurs- og miljøområdet.

 

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet: Et kunnskapsgrunnlag for bevegelse og endring på virksomhetsnivå

Vi har realtivt mye kunnskap om det kjønndelte arbeidsmarkedet på et overordnet samfunnnivå, men vi har lite kunnskap om hva det er i den enkelte virksomhet som bidrar til å opprettholde kjønnsskiller og lønnsforskjeller over tid og hva som kan bidra til endring. I dette prosjektet vil vi se nærmere på virksomheter innenfor følgende sektorer; varehandel, transport, sykehjem og barnehage.

Barrierer for jenters utdanning i Vest Afrika

Prosjektet er en scoping studie, og skal produsere et nokså kort oversiktspaper over noen av de områdene der det fortsatt er kunnskapsmangel om jenters utdanning i Vest Afrika. Interseksjonalitet blir et stikkord: jenter og flukt, jenter og konflikt, jenter og funksjonsnedsettelse, jenter og urban fattigdom etc. Det skal videre problematiseres at aggregerte data skjuler viktig varians i sub-populasjoner.

Randomizing SpeedSchool II

The project targets a crucial bottleneck in the Sahelian education sector: the transfer of children, especially girls, from primary to secondary school. Five million school-aged children are out of school in Mali, Burkina Faso and Niger. Every year, more than 400,000 more drop out, with slim chances of reenrolling. The project aims to refine a low-cost mechanism for reinserting primary school drop-outs into lower secondary. Education is a goal in itself, and for the highly vulnerable group of 13-14-year-old children, schooling may also prevent negative outcomes such as early child bearing, trafficking and radicalization. Delaying the age of first pregnancy is important to several health outcomes, and also targets one of the greatest challenges to economic development in the region: the high population growth. The Speed School II mechanism, suggested in this proposal, builds on the highly successful Speed School I model, currently being scaled up in the region. Yet, it acknowledges the different challenges of working with an older child population. The project will document the results of a 2-year intervention mechanism in a Randomized Controlled Trial (RCT), covering 30 treatment and 30 control communities. Alongside schooling, the research component will document variation in the prevalence of negative child outcomes. The research adds to the RCT literature by researching a treatment that offers schooling without financial incentives. In existing studies, the impact of transfers is easily confounded with the impact of schooling itself. This has political implications: in very poor economies, transfer programs can be unaffordable, especially when the target group is large. Finally, the tailoring of a successful catch-up mechanism for older out-of-school children is widely applicable also beyond the Sahelian region. Notably, conflict and post-conflict areas around the world face huge out-of-school populations with an urgent need to be reinserted into school.

Sosial bærekraft i fangsbasert fiskerinæring

Det er ventet krav om sertifisering når det gjelder sosial bærekraft i fiskerinæringen. I dette prosjektet skal omfanget av standarder på dette området utredes og vurderes. Slike standarder kan få konsekvenser for adgang til markeder. Fafo skal se nærmere på reguleringer som angår lønns- og arbeidsvilkår i næringen.

Alle skal med!

Vinne valget!

Analyse av utfordringer innen det boligsosiale feltet i Nes kommune

Foranalyse av Nes kommunes boligsosiale arbeid, basert på kvalitative intervjuer, dataanalyse og dokumentanalyse.

[12 3 4  >>  

Redigeringsmeny