Voksne som tar fagbrev

Fafo-notat 2016:11
ISSN 0804-5135

2016

(pdf 482 kB)

Mange fullfører videregående opplæring i voksen alder i Norge. Det finnes gode muligheter for å ta fagbrev som voksen, blant annet gjennom praksiskandidatordningen som gir voksne med lang og variert arbeidserfaring i et fag mulighet for å gå opp til fagprøve og ta fagbrev. I dette notatet analyserer vi blant annet hvilken sosial bakgrunn de som tar fagbrev som voksne har. Er dette veier til formell yrkeskompetanse og fullført videregående opplæring for grupper som i mindre grad fullfører videregående opplæring som unge? Eller er det sosiale rekrutteringsgrunnlaget det samme for voksne som tar fagbrev, som det er for unge? Notatet er utarbeidet i et samarbeid mellom Fafo og Frischsenteret.

Ordrenummer:

10235