logo fafo 194x64
Evaluering av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak i perioden 1998 til 2004

Ordrenummer:

490

Bjørne Grimsrud, Leif E. Moland og Sol Skinnarland

Fafo-rapport 490
ISBN 82-7422-494-9
ISSN 0801-6143

2005

Nettutgave

LO og NHO har i fellesskap etablert Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) for å bidra til økt verdiskaping gjennom bred medvirkning. Evalueringen dokumenterer, drøfter og vurderer hvorvidt HF ivaretar sine forpliktelser på en tilfredsstillende måte, og om de strategier og mål HF har valgt de senere årene bygger opp under Hovedavtalens bestemmelser og intensjoner. Basert på nøkkelinformantintervjuer, spørreundersøkelse og dybdestudier vurderer rapporten hvorvidt:

  • HF er nyttig for bedriftene – ledelse og tillitsvalgte
  • HFs totale ressursinnsats står i rimelig forhold til resultater som oppnås
  • den struktur og arbeidsform som ble valgt i 2002 er hensiktsmessig med hensyn til ressursbesparelse og et mer effektivt HF

Rapporten er skrevet på oppdrag av styret i HF og drøfter HFs aktiviteter og struktur belyst gjennom følgende temaer:

  • hva innebærer bred medvirkning som arbeidsform (i et HF-perspektiv), hvor utbredt er det og hvordan kan en måle effekten?
  • utvalgte bedrifts- bransje- og regionalprosjekt vurderes ut fra aktivitetenes relevans og potensial for å (a) skape varige endringer på bedriftsnivå, og (b) påvirke strukturer som støtteapparat og nettverk som kan bidra til spredning
  • en analyse av HFs organisasjon og struktur med hovedvekt på den nye strukturen fra 2002 og dens potensielle virkninger
  • HFs aktiviteter og virkninger overfor forskningsverden, forhandlingsarenaen og den næringspolitiske arena

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B