Offentlige tariffområder – endring og praktisering

Ordrenummer:

20623

Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg

Fafo-rapport 2017:15
ISBN 978-82-324-0374-5
ISSN 2387-6859

2017

(pdf 4586 kB)

Tema for denne rapporten er hvilke tariffmessige konsekvenser som følger av de senere års omorganiseringer av offentlige tjenester og oppgaver. Datagrunnlaget er hentet fra offentlig statistikk samt seks forskjellig casestudier fra henholdsvis pleie og omsorg, renhold, barnehager, kantine og avfallsbehandling. Hvilke konsekvenser har endringene hatt for de ansatte, for tariffavtalene, avtaledekningen, tillitsvalgtes rolle og fagforbundenes forhandlingsmakt? Rapporten er finansiert av LO.