Seksuell trakassering i hotellbransjen i Skandinavia
Erfaringer fra tre hoteller i Danmark, Norge og Sverige

Fafo-rapport 2018:29
ISBN 978-82-324-0461-2
ISSN 2387-6859

2018

(pdf 574 kB)

English summary

I denne rapporten retter vi oppmerksomheten mot seksuell trakassering innen hotellbransjen i Skandinavia. På grunnlag av kvalitative intervjuer med ledere og tillitsvalgte/verneombud ved ett casehotell i henholdsvis Danmark, Norge og Sverige, diskuterer vi spørsmål relatert til forståelse, håndtering og forebygging av seksuell trakassering på arbeidsplassen. Nasjonalt lovverk knyttet til trakassering og seksuell trakassering er et viktig bakteppe for vurderingen av intervjudataene. Rapporten viser at seksuell trakassering i hotellbransjen er et vanskelig område på arbeidsmiljøfeltet. Saker hvor det er gjester som trakasserer, oppfattes som lettere å håndtere enn når det er kolleger eller ledere som trakasserer. Gråsoneproblematikk og mangel på en felles forståelse av hva som er å anse som seksuell trakassering, gjør at lederne synes slike saker kan være vanskelige å håndtere. Undersøkelsen er finansiert av Nordisk ministerråd.

Ordrenummer:

20678