Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv. Sluttrapport

Fafo-rapport 2018:38
ISBN 978-82-324-0475-9 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0476-6 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018, 170 s, kr 320,- Ordrenr 20687

(pdf 3413 kB)

English summary

Denne rapporten er sluttrapporteringen fra et prosjekt om tilknytningsformer i arbeidsmarkedet. Rapporten diskuterer omfang av og kjennetegn ved ulike tilknytningsformer, med hovedvekt på midlertidige ansettelser, selvstendig næringsdrivende (oppdragstakere) og utleie av arbeidskraft/utleide arbeidstakere. Vi ser spesielt på hva som har skjedd med midlertidige ansettelser i etterkant av lovendringen fra 1.7. 2015, der det ble åpnet for midlertidig ansettelse på generelt grunnlag i inntil ett år. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet og har løpt i perioden 2014–2018.

320,00 kr