logo fafo 194x64

Original title

NAV i fengsel

NAV i fengsel. En følgeevaluering av innsattes tilgang til NAV-tjenester

 • I denne rapporten presenterer vi resultatene fra en følgeevaluering av hvordan innsattes rett til NAV-tjenester ivaretas i norske fengsler. Den overordnede problemstillingen for følgeevalueringen er:

  I hvilken grad og på hvilken måte ivaretas innsattes rett til NAV-tjenester?

  Evalueringen har utgangspunkt i samarbeidsavtalen som ble inngått mellom kriminalomsorgen og Arbeids- og velferdsetaten i oktober 2014. Denne avtalen hadde som hensikt nettopp å styrke samarbeidet og øke tilgangen til NAV-tjenester for innsatte. For å følge opp avtalen er det utarbeidet retningslinjer for NAV-veileder i fengsel, og kriminalomsorgen har utarbeidet retningslinjer for samarbeid med NAV i fengslene. Vi har sett nærmere på hvordan disse sentrale føringene følges lokalt, og hvilken betydning de eventuelt har for innsattes tilgang til tjenester i fengsel, samarbeid og ansvars- og oppgavefordeling mellom ulike aktører involvert i tilbakeføringsarbeidet i fengsel.

  Forskningsprosjektet NAV i fengsel ble startet opp høsten 2015 og pågikk i to år fram til oktober 2017. Prosjektet er designet som en følgeevaluering med en prosessorientert tilnærming. Det er valgt ut åtte casefengsler for evalueringen. Disse representerer noe av bredden i ulike typer av fengsler. NAV-veiledere tilknyttet disse fengslene og ansatte i fengslene har blitt invitert til å delta på samlinger arrangert av NAV og Kriminalomsorgsdirektoratet i løpet av prosjektperioden. Hoveddelen av datainnsamlingen har blitt foretatt på disse samlingene. To av fengslene har vært fulgt spesifikt med egne casebesøk i fengslene på to ulike tidspunkter. I tillegg er det gjennomført en nettbasert survey til alle fengsler og NAV-veiledere. Surveyen var utformet slik at den første delen dreide seg om NAV-ressurser i fengslene. Hoveddelen av surveyen gikk kun til respondenter som oppga at NAV hadde faste arbeidstider i fengslet. Prosjektet har hatt begrensede midler til datainnsamling. Funn og analyser i rapporten må selvsagt vurderes i lys av dette. Innsatte i fengsler har ikke vært inkludert som deltakere i studien, og det fører til at det ikke er mulig å vurdere innsattes tilgang til NAV-tjenester sett fra ståstedet til dem det faktisk gjelder.

  I rapporten viser vi at NAV etter hvert er til stede i mange fengsler rundt om i landet, men med svært varierende stillingsressurs inne i fengslet. I de åtte casefengslene ble NAVs samlede tilstedeværelse i fengslene svekket i løpet av evalueringsperioden. Antall årsverk ble redusert fra åtte i 2015 til fem årsverk i 2017. De tre årsverkene som ble fjernet, var basert på midlertidige statlige tilskuddsmidler til lokalt NAV-kontor i fengsel kommunen. Tre av åtte casefengsler har i dag ikke NAV til stede med faste arbeidstider i fengslene.

  Følgeevalueringen viser at NAV har etablert en viktig rolle i de fengslene de er til stede. Selv om det er lokale variasjoner mellom fengslene i hvordan NAV jobber, og hva de prioriterer, framstår arbeidsrettet bistand, bidrag for overgang til arbeid og aktivitet og en avklart inntektssikring etter soning som hovedområder for NAV-veilederne. Denne studien viser at uten NAV i fengslet mister innsatte tilgangen til tjenester, og det er i særdeleshet tilgangen til arbeidsrettet bistand som glipper. Kriminalomsorgen ivaretar langt på vei den sosialfaglige oppfølgingen av innsatte. Evalueringen viser at NAV-veileder til stede i fengslet har betydning for kvalitet i tilbakeføringsarbeidet i fengslet og bidrar til et samlet mer ressurseffektivt tilbakeføringsarbeid. NAV i fengslet kan bidra med noen tjenester som fengslet ellers ikke kan utføre. Det er flere eksempler på hvordan NAV i fengsel gjør arbeidsevnevurderinger, og bidrar aktivt til kartlegging av behov for bistand og avklaring av ulike NAV-tjenester før løslatelse og i samarbeid med NAV lokalt. NAV i fengslene utfører en rekke oppgaver som avlaster lokalt NAV-kontor. NAV i fengsel bidrar også til enklere kontakt med NAV lokalt, blant annet gjennom tilgang til NAVs fagsystemer. NAVs tilstedeværelse i fengslene er et bidrag som kan styrke det samlede tilbakeføringsarbeidet mot større overgang til arbeid og aktivitet.

  Evalueringen viser at NAVs tilstedeværelse i fengslene i stor grad er overlatt til lokale vurderinger og rammebetingelser. Det er ikke mulig å se noe systematikk eller tydelige kriterier for tilgang til NAV-ressurser i fengslene. Det bør vurderes om det er behov for en regulering for å sikre NAVs tilstedeværelse i fengslene etter gitte kriterier. En del av dette er også å vurdere modeller for finansiering av NAV-tjenester i fengsel. For både fengselshelsetjenesten og utdanning / opplæring i fengsel er det systemer for tilstedeværelse i fengslene og egne tilskuddsordninger som fastsettes årlig over statsbudsjettet. NAV i fengsel er en tjeneste som skal ivareta innsatte fra flere kommuner og fylker, og det bør følgelig være systemer for finansiering som ivaretar at dette langt på vei er en nasjonal tjeneste.

  Evalueringen viser svært tydelig at hvordan tilbakeføringsarbeidet kan organiseres i fengslene er avhengig av den lokale konteksten. Hvilke typer fengsler det er snakk om, soningslengde, antall løslatelser, tilgjengelige tilbud og tjenester i fengslet, sosialfaglige ressurser i kriminalomsorgen, har betydning. Det er derfor viktig med lokale operasjonaliseringer og avtaler om arbeids- og oppgavefordeling mellom NAV og kriminalomsorg i de enkelte fengslene. Samtidig viser evalueringen at det er stor tilslutning til de sentrale retningslinjenes vektlegging av at NAV i fengsel skal prioritere arbeidsrettede tiltak og de statlige tjenester i NAV, ytelser og pensjon. To år etter at samarbeidsavtalen ble inngått, oppgir en stor andel av både NAV-veiledere og fengselsrespondenter at retningslinjene i ganske stor grad bidrar til tydeligere ansvarsfordeling i fengslene.

  Følgeevalueringen tydeliggjør at NAV i fengsel kan fungere som en brobygger. Det er flere eksempler på at kjennskap til systemet, kompetanse, nettverk og tilgang til fagsystemene i NAV gir bedre mulighet for å etablere kontakt med NAV utenfor. Et ståsted både innenfor og utenfor fengslet er en nøkkelfaktor for den rollen NAV kan spille for tilbakeføringsarbeidet, som brobygger mellom perioden i fengsel og livet etter løslatelse og et virkemiddel for bedre kontinuitet i oppfølgingen.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi