Skip to main content

Fafo søker PhD-stipendiat

Ved Fafo er det ledig stilling som PhD-stipendiat knyttet til forskningsprosjektet Phasing in and phasing out: Reworking labour in energy transitions in the North Sea (PHASE), finansiert av Norges forskningsråds program Velferd, Kultur og Samfunn. Prosjektet ledes av Fafo.

Fafo illustrasjon some

Om prosjektet

I Nordsjøen er innfasing av fornybar energi sammenvevd med arbeid i petroleumsindustrien, og grønn omstilling vil sammenfalle med andre omstillinger i arbeidslivet. PHASE vil utforske hvordan den grønne omstillingen påvirker arbeid og arbeidsorganisering og spør hvordan arbeidere i offshorerelaterte næringer - individuelt og kollektivt - opplever og handler overfor den grønne omstillingen.

Prosjektets mål er å forstå hvordan:

  1. grønn energiomstilling påvirker arbeidsmarkedsdynamikk, arbeidsforhold og arbeidslivsrelasjoner (arbeidsregimer) i Nordsjøbaserte energisystemer;
  2. ulike grupper av arbeidstakere opplever og motiveres av den grønne omstillingen, og hvordan dette slår ut i aktive fagforeningsengasjement for den grønne omstillingen
  3. den grønne omstillingen omformer vilkårene for økonomisk demokrati.
Hoveddelen av PHASE vil være en tverrfaglig casestudie med kvantitative og kvalitative data fra Norge, men vi vil også utforske erfaringer fra Skottland for å kunne trekke lærdom fra en mer framskreden offshore fornybarindustri, og kunne sammenligne erfaringer og vurdere transnasjonale aspekter ved omstilling og arbeidsorganisering.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med forskere fra Universitetet i Oslo, University of Glasgow og SSB, og vi skal ha en referansegruppe med representanter fra arbeidsliv og akademia i Norge og Skottland.

Kvalifikasjoner

Aktuelle søkere må ha mastergrad eller tilsvarende utdanning innen samfunnsgeografi, sosiologi, statsvitenskap eller andre relevante samfunnsfagdisipliner, med karakter B eller bedre. Innsikt i arbeidsliv og grønn omstilling er en fordel. Tidligere arbeid av relevans for prosjektet vil vektlegges. Søkere må ha gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, kunne arbeide selvstendig og som en del av en internasjonal forskergruppe.

Søkere oppfordres til å sette seg inn i prosjektbeskrivelsen. Denne kan fås ved kontakt til Camilla Houeland, cah(at)fafo.no.

Om stillingen

Stillingen er midlertidig i fire år med oppstart i løpet av våren 2024. Det er et vilkår for stillingen at stipendiaten søker og blir tatt opp ved et godkjent PhD-program, fortrinnsvis ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, innen seks måneder etter tiltredelse. Foruten arbeidet med PhD tilsvarende tre år, vil kandidaten arbeide på ordinære forskningsprosjekter ved Fafo i et år av stillingen. Det er derfor også en fordel med erfaring med oppdragsforskning.

Om Fafo som arbeidsplass

Arbeidsplassen vil være på Fafo og med tilknytning til Gruppe for arbeidslivsforskning. Kandidaten vil bli en sentral bidragsyter til PHASE og forventes å være en aktiv deltaker i prosjektgruppa.

Som ansatt ved Fafo vil du være en del av et etablert forskningsmiljø med muligheter for faglig utvikling. Fafo har et godt og inkluderende arbeidsmiljø med fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger. Lønn i henhold til gjeldende lønnssystem ved Fafo.

Praktisk rundt søknad

Søkere må levere en kortfattet skisse til et PhD-prosjekt (3-5 sider) hvor de presenterer egne forskningsinteresser innenfor PHASE, og hva de kan bidra med inn i prosjektet. Skissa skal gjøre rede for tema, problemstillinger og aktuell teori og metode, samt en kort fremdrifts- og publiseringsplan for arbeidet. Etter tilsetting vil endelig skisse utarbeides sammen med prosjektleder ved Fafo og veileder.

Søknad med prosjektbeskrivelse, CV, vedlagt kopier av vitnemål og attester, referanser, samt liste over eventuelle vitenskapelige arbeider skal sendes på e-post til Anne Mørch Gustavsen, Anne.Morch(at)fafo.no.

Søknadsfristen er 20. desember 2023.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Camilla Houeland, forsker på Fafo og prosjektleder, e-post: cah(at)fafo.no, tlf. 48234054 eller Kaja Reegård, forskningsleder for Gruppe for arbeidslivsforskning, e-post: kar(at)fafo.no, tlf. 93848470.

Skriv ut: