Aktive prosjekter

Senioransatte på sykehus – Hvordan beholde seniorene og deres kompetanse lenger?

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til et oppdatert faktagrunnlag om hvordan det er å være senior i sykehus for sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere med pasientkontakt, samt å angi hva som kan være egnede tiltak for at flere kan, og vil, fortsette noen år til.

I prosjektet kartlegges og analyseres:

  1. Rammebetingelser, bemanningssituasjon og frafall (oversikt)
  2. Veier ut (og ev. inn) av sykehussektoren for sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere med pasientkontakt 50+
  3. Årsaker/grunner til at enkelte velger å slutte/skifte beite/gå av med pensjon, mens andre velger å bli (ev. vende tilbake)
  4. Seniorenes egne vurderinger og erfaringer i jobben
  5. Forslag/hypoteser om hva som kan bidra til at flere kan og vil arbeide lenger

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad
Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk

Spekter

Norsk sykepleierforbund

Fagforbundet

Vestre Viken HF

Sørlandet sykehus HF

Kommunal landspensjonskasse

Forskningstema

Seniorpolitikk

Prosjektperiode

januar 2021
november 2021